Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/32241
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorГудзенко, Тетяна Василівна-
dc.contributor.authorГоршкова, Олена Георгіївна-
dc.contributor.authorВолювач, Ольга В'ячеславівна-
dc.contributor.authorБурлака, Т. В.-
dc.contributor.authorМетеліцина, І. П.-
dc.contributor.authorГудзенко, Татьяна Васильевна-
dc.contributor.authorГоршкова, Елена Георгиевна-
dc.contributor.authorВолювач, Ольга Вячеславовна-
dc.contributor.authorМетелицина, И. П.-
dc.contributor.authorGudzenko, Tetiana V.-
dc.contributor.authorHorshkova, Olena H.-
dc.contributor.authorVoliuvach, Olha V.-
dc.contributor.authorBurlaka, T. V.-
dc.contributor.authorMetelitsyna, I. P.-
dc.date.accessioned2022-01-11T19:34:28Z-
dc.date.available2022-01-11T19:34:28Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifierУДК 543.31-
dc.identifier.citationМікробіологія і біотехнологіяuk_UA
dc.identifier.urihttp://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/32241-
dc.description.abstractМета. Оцінка стічних вод фармацевтичного підприємства за санітарно-мі- кробіологічними та хімічними показниками для визначення методу очистки та ремедіації їх від полютантів та патогенів. Методи. При санітарно-бак- теріологічних дослідженнях для визначення загального мікробного числа (ЗМЧ), патогенних бактерій використовували класичні мікробіологічні ме- тоди. Визначення концентрації амонію, нітриту та нітрату в пробах стіч- них вод фармацевтичного підприємства проводили спектрофотометрично з використанням хімічної реакції йонів на реактив Несслера, реактив Грісса та фенолсульфідокислоти. Вміст йонів важких металів визначали мето- дом електротермічної атомно-абсорбційної спектрофотометрії (ААС) з використанням приладу «Сатурн-2», фотометричним методом з викорис- танням 4-аміноантипірину – фенол, екстракційно-фотометричним мето- дом – поверхнево-активні речовини, методом інфрачервоної спектрометрії – нафтові вуглеводні. Результати. Експериментально підтверджено, що загальне мікробне число у пробах стічної води фармацевтичного підприєм- ства незначно перевищувало нормативний показник. Індекс бактерій групи кишкової палички (БГКП) та індекс E. сoli були у межах норми. У стічній воді фармацевтичного підприємства були виявлені патогенні бактерії Salmonella moscow і Klebsiella pneumoniae. Про забрудненість фармстоку можна судити і за перевищеною у 8,5 разів порівняно з гранично допусти- мою концентрацією (ГДК) в них йонів амонію. Результати хімічного аналізу проб стічних вод фармацевтичного підприємства свідчать про багатоком- понентність їх складу. Із йонів важких металів було зафіксовано переважно йони цинку, міді, свинцю, хрому шестивалентного і кадмію. За виключенням йонів кадмію, концентрація йонів важких металів в 1,4–7,2 рази переви- щувала норму ГДК. У фармстоках переважали аніонні поверхнево-активні речовини – їх концентрація складала 8,2±0,7 мг/дм3. Рівень фенольного і на- фтового забруднення стічних вод був порівняно із вмістом в них аніонних поверхнево-активних речовин мінімальним, що могло бути викликано діяль- ністю аборигенних штамів бактерій-деструкторів, що володіють високою фенолокиснювальною здатністю. Висновок. Результати санітарно-мікро- біологічного і хімічного аналізу стічних вод фармацевтичного підприємства свідчать про їх багатокомпонентність і екологічну небезпечність – в них присутні патогенні бактерії Salmonella moscow і Klebsiella pneumoniae і полютанти різної природи: йони важких металів Cu(II), Сr (VI) і Pb (II) в концентрації 36,0±1,4 мкг/дм3, 3,0±0,4 мкг/дм3 і 14,0±0,7 мкг/дм3 відповідно, та органічні забруднювачі – фенол, нафтопродукти і аніонні ПАР в кон- центрації 0,003±0,0006 мг/дм3, 0,81±0,05 мг/дм3 і 8,2±0,7 мг/дм3 відповідно. Рекомендуємо проводити комплексну очистку стічних вод фармацевтично- го підприємства від фенолу, йонів важких металів [Cu (II), Сr (VI), Zn (II)], нафтопродуктів, аніонних поверхнево-активних речовин і патогенів.uk_UA
dc.description.abstractЦель. Оценка сточных вод фармацевтического предприятия по санитарно-микробиологическим и химическим показателям для определения метода очистки и ремедиации их от поллютантов и патогенов. Методы. При санитарно-бактериологических исследованиях для определения общего микробного числа, патогенных бактерий использовали классические микробиологические методы. Определение концентрации аммония, нитрита и нитрата в пробах сточных вод фармацевтического предприятия проводили спектрофотометрически с использованием химической реакции ионов на реактив Несслера, реактив Грисса и фенолсульфидокислоты. Определяли методом электротермической ААС с использованием прибора «Сатурн-2» содержание ионов тяжелых металлов, фотометрическим методом с ис- пользованием 4-аминоантипирина – фенол, экстракционно-фотометрическим методом – поверхностно-активные вещества, методом инфракрасной спектрометрии – нефтяные углеводороды. Результаты. Эксперимен- тально подтверждено, что общее микробное число в пробах сточной воды фармацевтического предприятия незначительно превышало нормативный показатель. Индекс БГКП и индекс E. сoli были в пределах нормы. В сточной воде фармацевтического предприятиябыли обнаружены патогенные бактерии Salmonella moscow и Klebsiella pneumoniae. О загрязненности фармстока можно судить и по превышению в 8,5 раза по сравнению с ПДК концентрацией в них ионов аммония. Результаты химического анализа проб сточных вод фармацевтического предприятия свидетельствуют о много- компонентности их состава. Из ионов тяжелых металлов были зафиксированы