Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/31794
Title: Методичні вказівки щодо підготовки та оформлення дипломних робіт здобувачів ступеня вищої освіти «магістр» спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»
Authors: Брусиловська, Ольга Іллівна
Брусиловская, Ольга Ильинична
Brusylovska, Olha I.
Citation: Методичні вказівки щодо підготовки та оформлення дипломних робіт здобувачів ступеня вищої освіти «магістр» спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» / О. І. Брусиловська ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Фенікс, 2021. – 27 с.
Issue Date: 2021
Keywords: тема дослідження
наукова актуальність
науковий апарат
складання плану
добір літератури
основна частини
магістерська робота
технічне оформлення
Abstract: Магістр – це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра здобув поглиблені спеціальні уміння та знання інноваційного характеру, має певний досвід їх застосування та продукування нових знань для вирішення проблемних професійних завдань у певній галузі. Магістр повинен мати широку ерудицію, фундаментальну наукову базу, володіти методологією наукової творчості, сучасними інформаційними технологіями, методами отримання, обробки, зберігання і використання наукової інформації, бути спроможним до творчої науково-дослідницької і науково-педагогічної діяльності. Магістерська освітньо-професійна програма включає в себе дві приблизно однакові за обсягом складові – освітню і науково-дослідницьку. Зміст науково-дослідницької роботи магістра визначається індивідуальним планом. Підготовка магістра завершується захистом магістерської роботи на засіданні Державної екзаменаційної комісії. Магістерська робота – це самостійна випускна науково-дослідницька робота, яка виконує кваліфікаційну функцію, тобто готується з метою публічного захисту і отримання академічного ступеня магістра. Основне завдання її автора – продемонструвати рівень своєї наукової кваліфікації, уміння самостійно вести науковий пошук і вирішувати конкретні наукові завдання. Магістерська робота, з одного боку, має узагальнюючий характер, оскільки є своєрідним підсумком підготовки магістра, а з іншого – самостійним оригінальним науковим дослідженням студента; студент упорядковує за власним розсудом накопичені наукові факти та доводить їх наукову цінність або практичну значимість. Оскільки підготовка магістрів є справою відносно новою, то поки ще не розроблені більш-менш уніфіковані вимоги щодо змісту й структури магістерської роботи як виду кваліфікаційної роботи. Специфічним є не лише зміст магістерської роботи, а й форма його викладу, яка характеризується певним ступенем абстрагування, активним застосуванням засобів логічного мислення, комп’ютерних методик.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/31794
Other Identifiers: УДК 327:001.89(076)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФМВПС

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Посібник по магістерськ 291 МВ.pdf389.6 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.