Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/33415
Title: Функції інавгураційної промови в українському політичному дискурсі
Other Titles: Functions of inaugural speech in Ukrainian political discourse
Authors: Стрій, Людмила Іванівна
Стрий, Людмила Ивановна
Striy, Ludmyla I.
Citation: Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
Issue Date: 2021
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: політичний дискурс
інавгураційна промова
функції
мовленнєвий жанр
ритуальна комунікація
political discourse
inaugural speech
functions
speech genre
ritual communication
Series/Report no.: Філологія;Т. 26, вип. 2(24).
Abstract: Статтю присвячено визначенню основних функцій інавгураційної промови як мовленнєвого жанру українського політичного дискурсу. Виокремлено функції – інтегративну, інспіративну, декларативну і перформативну. Функція інтеграції реалізована як заклики до об’єднання українського народу та звернення до народу як єдиної спільноти. Інспіративна функція полягає у формування державних цінностей та закликах до кращого майбутнього, що має давні історичні традиції. В інавгураційній промові цій функції підпорядкований цілісний структурно-композиційний елемент, що становить досить великий за обсягом семантичний блок. Інспіративна функція виявляється в українському у двох формах: вихваляння історичних подій і традицій та критика досвіду попередників. Декларативна функція полягає у формулювання принципів, за якими буде працювати новий президент, тобто їй підпорядкована програмна частина інавгураційної промови. Перформативна функція вказує на те, що новий президент присягає народу на вірність, дає клятву дбати про країну і виступає як лідер держави.
The article is devoted to defining the main functions of inaugural speech as a speech genre of Ukrainian political discourse. The functions – integrative, inspiring, declarative and performative – are distinguished. The function of integration is realized as calls to unite the Ukrainian people and appeal to the people as a single community. The inspiring function is to form state values and calls for a better future that has a long historical tradition. In the inaugural speech, this function is subordinated to the integral structural and compositional element, which is quite a large semantic block. Inspirational function is manifested in Ukrainian in two forms: praise of historical events and traditions and criticism of the experience of predecessors. The declarative function is to formulate the principles on which the new president will work, ie the program part of the inaugural speech is subordinated to it. The performative function indicates that the new president swears allegiance to the people, swears to take care of the country and acts as the leader of the state.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/33415
DOI: https://doi.org/10.18524/2307–8332.2021.2(24).251856
Other Identifiers: УДК 811.161.2’42:808.51:32(043.5)
Appears in Collections:Вісник Одеського національного університету. Філологія: літературознавство, мовознавство

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
97-103.pdf431.02 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.