Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/32402
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКоротаєва, Надія Володимирівна-
dc.contributor.authorКоротаева, Надежда Владимировна-
dc.contributor.authorKorotaieva, Nadiia V.-
dc.contributor.authorСтрашнова, Ірина Валентинівна-
dc.contributor.authorСтрашнова, Ирина Валентиновна-
dc.contributor.authorStrashnova, Iryna V.-
dc.contributor.authorВасильєва, Наталія Юріївна-
dc.contributor.authorВасильева, Наталья Юрьевна-
dc.contributor.authorVasylieva, Natalia Yu.-
dc.contributor.authorПотапенко, Катерина Сергіївна-
dc.contributor.authorПотапенко, Е.С.-
dc.contributor.authorPotapenko, K.S.-
dc.contributor.authorМетеліцина, І. П.-
dc.contributor.authorМетелицина, И. П.-
dc.contributor.authorMetelitsyna, I. P.-
dc.contributor.authorФіліпова, Тетяна Олегівна-
dc.contributor.authorФилиппова, Татьяна Олеговна-
dc.contributor.authorFilipova, Tetiana O.-
dc.contributor.authorІваниця, Володимир Олексійович-
dc.contributor.authorИваница, Владимир Алексеевич-
dc.contributor.authorIvanytsia, Volodymyr O.-
dc.date.accessioned2022-01-27T10:12:08Z-
dc.date.available2022-01-27T10:12:08Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifierУДК 579.68; 579.873.1-
dc.identifier.citationМікробіологія і Біотехнологія = Microbiology & Biotechnologyuk_UA
dc.identifier.urihttp://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/32402-
dc.description.abstractСьогодні активно зростає як академічний, так і комерційний інтерес саме до морських актинобактерій, оскільки вони живуть в унікальному середовищі, що сприяє синтезу нових біологічно-активних метаболітів. Метою роботи була ізоляція, первинна ідентифікація та вивчення морфологічних, культуральних, фізіолого-біохімічних властивостей актинобактерій, виділених із мідій (Mytilus galloprovincialis) Одеської затоки Чорного моря. Методи. Матеріалом для ізоляції актинобактерій були зразки мідій, зібраних в прибережній зоні Одеської затоки. Ізоляцію актинобактерій та вивчення їх морфологічних, культуральних, фізіолого-біохімічних властивостей здійснювали традиційними мікробіологічними методами. Склад жирних кислот визначали на газовому хроматографі з полум’яно-йонізаційним детектором Agilent 7890 (Agilent Technologies, США), для ідентифікації досліджуваних штамів використовували бібліотеку Sherlock Microbial Identification System. Результати. Із проб мідій, зібраних у 2020 р. в районі Гідробіологічної станції ОНУ імені І.І. Мечникова, виділено 14 ізолятів актинобактерій, які було ідентифіковано за жирно-кислотними спектрами до роду Streptomyces. Ізоляти актинобактерій характеризуються плеоморфізмом колоній на різних живильних середовищах. Штами Streptomyces sp. Myt2, Myt6 та Myt7ch синтезували меланоїдні пігменти. Актинобактерії добре засвоюють більшість досліджуваних джерел карбону, крім штамів Streptomyces sp. Myt12a, Myt12b. Майже половина штамів має оксидазну активність та коагулює молоко. Висновки. Вперше ізольовано актинобактерії з мідій Одеської затоки Чорного моря, охарактеризовано їх морфологічні, культуральні і фізіолого-біохімічні властивості та визначено їх таксономічну приналежність за спектрами жирних кислот.uk_UA
dc.description.abstractСегодня активно растет как академический, так и коммерческий интерес к морским актинобактериям. Поскольку они живут в уникальной среде, что способствует синтезу новых биологически активных метаболитов. Целью работы было выделение, первичная идентификация и изучение морфологических, культурных, физиолого-биохимических свойств актинобактерий, выделенных из мидий (Mytilus galloprovincialis) Одесского залива Черного моря. Методы. Материалом для выделения актинобактерий были образцы мидий, собранных в прибрежной зоне Одесского залива. Выделение актинобактерий и исследование их морфологических, культурных, физиологобиохимических параметров осуществляли стандартными микробиологическими методами. Спектр жирных кислот определяли на газовом хроматографе с пламенно-ионизационным детектором Agilent 7890 (Agilent Technologies, США), для идентификации исследуемых штаммов использовали библиотеку Sherlock Microbial Identification System. Результаты. Из проб мидий, собранных в 2020 г. в районе гидробиологической станции ОНУ имени И.