Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/33589
Title: Methodological principles of systematics of recreational goods
Other Titles: Методологічні принципи систематики рекреаційних благ
Authors: Topchiiev, Oleksandr H.
Sych, Vitalii A.
Yavorska, Viktoriia V.
Kolomiyets, Kateryna V.
Hryhoriev, Alexander V.
Hevko, Ihor V.
Яворська, Вікторія Володимирівна
Яворская, Виктория Владимировна
Топчієв, Олександр Григорович
Топчиев, Александр Григорьевич
Сич, Віталій Андрійович
Сыч, Виталий Андреевич
Коломієць, К. В.
Григор’єв, О. В.
Гевко, І.  В.
Citation: Journal of Geology Geography and Geoecology
Issue Date: 2021
Keywords: recreational resources
recreational conditions
systematics of recreational goods
natural environment
recreational and tourist potential
рекреаційні ресурси
рекреаційні умови
систематика рекреаційних благ
природне середовище
рекреаційно-туристичний потенціал
Series/Report no.: ;Vol.30, № 4.
Abstract: The article presents an overview of modern directions and approaches to systematics of recreational resources (goods). The purpose of our study is to develop methodological principles of systematics of recreational goods, taking into account their subject specificity and modern research approaches to the systematics of natural, historical, cultural and socio- economic conditions and resources. The article has been used development by domestic and foreign scientists, as well as preliminary author’s studies. Working-out of a scheme of recreational goods systematics took place on the basis of a dialectical approach, which requires all phenomena and processes in their development, interconnection, and interdependence. The article presents an overview of modern directions and approaches to the systematics of recreational goods and provides a general methodological scheme of systematics of recreational goods. The proposed scheme includes the division of recreational goods to natural, cultural and historical and socio- economic, as well as directions of use by recreational goods – public, collective and personality. The intersections of these categories are marked by the main methodological approaches to the evaluation of recreational conditions and recreational resources. For each direction of the classification and systematics of recreational goods, it is necessary to develop methodological principles and methodological means of inventory and assessing the corresponding combination of recreational conditions and resources with forms of use by recreation goods. Such justification also requires enclosed blocks of recreational conditions and resources and social varieties of use. Recreational conditions and resources of public usage are available for all users without restrictions of property rights; they are considered as global civilization goods as the “property” of the world community; they do not have the content of the goods and do not form appropriate market relations, as a rule, a global or regional spatial scale. Recreational conditions and resources of collective usage form natural and geographical objects and phenomena with different forms of ownership (state, corporate) and collective (group) use. They can be shared by common goods, do not have a form of commodity and not take part in market commodity- money circulation. Recreational conditions and resources of individual usage are private or group property of vacationers. They remain outside the economic assessment, but can also form their market environments with competitive relations and be objects of commodity- money circulation.
У статті наведено огляд сучасних напрямів і підходів до систематики рекреаційних ресурсів (благ). Метою нашого дослідження є розробка методологічних принципів систематики рекреаційних благ з урахуванням їх предметної специфіки та сучасних пошукових розробок і підходів до систематики природних, історико- культурних та соціально- економічних умов і ресурсів. При написанні статті використано розробки вітчизняних та зарубіжних вчених, а також попередні авторські дослідження. Розробка схеми систематики рекреаційних благ відбувалася на основі діалектичного підходу, який вимагає розглядати всі явища і процеси в їх розвитку, взаємозв’язку, взаємозалежності і взаємозумовленості. У статті наведено огляд сучасних напрямів і підходів до систематики рекреаційних благ та представлена загальна методологічна схема систематики рекреаційних благ. Пропонована схема включає поділ рекреаційних благ на природні, культурно- історичні та соціально- економічні, а також напрями користування рекреаційними благами – громадське, колективне, індивідуальне. На перетинах зазначених рубрикацій позначені головні методологічні підходи до оцінки рекреаційних умов та рекреаційних ресурсів. Для кожного напряму класифікації та систематики рекреаційних благ необхідно розробляти методологічні принципи та методичні засоби інвентаризації та оцінки відповідного поєднання рекреаційних умов і ресурсів з формами користування рекреаційними благами. Подібного обґрунтування потребують і укрупнені блоки рекреаційних умов і ресурсів та соціальні різновиди користування ними. Рекреаційні умови та ресурси суспільного користування доступні всім користувачам без обмежень правами власності; їх розглядають як глобальні цивілізаційні блага, як «власність» світового співтовариства; вони не мають змісту товару і не формують відповідних ринкових відносин; як правило, глобального чи регіонального просторового масштабу. Рекреаційні умови та ресурси колективного користування формують природно- географічні об’єкти і явища, що мають різні форми власності (державна, корпоративна) та колективне (групове) використання. Вони можуть лишатися спільним благом, не мати форми товару і не брати участі у ринковому товарно- грошовому обігу. Рекреаційні умови та ресурси індивідуального користування перебувають у приватній або груповій власності рекреантів; залишаються поза економічною оцінкою, але також можуть формувати свої ринкові середовища з конкурентними відносинами і бути об’єктами товарно-грошового обігу.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/33589
DOI: 10.15421/112170
Appears in Collections:Статті та доповіді ГГФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
762-771.pdf410.07 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.