Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/32047
Title: Активізація інноваційно-інвестиційних процесів у промисловому комплексі як основа кардинальних змін в економіці України на сучасному етапі
Other Titles: Активизация инновационноинвестиционных процессов в промышленном комплексе как основа кардинальных изменений в экономике Украины на современном этапе
Activation of innovation and investment processes in the industrial complex as a basis for different changes in the economy of Ukraine at the modern stage
Authors: Столбуненко, Наталя Миколаївна
Столбуненко-Волошина, О. М.
Столбуненко, Наталья Николаевна
Столбуненко-Волошина, О. Н.
Stolbunenko, Natalia M.
Stolbunenko-Voloshina, О. M.
Citation: Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління = Market economy: modern management theory and practice
Issue Date: 2021
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: інновації
інвестиції
інвестиційний клімат
інноваційноінвестиційна модель розвитку
кардинальна економічна реформа
промисловий комплекс України
инновации
инвестиции
инвестиционный климат
инновационно-инвестиционная модель развития
кардинальная экономическая реформа
промышленный комплекс Украины
innovation
investment
investment climate
innovation and investment model of development
cardinal economic reform
industrial complex of Ukraine
Series/Report no.: ;Т. 20, вип. 2(48).
Abstract: У статті досліджуються основні проблеми інноваційно-інвестиційного процесу України, вирішення яких необхідне для піднесення економічного розвитку держави на новий рівень. Особливе значення в вирішені цих проблем, як підкреслюється в статті, має промисловий комплекс. Вплив розвитку інституційних процесів, що забезпечує зниження ризиків, гарантує виконання певних очікувань, задоволення потреб, отримання певних результатів, створить нові потенційні можливості країни.
В статье исследуются основные проблемы инновационно-инвестиционного процесса Украины, решение которых необходимо для подъема экономического развития государства на новый уровень. Особое значение в решении этих проблем, как подчеркивается в статье, имеет промышленный комплекс. Влияние развития институциональных процессов, обеспечивает снижение рисков, гарантирует выполнение определенных ожиданий, удовлетворение потребностей, получение определенных результатов, создаст новые потенциальные возможности страны.
The article examines the main problems of the innovation and investment process in Ukraine, the solution of which is necessary to raise the economic development of the state to a new level. The industrial complex is of particular importance in solving these problems, as emphasized in the article. The influence of the development of institutional processes ensures risk reduction, guarantees the fulfillment of certain expectations, satisfying needs, and obtaining certain results, will create new potential opportunities for the country
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/32047
DOI: DOI: 10.18524/2413-9998/2021.2(48).243687
Other Identifiers: УДК 330.322:330.341.1:340.134
Appears in Collections:Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
157-168.pdf266.36 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.