Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/32344
Title: Варіативний характер мовленнєвої поведінки Британської жінки
Other Titles: The variant nature of the British women's speech behavior
Authors: Вихор, О. Ф.
Рудік, Ірина Валеріївна
Vykhor, O.F.
Rudik, Iryna V.
Citation: Записки з романо-германської філології = Writings in Romance-Germanic Philology
Issue Date: 2021
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: сучасна британська жінка
мовленнєвий портрет
просодія
професія
вік
тон
contemporary British woman
speech portraiture
prosody
profession
age
Scale
tone
Series/Report no.: ;Вип. 2(47).
Abstract: В статті досліджуються питання варіативності просодії в жіночому мовленні. В фокусі дослідження перебуває мовленнєва поведінка британських жінок, різних за професією. Визначення основних просодичних маркерів їхнього мовлення є метою дослідження. Предметом дослідження є варіативність просодичних моделей мовлення жінок. Об'єктом дослідження є непідготовлене монологічне мовлення дикторів телебачення, лекторів університету як представників досліджуваних професій. У пропонованій роботі зроблено спробу з’ясувати кореляцію гендерної і професійної приналежності мовця з особливостями її мовленнєвої поведінки. Усіх інформантів можна схарактеризувати як успішних жінок, які є фахівцями у своїй галузі і мають досвід професійної діяльності. Професійна належність людини впливає на багато аспектів її життя, в тому числі й на пов'язану з її професійною діяльністю. Ступінь впливу професійної діяльності людини на її мовленнєву поведінку тим вищий, чим більшу кількість вербального спілкування передбачає її професія. Гендер, так само як і професія людини, є одним із ключових факторів соціальної варіативності і найважливішим компонентом соціального статусу. Завданням дослідження було: розглянути основні напрямки гендерної лінгвістики з метою визначення мовленнєвої поведінки; проведення фонетичного експерименту з метою виявлення просодичних характеристик мовленнєвої поведінки сучасної британської жінки. Відповідно до поставленої мети та завдань у роботі використана методика аудиторського аналізу, який дав змогу ідентифікувати й інтерпретувати зібрані фонетичні дані, а також інтонування для зображення інтонації мовлення. У проведеному дослідженні було зроблено спробу проаналізувати мовленнєву поведінку сучасної британської жінки за допомогою просодичних особливостей її мовлення.
The question of prosodic variation in women’s speech has been analysed in the present article. Women’s of different social position (age and profession) speech behavior is in the centre of the given investigation. Women’s speech, being the subject of the analysis, allowed to reveal their specific peculiarities and arrange their speech behavior. The aim of the investigation is to define prosodic markers of women`s speech behavior. The subject of investigation is variation of women`s speech prosodic models. The object is unprepared monological speech of TV announcers and university lecturers as representatives of the analysed professions. The following tasks have been set: to distinguish main trends in gender linguistics, with the aim of defining speech behavior; to conduct phonetic analysis; to reveal differentiating prosodic characteristics, identifying women's speech behavior. In accordance with the aim and tasks of investigation, perceptive auditory analysis was applied which allowed to identify and interpret the analysed phonetic data and method of intoning was used to describe speech intonation. The concluded investigation allowed to analysed contemporary British women`s speech behavior with the help of prosodic peculiarities of their speech. The auditory analyses allowed to come to the following conclusions: speech behavior of successful women-announcer is characterized by prevalence of Falling Scale and Falling terminal tone, which identify them as confidant, categorical in speech women, who can convince interlocutors, influence them, as the main aim of announcers speech is to reach the listener, to make information maximum available and understandable. Speech behavior of university lecturers is characterised by more variable character. Their speech is dominated by Rising, Wavy scales, which is explained by peculiarities of the profession: they masterfully use their voice tember, and high tonality of speech testify their skills to adopt speech behavior to communication conditions. Thus prosodic means, which form during the act of communication may characterise the speaker`s originality, different by age and profession.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/32344
DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2021.2(47).245922
Other Identifiers: УДК 811.111.342’41
Appears in Collections:Записки з романо-германської філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20-27.pdf559.73 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.