Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/32430
Title: Методичні вказівки до виконання та основних вимог щодо оформлення курсових та дипломних робіт проєктного спрямування для студентів спеціальності 206 «Садово-паркове господарство»
Authors: Кадуріна, Антоніна Олегівна
Ківганов, Дмитро Анатолійович
Назарчук, Юлія Сергіївна
Кадурина, Антонина Олеговна
Кивганов, Дмитрий Анатольевич
Назарчук, Юлия Сергеевна
Kadurina, Antonina O.
Kivganov, Dmytro A.
Nazarchuk, Yuliia S.
Citation: Методичні вказівки до виконання та основних вимог щодо оформлення курсових та дипломних робіт проєктного спря-мування для студентів спеціальності 206 «Садово-паркове господарство». – Одеса : Видавець С.Л. Назарчук, 2021. – 38 с.
Issue Date: 2021
Keywords: вибір тематики
передпроєктні дослідження
проєктні пропозиції
проєктне спрямування
структурна частина
академічна доброчесність
Abstract: Для отримання диплома бакалавра студенти спеціальності 206 Садо-во-паркове господарство протягом навчання мають виконати і захистити кур-сову та дипломну роботу. Виконання та захист курсових робіт дає можливість оцінити вміння студента самостійно аналізувати та узагальнювати матеріал навчальних дис-циплін і провадити дослідницьку та пошукову роботу. Головною метою ви-конання курсової роботи є спроба самостійного вирішення студентом поста-вленої проектної проблеми, що ґрунтується на комплексному вивченні об’єкта проектування. Основними завданнями курсової роботи є систематзація, закріплення та поглиблення теоретичних знань студента, використання їх для вирішення конкретних завдань, а також вдосконалення навичок аналі-зувати літературу, узагальнювати та логічно викладати сучасний стан науко-вих досліджень з конкретної проблеми. Дипломне проєктування є найбільш відповідальним, підсумковим етапом у навчальному процесі підготовки фахівців зі спеціальності 206 «Са-дово-паркове господарство». У дипломному проєкті відображаються здатно-сті та навички студентів, отримані з низки дисциплін протягом навчання: уміння системно і творчо мислити, аналізувати варіанти рішення поставле-них завдань і передбачати перспективи розвитку обраних напрямків, об'єктів; здатність вникнути в суть процесу, що відбувається, проаналізувати ряд об'є-ктивних і людських факторів, вивести закономірності на композиційному, колористичному та функціональному рівні в проєктуванні ландшафтного середовища; уміння точно і вивірено викласти концепцію свого проєкту, грамотно побудувати на захисті доповідь, відповісти на ряд поставлених питань. У завершальній роботі повинне виявитися вміння до самостійної роботи в області проектування благоустрою територій різного функціонального приз-начення, – здатність систематизувати інформацію, розширювати знання для рішення комплексу завдань з ландшафтного дизайну. Вибір теми відбувається відповідно до певної спрямованості спеціа-льності 206 «Садово-паркове господарство». Після вибору і затвердження теми курсового або дипломного проєкту студенти повинні працювати само-стійно в спеціалізованих аудиторіях під керівництвом керівника, завідувача кафедрою і консультанта. У ході проєктування студенти повинні найбільше повно розкрити особливості створення ландшафтного середовища в рамках обраної тематики, поетапно вирішивши питання: формування процесу, ландшафтного середовища і його предметного наповнення.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/32430
Other Identifiers: УДК 712:001.89(076)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці БФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
spg_metod.pdf3.01 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.