Останні додані

 • Specificity spending budget institutions in terms of budget accounting reform in Ukraine 

  Kovtunenko, К. V.; Lirnyk, О. V.; Maslennikov, Evgen I.; Ковтуненко, К. В.; Лірник, О. В.; Масленніков, Євген Іванович; Лирнык, О. В.; Масленников, Евгений Иванович (2014)
  The paper considers the nature of budgetary spending agencies in accordance with the Budget Code of Ukraine, the peculiarities of accounting in the accounting reform in the public sector in a phased transition to ...
 • Управління орендними операціями та їх облік на підприємствах машинобудування 

  Масленніков, Євген Іванович; Масленников, Евгений Иванович; Maslennikov, Evgen I. (2011)
  Розглянуті основи управління та відображення операцій оренди основних засобів підприємств машинобудування у відповідності до положень Податкового кодексу України (ПКУ), Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 17 ...
 • Механізм управління фінансовою стійкістю промислового підприємства 

  Масленніков, Євген Іванович; Maslennikov, Evgen I. (2015)
  У даній статті розглянуто формування механізму управління фінансовою стійкістю промислових підприємств. Досліджено етапи та елементи формування механізму управління. Розглянуто зміст фінансового механізму управління фінансовою ...
 • Ефективність управління інвестиційним портфелем промислового підприємства 

  Масленніков, Євген Іванович; Данилов, P. I.; Масленников, Евгений Иванович; Данилов, Р. И.; Maslennikov, Evgen I.; Danylov, R. I. (2015)
  У статі досить детально розкривається сутність та основні поняття інвестиційної діяльності підприємства та управління інвестиційним портфелем промислового підприємства. Визначено та розглянуто основні складові процесу ...
 • Врівноважена система управління фінансовою стійкістю промислового підприємства 

  Масленніков, Євген Іванович; Бутенко, А. І.; Maslennikov, Evgen I.; Butenko, A. I. (2015)
  У статті проаналізовано і представлено основні методи оцінки, управління та контролю за фінансовою стійкістю промислового підпри-ємства та виявлені фактори, що впливають на рівень фінансової стійкості підприємства.
 • Дослідження розвитку ринку фінансових послуг України 

  Масленніков, Євген Іванович; Чкан, А. А.; Масленников, Евгений Иванович; Maslennikov, Evgen I.; Chkan, A. A. (2012)
  У статті на основі аналізу історико-політичних умов становлення фінансового посередництва в Україні та статистичної інформації доведено, що однією з основних проблем у розвитку фінансового ринку був і залишається ...
 • Напрямки удосконалення відображення дебіторської заборгованості в звіті про фінансовий стан промислових підприємств 

  Масленніков, Євген Іванович; Волощук, Л. О.; Носовець, О. І.; Масленников, Евгений Иванович; Волощук, Л. А.; Носовец, А. И.; Maslennikov, Evgen I.; Voloshchuk, L. O.; Nosovets, A. I. (2014)
  У даній статті розглянуто питання, недоліки та переваги нового відображення дебіторської заборгованості у головному фінансовому звіті підприємств, проведено порівняльний аналіз розкриття даних про дебіторську заборгованість ...
 • Роль обліку в управлінні підприємством 

  Масленніков, Євген Іванович; Богачук, А. В. (2016)
  Пiдприємницьку дiяльність можна здiйснювати в рiзних галузях економiки й у рiзних організаційно-правових формах. Але незалежно вiд форми та сфери дiяльності реалiзація функцiй бiзнесу потребує залучення певного капiталу ...
 • Спрощена система оподаткування 

  Масленніков, Євген Іванович; Фокеєва, К. С. (2016)
  В Україні тривалий період використовується спеціальний режим прямого оподаткування суб’єктів малого підприємництва, представлений єдиним податком. Суб'єкти малого підприємництва – це фізичні і юридичні особи, які ...
 • Удосконалення методики обліку виплат працівникам у бюджетних установах 

  Масленніков, Євген Іванович; Гомонюк, Г. І. (2016)
  Виплати працівникам бюджетних установ є інструментом соціального захисту та компенсаціями, які надані державою через суб’єктів господарювання державного сектора в обмін на послуги, які надаються працівниками. Національним ...
 • Тектология А.А. Богданова и современная актуализация менеджмента 

