Останні додані

 • Художня гносеологія неореалістів початку xx століття 

  Рева-Лєвшакова, Людмила Володимирівна; Рева-Левшакова, Людмила Владимировна; Reva-Lievshakova, Liudmyla V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016)
  У статті пропонується дослідження виливу неореалістичного філософського контексту на художню літературу. До уваги взято гносеологічні традиції та нові ідеї розуміння реальності буття та форм творення світу й суб’ект-об’ектних ...
 • Россия 1812 года в восприятии русского и английского писателей XIX века («Вывеска» О. М. Сомова и «Как бригадир побывал в Минске» А. Конан Дойла) 

  Морева, Тамара Юрьевна; Морева, Тамара Юріївна; Moreva, Tamara Yu. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016)
  В статье идет речь о России в восприятии русского и английского писателей XIX века (О. Сомов и А. Конан Дойл). Оба автора возвеличивают героев-авантюристов. Отношения Ахилла (героя О. Сомова) с русскими строятся сначала ...
 • Теоретическая модель идентификации модернизма Серебряного века в формате категории «литературное сознание» 

  Сподарец, Надежда Викторовна; Сподарець, Надiя Вiкторiвна; Spodarets, Nadiia V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016)
  В статье констатируются изменения методологических стратегий и дискурсивных форматов литературоведения при оценке явлений модернизма Серебряного века. Разработана и представлена теоретическая модель идентификации феномена ...
 • Феномен вторинного тексту, або інтертекстуальність як підґрунтя псевдокреативності 

  Кондратенко, Наталія Василівна; Кондратенко, Наталя Василівна; Kondratenko, Natalia V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016)
  Статтю присвячено вивченню реалізації категорії інтертекстуальносгі в різних типах дискурсів — художньому, науковому та політичному. Доведено вторинний характер текстів, що містять цитування та посилання на першоджерела. ...
 • Категория высказывания в работах русских и польских литературоведов 

  Малютина, Наталья Павловна; Малютіна, Наталя Павлівна; Maliutina, Natalia P. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016)
  В статье рассматриваются подходы русских и польских ученых к категории высказывание в контексте разных областей гуманитарного знания: литературоведения, прежде всего, драмоведения, когнотологии, философии, прагмалингвиетики. ...
 • У вимірах сприймання: читання як літературознавчий феномен 

  Шляхова, Нонна Михайлівна; Шляховая, Нонна Михайловна; Shlyahova, Nonna M. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016)
  У статті йдеться про комунікативнивно-рецептивний підхід до літератури як мистецтва слова. В цьому контексті розглядається інтерпретація повісті М. Гоголя «Шинель» Дмитром Чижевеьким.
 • Литературное произведение в потоке исторического времени: Роман Карела Чапека «Война с саламандрами» в трёх контекстах восприятия 

  Черноиваненко, Евгений Михайлович; Черноіваненко, Євген Михайлович; Chernoivanenko, Yevhen M. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016)
  В статье говорится о трёх разных интерпретациях романа Карела Чапека «Война с саламандрами» (1936) в трёх разных исторических ситуациях — до Второй мировой войны, сразу после неё и сейчас.
 • Образ славянства во французской литературе эпохи романтизма 

  Мусий, Валентина Борисовна; Мусій, Валентина Борисівна; Musiy, Valentina B. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016)
  В статье обозначены основные факторы активизации интереса к славянским народам в первой половине XIX века. Рецепция славянства изучена на нескольких уровнях: образы славян в художественной литературе, развитие контактов ...
 • Українська мова за пофесійним спрямуванням. - Ч.2 

  Труба, Ганна Миколаївна (2017)
  Сьогодення спонукає не тільки до переосмислення фундаментальних складових національної системи освіти: навчально-виховних та наукових методичних засад, а й дооновлення сутності навчання, що є визначальним у реформуванні ...
 • Українська мова за пофесійним спрямуванням. - Ч.1 

  Труба, Ганна Миколаївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Сьогодення спонукає не тільки до переосмислення фундаментальних складових національної системи освіти: навчально-виховних та наукових методичних засад, а й до оновлення сутності навчання, що є визначальним у реформуванні ...
 • Методика викладання іноземних мов 