преимущественно ионы цинка, меди, свинца, хрома шестивалентного и кадмия. За исключением ионов кадмия, концентрация ионов тяжелых металлов в 1,4–7,2 раза превышала норму ПДК. В фармстоках преобладали анионные поверхностно-активные вещества - их концентрация составляла 8,2 ± 0,7 мг/дм3. Уровень фенольного и нефтяного загрязнения сточных вод был по сравнению с содержанием в них анионных поверхностно-активных веществ минимальным, что могло быть вызвано деятельностью аборигенных штаммов бактерий-деструкторов, обладающих высокой фенолокисляющей способностью. Вывод. Результаты санитарно-микробиологического и химического анализа сточных вод фармацевтического предприятия свидетельствуют об их многокомпонентности и экологической опасности – в них присутствуют патогенные бактерии Salmonella moscow и Klebsiella pneumoniae и поллютанты различной природы: ионы тяжелых металлов Cu(II), Сr (VI) і Pb (II) в концентрации 36,0±1,4 мкг/дм3, 3,0±0,4 мкг/дм3 и 14,0±0,7 мкг/дм3 соответственно, и органические загрязнители – фенол, нефтепродукты и анионные ПАВ в концентрации 0,003±0,0006 мг/дм3, 0,81±0,05 мг/дм3 и 8,2±0,7 мг/дм3 соответственно. Рекомендуем проводить комплексную очистку сточных вод фармацевтического предприятия от фенола, ионов тяжелых металлов [Cu (II), Сr (VI), Zn (II)], нефтепродуктов, анионных поверхностно-активных веществ и патогенов.-
dc.description.abstractAim. Оssessment of wastewater from a pharmaceutical company according to sanitary-microbiological and chemical indicators to determine the method of treatment and remediation of them from pollutants and pathogens. Methods. In sanitary and bacteriological studies, classical microbiological methods were used to determine the total microbial number of pathogenic bacteria. Determination of the concentration of ammonium, nitrite and nitrate in wastewater samples from a pharmaceutical company was carried out spectrophotometrically using the chemical reaction of ions to Nessler's reagent, Griss reagent, and phenol sulfide acid. The content of heavy metal ions was determined by the method of electrothermal AAS using the device "Saturn-2", by the photometric method using 4-aminoantipyrine – phenol, by the extraction-photometric method – by surfactants, by the method of infrared spectrometry – by petroleum hydrocarbons. Results. It was experimentally confirmed that the total microbial count in wastewater samples from a pharmaceutical company slightly exceeded the standard value. The BGKP index and the E. coli index were within the normal range. The pathogenic bacteria Salmonella moscow and Klebsiella pneumoniae were found in the wastewater of pharmaceutical company. The contamination of pharmaceutical stock can be judged by the 8.5 times excess of the concentration of ammonium ions in them compared to the MPC. The results of chemical analysis of wastewater samples from a pharmaceutical company indicate their multicomponent composition.Of the heavy metal ions, ions of zinc, copper, lead, hexavalent chromium and cadmium were mainly detected. With the exception of cadmium ions, the concentration of heavy metal ions was 1.4–7.2 times higher than the MPC norm. Anionic surfactants predominated in pharmaceutical stocks – their concentration was 8.2 ± 0.7 mg/dm3. The level of phenolic and oil pollution of wastewater was minimal in comparison with the content of anionic surfactants, which could be caused by the activity of aboriginal strains of bacteria-destructors with a high phenolic capacity. Conclusion. The results of sanitary-microbiological and chemical analysis of wastewaters of a pharmaceutical company indicate their multicomponent nature and environmental hazard – they contain pathogenic bacteria Salmonella moscow and Klebsiella pneumoniae and pollutants of various nature: heavy metal ions Cu (II), Cr (VI) and Pb (II) at a concentration of 36.0 ± 14 μg/dm3, 3.0 ± 0.4 μg/dm3 and 14.0 ± 0.7 μg/dm3, respectively, and organic pollutants – phenol, oil products and anionic surfactants at a concentration of 0.003 ± 0.0006 mg/dm3, 0.81 ± 0.05 mg/dm3 and 8.2 ± 0.7 mg/dm3, respectively. Werecommend to carry out a comprehensive purification of wastewater from a pharmaceutical company from phenol, heavy metal ions [Cu (II), Cr (VI), Zn (II)], oil products, anionic surfactants and pathogens.-
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherОдеський національний університет імені І. І. Мечниковаuk_UA
dc.relation.ispartofseries;№ 2.-
dc.subjectстічні водиuk_UA
dc.subjectфармацевтичне підприємствоuk_UA
dc.subjectмікробіологічні та санітарно-хімічні характеристикиuk_UA
dc.subjectсточные водыuk_UA
dc.subjectфармацевтическое предприятиеuk_UA
dc.subjectмикробиологические и санитарно - химические характеристикиuk_UA
dc.subjectwastewateruk_UA
dc.subjectpharmaceutical companyuk_UA
dc.subjectmicrobiological and sanitary - chemical characteristicsuk_UA
dc.titleМікробіологічна і санітарно- хімічна характеристика стічних вод фармацевтичного підприємстваuk_UA
dc.title.alternativeМикробиологическая и санитарно-химическая характеристика сточных вод фармацевтического предприятияuk_UA
dc.title.alternativeMicrobiological and sanitary - chemical characteristics of wastewater from pharmaceutical companyuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.identifier.doiDOI: http://dx.doi.org/10.18524/2307-4663.2021.2(52).239677-
Appears in Collections:Мікробіологія і біотехнологія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
40-53.pdf426.26 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.