Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/32227
Title: Scenario building as a heuristic and logical procedure
Other Titles: Створення сценарію як евристико-логічна процедура
Создание сценария как эвристико-логическая процедура
Authors: Raikhert, Kostiantyn V.
Райхерт, Костянтин Вільгельмович
Райхерт, Константин Вильгельмович
Citation: Δοξα/ДОКСА : збірник наукових праць з філософії та філології
Issue Date: 2021
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: fictional utterances
heuristic logic
plausibility
possible worlds
scenario building
вигадані висловлювання
евристична логіка
можливі світи
правдоподібність
створення сценарію
возможные миры
правдоподобие
создание сценария
фикциональные высказывания
эвристическая логика
Series/Report no.: ;Вип. 2(36).
Abstract: The study examines scenario building as the secondary procedure of the “heuristic logic”. Scenario building is the extreme case of heuristic and logical procedure. The procedure involves constructing certain sequences of fictional utterances to realize certain goals and tasks (in the case of heuristics and logic to solve cognitive problems). Fictional utterances constitute fictional worlds, which can include possible and impossible worlds. Scenario building is a creation of a fictional world, which evaluation as the possible or impossible world depends on the conditional denotation (matterobject or designation) of fictional utterances and the plausibility of relations between the conditional denotation and the fictional utterances. The plausibility of fictional utterances is characterized by such properties of fictional utterances as a possibility, credibility, and relevance. These properties are related to the concretizations of the selected types of plausibility (referential, logical, poetic, and topical) and the selection and combination of elements transferred from the actual world to the fictional world.
Розглядається створення сценарію як вторинна процедура «евристичної логіки». Створення сценарію – це крайній випадок евристико-логічної процедури. Ця процедура передбачає побудову певних послідовностей вигаданих висловлювань для реалізації певних цілей і завдань (у випадку евристики та логіки для розв’язання пізнавальних проблем). Вигадані висловлювання формують вигадані світи, до яких можуть належати можливі та неможливі світи. Створення сценарію – це створення вигаданого світу, оцінка якого як можливого чи неможливого залежить від умовного денотату (предмета чи десигнату) вигаданих висловлювань і правдоподібності відношень між умовним денотатом і вигаданими висловлюваннями. Правдоподібність вигаданих висловлювань характеризуються такими якостями вигаданих висловлювань, як можливість, вірогідність і релевантність. Ці якості пов’язані з конкретизацією обраних видів правдоподібності (референційної, логічної, поетичної та топічної), а також з відбором і комбінацією елементів, які переносяться з реального світу у вигаданий світ.
В исследовании рассматривается создание сценария как вторичная процедура «эвристической логики». Создание сценария – это крайний случай эвристико-логической процедуры. Эта процедура предполагает построение определённых последовательностей фикциональных высказываний для реализации определённых целей и задач (в случае эвристики и логики для решения когнитивных проблем). Фикциональные высказывания образуют фикциональные миры, к которым могут принадлежать возможные и невозможные миры. Создание сценария – это создание фикционального мира, оценка которого как возможного или невозможного мира зависит от условного денотата (предмета или десигната) фикциональных высказываний и правдоподобия отношений между условным денотатом и фикциональными высказываниями. Правдоподобие фикциональных высказываний характеризуется такими свойствами фикциональных высказываний, как возможность, достоверность и релевантность. Эти свойства связаны с конкретизацией выделенных типов правдоподобия (референциального, логического, поэтического и топического), а также с отбором и сочетанием элементов, переносимы из реального мира в фикциональный.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/32227
DOI: https://doi.org/10.18524/2410-2601.2021.2(36).246791
Other Identifiers: UDC 16/004.023
Appears in Collections:Δόξα / Докса. Збірник наукових праць з філософії та філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
128-135.pdf236.73 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.