  Труба, Ганна Миколаївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Викладання іноземних мов пережило низку драматичних змін впродовж століть. Розвиток методики можна порівняти з рухом маятника, який розгойдувався з боку в бік під впливом суспільного замовлення. Наївно було б думати, що ...
 • Прагмалінгвістичні параметри функціонально-семантичного поля компаративності в сучасній українській літературній мові 

  Романченко, Алла Петрівна; Романченко, Алла Петровна; Romanchenko, Alla P. (Одеський національний університет імені І .І.Мечникова, 2009)
  Дисертацію присвячено дослідженню семантики, структури та системи функцій ФСП компаративності в сучасній українській мові, з’ясуванню особливостей реалізації компаративних функцій у категорійних ситуаціях, встановленню ...
 • Фразеологічні одиниці як вияв національно-культурного складника мовної особистості 

  Романченко, Алла Петрівна; Романченко, Алла Петровна; Romanchenko, Alla P. (2017)
  У статті схарактеризовано узуальні фразеологічні одиниці, що функціонують в українськомовному лінгвістичному дискурсі. Визначено їх типи та специфіку на матеріалі різножанрових розвідок визначних мовознавців (О. І. Бондар, ...
 • Хеджирование как стратегия в украиноязычном лингвистическом дискурсе 

  Романченко, Алла Петровна; Romanchenko, Alla P. (2016)
  В статье рассмотрен вопрос о хеджировании как одной из коммуникативных стратегий, используемых в жанре научной рецензии. Материалом для исследования стали украиноязычные рецензии видных лингвистов – А. И. Багмут, А. И. ...
 • Структура мовної особистості: критерії, ієрархія, одиниці 

  Романченко, Алла Петрівна; Романченко, Алла Петровна; Romanchenko, Alla P. (2017)
  У статті розглянуто актуальну в мовознавстві проблему структури мовної особистості. Заналізовано її рівні у філософському, психологічному й лінгвістичному аспектах. Детально висвітлено специфіку одиниць, відношень та ...
 • Мітигація як комунікативна тактика стратегії хеджування 

  Романченко, Алла Петрівна (2017)
  Виокремлено й схарактеризовано комунікативну тактику мітигації в межах стратегії хеджування, яка активно реалізується в жанрі наукової рецензії. Визначено сутність цієї тактики, описано можливості її використання, специфіку ...
 • Insertive structures in scientific language Y. O. Karpenko 

  Romanchenko, Alla P.; Романченко, Алла Петрівна (2014)
  В українському мовознавстві наявні праці, які стосуються природи вставлених конструкцій, їхньої семантики, інтонування та пунктуаційного виділення (І. Вихованець, Н. Гуйванюк, П. Дудик, В. Жайворонок, А. Загнітко, Л. ...
 • Вставні компоненти як дискурсиви в науковому мовленні 

  Романченко, Алла Петрівна; Романченко, Алла Петровна; Romanchenko, Alla P. (2015)
  У статті досліджено місце, роль, функціональне навантаження вставних компонентів у науковому мовленні Ю. О. Карпенка. Їх розглянуто з позиції комунікативної прагматики, виокремлено типи вставних елементів. Встановлено ...
 • Семантико-прагматичні параметри дискурсивних слів у науковому мовленні 

  Романченко, Алла Петрівна; Romanchenko, Alla P. (2015)
  У статті йдеться про лексичні одиниці, функція яких допомогти комунікантам у науковому спілкуванні. З᾽ясовано семантичні й прагматичні особливості дискурсивних слів, уживаних у лінгвістичному дискурсі, визначено типи та ...
 • Коммуникативно-прагматический потенциал интеррогативов в научном дискурсе языковой личности лингвиста 

  Романченко, Алла Петровна; Romanchenko, Alla P. (2016)
  В статье рассмотрены проблемы, связанные с функционированием итеррогативных высказываний в научном лингвистическом дискурсе. Выяснен вопрос, касающийся семантики, оформления, особенностей использования и коммуникативно-п ...

View more