Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/32341
Title: Методи соціального консультування різних категорій осіб та сімей
Authors: Хлівнюк, Тетяна Петрівна
Кулава, Катерина Олександрівна
Khlivniuk, Tetyana P.
Kulava, Kateryna O.
Хливнюк, Татьяна Петровна
Кулава, Екатерина Александровна
Citation: Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського
Issue Date: 2021
Keywords: технології соціальної роботи
різні категорії осіб та сімей
соціальні працівники
психологічна допомога
когнітивно-біхевіористичні методи
психодинамічний підхід
technologies of social work
different categories of persons and families
social workers
psychological help
cognitive-behavioral methods
psychodynamic approach
Series/Report no.: Педагогіка і психологія;Вип. 67.
Abstract: У статті розглянуто технології соціальної роботи як сукупність способів соціального впливу на об’єкт, спрямованих на відновлення, збереження і поліпшення його соціального функціонування, попередження негативних соціальних процесів; певний алгоритм діяльності у напрямі поліпшення соціального становища особистості. Сьогодні вони перебувають на етапі наукового становлення, розробляються наукові підходи до класифікації, уточнюються термінологія і сфери застосування. Технологія соціальної роботи не зводиться до одноразового акту впливу, а становить процес, що характеризується зміною змісту, форм, методів, які циклічно повторюються при вирішенні кожного нового завдання в соціальній роботі. У цілому зміст такого циклу від виникнення завдання до його повного вирішення становить технологічний процес. Спеціальні (прикладні) технології соціальної роботи у своїй основі становлять визначені технологічні процедури надання допомоги конкретним категоріям і соціальним прошаркам, що потребують підтримки. Серед них: соціальна робота у сфері зайнятості населення з безробітними громадянами; особами девіантного поводження; родинами; особами, що страждають психічними розладами і схильними до суїциду; з інвалідами, громадянами літнього віку; фемінологічні технології соціальної роботи; соціальна робота з дітьми і підлітками; молоддю; малозабезпеченими прошарками населення; вирішення соціально-етнічних проблем; соціальна робота з бездомними і безпритульними; з мігрантами, біженцями і змушеними переселенцями; прикладні технології соціальної роботи у силових структурах, пенітенціарних установах тощо.
The article considers the technology of social work as a set of ways of social impact on the object, aimed at restoring, preserving and improving its social functioning, prevention of negative social processes; a certain algorithm of activity in the direction of improving the social position of the individual. Today they are at the stage of scientific formation, scientific approaches to classification are being developed, terminology and areas of application are being clarified. The technology of social work is not reduced to a one-time act of influence, but is a process characterized by changes in content, forms, methods, which are repeated cyclically in solving each new task in social work. In general, the content of such a cycle from the occurrence of the problem to its complete solution is a technological process. Special (applied) technologies of social work are based on certain technological procedures for providing assistance to specific categories and social strata that need support. Among them: social work in the field of employment with unemployed citizens; persons of deviant behavior; families; persons suffering from mental disorders and prone to suicide; with the disabled, elderly citizens; feminist technologies of social work; social work with children and adolescents; youth; low-income groups; solving socio-ethnic problems; social work with the homeless and homeless; with migrants, refugees and internally displaced persons; applied technologies of social work in law enforcement agencies, penitentiary institutions, etc.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/32341
DOI: 10.31652/2415-7872-2021-67-122-127
Other Identifiers: УДК 364.4:314.6
Appears in Collections:Статті та доповіді ФПСР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
122-127.pdf843.3 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.