И. Мечникова, были выделены 14 штаммов актинобактерий, идентифицированных по жирно-кислотным спектрам к роду Streptomyces. Штаммы Streptomyces sp. Myt2, Myt6 и Myt7ch синтезировали меланоидные пигменты. Штаммы актинобактерий хорошо усваивают большинство изучаемых источников карбона, кроме штаммов Streptomyces sp. Myt12a, Myt12b. Почти половина штаммов имела оксидазную активность и коагулировала молоко. Выводы. В результате проведенных микробиологических исследований впервые выделено из мидий Одесского залива Черного моря актинобактерии, охарактеризованы их морфологические, культурные и физиологобиохимические свойства и определен таксономический состав по спектрам жирных кислот.-
dc.description.abstractToday both academic and commercial interests in marine actinobacteria are growing. As they live in a unique environment that promotes the synthesis of new biologically active metabolites. The aim of the work is isolation, primary identification and study of morphological, cultural, physiological and biochemical properties of actinobacteria, separate from mussels (Mytilus galloprovincialis) of the Odessa Bay of the Black Sea. Methods. Samples of mussels collected in the coastal zone of Odessa Bay were used as material for the isolation of actinobacteria. Isolation of actinobacteria and the study of their morphological, cultural, physiological and biochemical properties was carried out by traditional microbiological methods. The fatty acid composition was determined on an Agilent 7890 semi-ionization gas chromatograph (Agilent Technologies, USA) to identify test strains using the Sherlock Microbial Identification System library. Results. From samples of mussels collected in 2020 in the area of the Hydrobiological Station of Odessa National I.I. Mechnikov University were isolated 14 strains of actinobacteria. They were identified by fatty acid analysis to Streptomyces genus. Strains of Streptomyces sp. Myt2, Myt6 and Myt7ch synthesized melanoid pigments. Strains of actinobacteria are well absorbed by most of the studied sources of carbon, except strains of Streptomyces sp. Myt12a, Myt12b. Almost half of the strains have oxidase activity and coagulate milk. Conclusions. As a result of microbiological studies for the first time were characterized morphological, cultural and physiological and biochemical properties and determined taxonomic composition by fatty acid spectra for actinobacteria isolated from the mussels of the Odessa Bay of the Black Sea.-
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherОдеський національний університет імені І. І. Мечниковаuk_UA
dc.relation.ispartofseries;№ 3.-
dc.subjectморські актинобактеріїuk_UA
dc.subjectStreptomycesuk_UA
dc.subjectфізіолого-біохімічні властивостіuk_UA
dc.subjectморфологічні властивостіuk_UA
dc.subjectхемотаксономічні властивостіuk_UA
dc.subjectmarine actinobacteriauk_UA
dc.subjectфизиолого-биологические свойстваuk_UA
dc.subjectphysiological and biological propertiesuk_UA
dc.subjectmorphological propertiesuk_UA
dc.subjectchemotaxonomic propertiesuk_UA
dc.subjectморские актинобактерииuk_UA
dc.subjectморфологические свойстваuk_UA
dc.subjectхемотаксономические свойстваuk_UA
dc.titleХарактеристика актинобактерій, ізольованих із Mytilus Galloprovincialis Одеської затоки Чорного Моряuk_UA
dc.title.alternativeХарактеристика актинобактерий из Mytilus Galloprovincialis Одесского залива Черного Моряuk_UA
dc.title.alternativeCharacteristics of actinobacteria from Mytilus Galloprovincialis of Odessa gulf of the Black Seauk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.identifier.doihttp://dx.doi.org/10.18524/2307-4663.2021.3(53).246392-
Appears in Collections:Мікробіологія і біотехнологія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
84-98.pdf866.42 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.