  Кузнецов, Эдуард Анатольевич; Кузнєцов, Едуард Анатолійович; Kuznietsov, Eduard A. (2015)
  В статье проводится анализ научных исследований А. Богданова в сфере менеджмента. Описывается про- блематика всеобщей организационной науки – тектологии. Рассматривается соотношение организационной теории с развитием ...
 • Вдосконалення механізму професіоналізації менеджменту в Україні 

  Кузнєцов, Едуард Анатолійович; Сафонов, Юрій Миколайович; Кузнецов, Эдуард Анатольевич; Сафонов, Юрий Николаевич; Kuznietsov, Eduard A.; Safonov, Yurii M. (2015)
  Предметом роботи є теоретико-методичні засади та практичні аспекти формування професійної системи менеджменту. Мета роботи полягає в розробленні та обґрунтуванні теоретико-методичних положень та практичних рекомендацій ...
 • Стратегії підприємств роздрібної торгівлі України в період четвертої точки біфуркації 

  Кузнєцов, Едуард Анатолійович; Мазур, Олена Євгенівна; Kuznietsov, Eduard A.; Mazur, Olena Ye. (2017)
  В статті досліджуються стратегії ринкової поведінки підприємств роздрібної торгівлі у період біфуркаційних змін 2014-2015 рр. в Україні. Визначено головний фактор, який справив найбільший вплив на зміну поведінки – різке ...
 • Методические и методологические основы исследования качественного состава управленческого потенциала предприятия 

  Кузнецов, Эдуард Анатольевич; Кузнєцов, Едуард Анатолійович; Kuznietsov, Eduard A. (2015)
  В статье рассматриваются вопросы методического и методологического обеспечения исследования качественного состава управленческого потенциала предприятия. Описывается механизм информационного обеспечения данного процесса. ...
 • Пришвидшення процесу впровадження цифрового телерадіомовлення в діяльність органів державного управління 

  Кузнєцов, Едуард Анатолійович; Kuznietsov, Eduard A. (2009)
  Досліджено основні проблеми та тенденції сучасного стану переходу України до цифрового телерадіомовлення. З’ясовано, що впровадження цифрового телерадіомовлення в Україні є важливим чинником входження до європейського ...
 • Концепція невизначеності в сучасній економічній теорії 

  Корчева, В. І.; Крючкова, Наталія Михайлівна; Корчевая, В. И.; Крючкова, Наталья Михайловна; Korcheva, V. I.; Kryuchkova, Nataliya M. (2015)
  Розглянуто сучасну економічну проблему невизначеності економічного розвитку як основну концепцію, що є базою конфронтуючих економічних теорій. Проаналізовано поняття «невизначеність», його відмінність від понять «ризик» ...
 • Вплив податкової політики на макроекономічну рівновагу 

  Чугунов, І. Я.; Крючкова, Наталія Михайлівна (2009)
  У сучасних умовах розвитку економіки України актуальним залишається питання визначення ступеня впливу податкової політики на рівень економічного розвитку держави, зокрема на макроекономічні показники, що відображають ...
 • Податкова архітектоніка як інструмент економічного розвитку 

  Чугунов, І. Я.; Крючкова, Наталія Михайлівна (2009)
  У процесі становлення розвинених економічних відносин в Україні важливою є розбудова виваженої, ефективної податкової системи, яка повинна забезпечувати формування дохідної частини державного та місцевих бюджетів, відповідне ...
 • Вплив структури капіталу на фінансову стійкість підприємства 

  Іванищева, Альона Володимирівна; Иванищева, Алёна Владимировна; Ivanyshcheva, Alona V. (2009)
  Функціонування виробничих підприємств в умовах постійної зміни ринкового середовища вимагає від системи управління особливої уваги до забезпечення їх життєдіяльності. Однією зі складових системи управління є управління ...
 • Проблемы внедрения системы качественной оценки высшего образования на примере Эстонии 

  Кузнецов, Эдуард Анатольевич; Борщ, Виктория Игоревна; Кузнєцов, Едуард Анатолійович; Борщ, Вікторія Ігорівна; Kuznietsov, Eduard A.; Borshch, Viktoriya I. (2015)
  В статье рассматриваются проблемы внедрения системы качественной оценки высшего образования на примере Эстонии. Проанализированы ключевые сферы анализа данной системы. Рассмотрены проблемы менеджмент-образования Украины.

View more