Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/33673
Title: Текстоцентризм як основний принцип навчання для іноземних студентів гуманітарних спеціальностей
Other Titles: Text-centric principle as basic of education for foreign students of the humanities
Authors: Любецька, Вікторія Валеріївна
Шахіна, Юлія Григорівна
Liubetska, Viktoriia V.
Shahina, Yulia G.
Citation: Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства
Issue Date: 2022
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: мовна компетенція
мовленнєва (стратегічна) компетенція
навчальний текст
принцип текстоцентризму
соціокультурна та професійна компетенції
українська мова як іноземна
художній текст
language competence
strategic competence
educational text
text-centric principle
socio-cultural and professional competence
Ukrainian as a foreign language
literary text
Series/Report no.: ;№ 37.
Abstract: У статті висвітлено принцип текстоцентризму як однієї з головних засад формування українськомовної професійної комунікативної компетентності іноземних студентів гуманітарних спеціальностей у процесі вивчення української мови як іноземної (УМІ). Актуальність наукової розвідки підтверджено наявністю низки лише поверхнево розглянутих або навіть не порушених питань із проблеми ефективного використання навчальних текстів різних стилів і жанрів у процесі вивчення української мови як іноземної. Мета дослідження — окреслити структуру навчальних текстів з української мови як іноземної за їх рівнями складності та тематикою (ситуативно-тематичний мінімум, побутова тематика, соціальне життя й культура, краєзнавча та наукова тематика). Предметом дослідження є принципи комплексної системи завдань для роботи з художнім текстом у вивченні УМІ студентами-іноземцями гуманітарних спеціальностей. Ефективне використання принципу текстоцентризму зумовило дослідження складного об’єкту: комунікативних потреб різних категорій іноземних студентів відповідно до різних моделей мовного навчання; ефективності засвоєння студентами мовних знань і мовленнєвих вмінь, у тому числі для виконання самостійної навчальної діяльності; способів удосконалення когнітивно-операційного компонента мовленнєвої діяльності як засобу всебічного розвитку особистості; формування вмінь міжкультурного спілкування і навичок толерантного ставлення до представників української та інших культур; дечого іншого. Методологійну основу дослідження становлять базові положення теорії пізнання, тексту, мовленнєвої діяльності. Важливими методами дослідження є аналіз і синтез отриманих даних, описовий метод, метод зіставного аналізу, експериментальний і кількісний методи. Висновки. Процес вивчення української мови як іноземної спрямований на формування елементів низки компетентностей: мовної — засвоєння основ базових знань у спілкуванні українською мовою; мовленнєвої або стратегічної — здатність застосовувати знання на практиці; соціокультурної — здатність позитивного ставлення до іншої культури. Успішність опанування української мови як іноземної базується на низці складників, серед яких різноаспектні навчальні тексти, доцільне використання яких відіграє вирішальну роль.
The article highlights text-centric principle as one of the main ones to form professional communicative competence of foreign students of humanities in the process of learning Ukrainian as a foreign language. The relevance of this scientific research is confirmed by the lack of a large number of studies on the problem of effective use of educational texts of different styles and genres in the study of Ukrainian as a foreign language. The aim of the study is to outline the structure of educational texts on the Ukrainian language as a foreign language by their levels of complexity and subject matter (situational and thematic minimum, everyday subject matter, social life and culture, local lore and scientific subject matter) are outlined. The creation of a comprehensive system of tasks for working with literary texts in teaching Ukrainian as a foreign language by foreign students of humanities is substantiated. To effectively use text-centric principle, it is necessary to consider the following tasks: study the communicative needs of different categories of foreign students in accordance with different models of language learning; mastering language and speech knowledge by foreign students of humanities, formation of abilities and skills communicatively expedient to use means of language in the course of communication; formation of foreign students’ skills and abilities of independent educational activity, ability to learn to learn, to improve the cognitive-operational component of speech activity as a means of comprehensive personal development; formation of humanistic worldview, formation of skills of intercultural communication, education of tolerant attitude to representatives of other cultures; fostering respect for the Ukrainian people, Ukrainian culture; formation of social problems critical comprehension skills, building awareness of life values. The methodological basis of the study are the basic provisions of the theory of cognition, text, speech activity. Important research methods are the analysis of domestic literature on methods of teaching Ukrainian as a foreign language; description of the principles, methods and technologies of teaching the Ukrainian language to foreign students of humanities. The authors conclude that the process of learning Ukrainian as a foreign language is aimed to form elements of the following competencies: linguistic — mastering the basic knowledges in communicating on Ukrainian; as a foreign language is based on a number of components, among which there are multifaceted educational texts and their appropriate usage.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/33673
DOI: 10.18524/2307–4558.2022.37.261459
Other Identifiers: УДК 811.161.2’42:37.012/.018.55:378.062.3:168.522(1–87)
Appears in Collections:Мова

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
27-31.pdf148.44 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.