Останні додані

 • Про літературу, малярство і українську національну ідею (статті й есе різних років) 

  Жаборюк, Анатолій Андрійович (Астропринт, 2008)
  У цю книгу увійшли окремі літературознавчі та мистецтвознавчі статті, а також публіцистичні есе, які в різні роки публікувалися в наукових збірниках та періодичних виданнях. Автор сподівається на те, що, зібрані докупи, ...
 • Художній світ доби Відродження (ідеї, образи, стиль) 

  Жаборюк, Анатолій Андрійович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2010)
  У посібнику висвітлюються проблеми, пов’язані з виникненням, поширенням і функціонуванням в європейській культурі XIV–XVI ст. художнього стилю, який одержав назву Відродження, або Ренесанс. Простежуються процеси, які ...
 • Історичні художні стилі доби Середньовіччя 

  Жаборюк, Анатолій Андрійович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2007)
  У пропонованому посібнику висвітлюється процес зародження, розвитку і занепаду трьох великих європейських художніх стилів, які функціонували у добу Середньовіччя: візантійського, романського і готичного. На матеріалі ...
 • Історичні європейські художні стилі 

  Жаборюк, Анатолій Андрійович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2005)
  Мета і зміст спецкурсу «Історичні європейські художні стилі», його місце серед інших теоретичних дисциплін, які читаються студентам філо- логічних факультетів університетів. Важливість і актуальність ознайомлення ...
 • Бароко (доба, людина, стиль, художній світ) : посібник з історії світової художньої культури 

  Жаборюк, Анатолій Андрійович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015)
  У книзі висвітлюються проблеми, пов’язані з виникненням, поширенням і функціонуванням в європейській культурі стилю бароко на рубежі XVI–XVII ст., який прийшов на зміну стильові Ренесансу, а в другій половині XVIII ст., ...
 • Заключне слово [Читач. Рецепція. Інтерпретація] 

  Шляхова, Нонна Михайлівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Інтерпретація (тлумачення) — терміни герменевтики. Але вважається, що проблема розмежування і тлумачення як двох способів розуміння ніколи не поставали спеціальним предметом осмислення ні в літературознавстві, ні у філософії.
 • Театр і драма: діапазон дискурсивних практик у рецептивному аспекті 

  Малютіна, Наталія Павлівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  У сучасному культурному просторі драма і театр є чимсь більшим, ніж традиційні рід, вид, жанр. Це спроба вибудовування (разом із глядачем) нових форм комунікації, самопізнання, філософи життя, навіть, нових форм духовної практики.
 • "Автор - герой - читач" у повістях Л. М. Толстого 80-90-х років ХІХ століття 

  Добробабіна, Ольга Юріївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Постановка проблеми обумовлена тим, що останнім часом підвищився інтерес до вивчення творчості пізнього Толстого. Зазвичай, розглядався один із творів — «Крейцерова соната» або «Диявол», не приділялася увага співвідношенню ...
 • Множественность точек зрения на преступление как стратегия автора детектива в его игре с читателем 

  Морева, Тамара Юрьевна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  "Точка зрения" — это одна из ключевых категорий нарратологии, понимаемых как «образуемый внешними и внутренними факторами узел условий, влияющих на восприятие и передачу событий» [6, с. 121]. И, как нам представляется, она ...
 • Проблема суб'єктивності в інтерпретації художнього тексту 

  Пащенко, Микола Васильович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  З модерністським і постмодерністським письмом прийшло ускладнення тексту. В сучасному літературознавстві загальноприйнятою є думка, що складно організований текст обумовлений цілим рядом прийомів як чинників творчої гри, ...
 • Автор и читатель - многогранность и модификация во времени 

  Грицкевич, Михаил Ремович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  У каждого серьезного художника присутствует, в той или иной форме, ориентация на читателя-адресата своей продукции. Однако все авторские признания в такой ориентации могут быть только косвенным подтверждением. Основное ...
 • До проблеми «внутрішнього» читача (випадок Шевченка) 

  Шупта-В’язовська, Океана Григорівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Проблема автора як читача залишається доволі актуальною, оскільки її переважно розглядають у контексті системи «автор — твір — читач», доволі популярною у цьому контексті є відома теза про автора як «ідеального читача», ...
 • Читач у глибинах тексту (до питання про діалогічність літературної комунікації) 

  Малиновський, Артур Тимофійович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Світ читача — доволі багатошарова, незбагненна з точки зору літературознавчих регламентацій та поетикальної структурованості, долаюча всі раціональні стримуючі бар’єри та спрямована в безмежну просторінь інтуїтивного ...
 • "Я люблю этот сумрак восторга, эту краткую ночь вдохновения..." (художественные стратегии и технологии творческого процесса в стихотворении Николая Заболоцкого "Гроза") 

  Чернявская, Дина Семеновна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Стихотворение «Гроза» — подлинная жемчужина в поэтическом наследии Н. Заболоцкого, как принято считать, одного из «загадочных» поэтов XX века, еще не оцененного по достоинству современным литературоведением, еще не ...
 • Теоретико-методологические основы исследования диалогизма литературного сознания поэтов-модернистов Серебряного века 

  Сподарец, Надежда Викторовна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Исследование проблемы диалогического модуса литературного сознания модернистов Серебряного века предполагает выход на уровень междисциплинарных методологических обоснований. Важным представляется освоение научных трудов ...
 • Рецептивный потенциал паратекстуальности 

  Мусий, Валентина Борисовна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Паратекстуальность, как правило, рассматривается в одном ряду с интертекстуальностью. Ученые по-разному определяют соотношения между двумя этими категориями. Жерар Женетт отнес паратекстуальность к одной из разновидностей ...
 • Граматична категорія роду як об'єкт рефлексій митців художнього слова 

  Семененко, Лариса Анатоліївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  При дослідженні сучасної художньо-словесної практики, її креативного потенціалу не можна оминути увагою функціонування потенційних/оказіональних інноваційних дериватів-експонентів семантично співвіднесених корелятивних ...
 • Современный опыт читательских рецепций литературного on-line пространства 

  Фокина, Светлана Александровна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Актуальность заявленной проблемы обусловлена интересом литературоведческой мысли к активному функционированию в Web-среде литературных проектов.
 • Рецепція українського постмодерністського тексту: мовний аспект 

  Кондратенко, Наталя Василівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Ірраціональність художнього мислення повного мірою реалізувалася у 80-х роках XX століття з появою постмодернізму. Уже заявлений префікс пост - орієнтує на модерністські традиції через їхнє заперечення, а не лише через ...
 • Проблема автора і читача в українській літератури та критиці кінця ХІХ - початку ХХ століття 

  Подлісецька, Ольга Олегівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Мистецько-естетична проблема складного пошуку слова, відповідного для вираження власної думки і впливу її на реципієнта виразно прозвучала у критиці раннього українського модернізму. Кінець XIX — початок XX століть в ...

View more