Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/31755
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorБрусиловська, Ольга Іллівна-
dc.contributor.authorBrusylovska, Olha I.-
dc.contributor.authorБрусиловская, Ольга Ильинична-
dc.contributor.authorKhakimova, Valeria-
dc.contributor.authorХакимова, В. Т.-
dc.contributor.authorХакімова, B. T.-
dc.date.accessioned2021-10-23T10:59:27Z-
dc.date.available2021-10-23T10:59:27Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifierУДК 327(4–672:477)-
dc.identifier.citationМіжнародні та політичні дослідження = Международные и политические исследования = Іnternational and Political Studiesuk_UA
dc.identifier.urihttp://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/31755-
dc.description.abstractProclaiming a new world order, the leaders of Western states provided for the expansion of peace and stability by assisting with Europeanization and the integration of Central and Eastern Europe. However, the situation with Ukraine is more complicated. The aim of the paper is revealing of the EU’s soft power peculiarities towards Ukraine. The methodology is based on studies of Joseph Nye and the USC Centre of Public Diplomacy. Both have been adapted and implemented to the aims of the current study. The most important questions are: What makes the EU attractive abroad? To what extent does the EU rely on its attractiveness in its relations with Ukraine? What prevents the EU from more effectively pursuing its soft power policy towards Ukraine? As a result of this work, it became clear that the EU’s influence on Ukraine and in particular on the solution of the current conflict with Russia was insignificant. This is a paradox if we consider the individual characteristics of both actors. The EU still loses to Russia in digital diplomacy. However, in terms of the attractiveness of cultural achievements, the strength of the EU is about the same as that of Russia. The strength of the diplomatic network, its contribution to global interaction in the case of the EU is relatively higher than that of Russia. Finally, the EU’s strength is much higher than that of Russia in terms of the attractive economic model, business friendliness, and ability to innovate; by the level of human capital, contribution to scholarships, and attractiveness for international students; in the context of a commitment to freedom, human rights and democracy, and the quality of political institutions. In the future, it is necessary to conduct a study of this phenomenon and find out what affects the EU’s inability to use its soft power advantages effectively.uk_UA
dc.description.abstractПроголошуючи новий світовий порядок, лідери західних держав передбачали розширення миру та стабільності, допомагаючи європеїзації та інтеграції Цен- тральної та Східної Європи. Однак ситуація з Україною складніша. Метою статті є розкриття особливостей м’якої сили ЄС щодо України. Методологія заснована на дослідженнях Джозефа Ная та Центру громадської дипломатії США. Обидва були адаптовані та впроваджені згідно з цілями поточного дослідження. Найважливі- шими питаннями стали такі: Що робить ЄС привабливим за кордоном? Наскільки ЄС покладається на свою привабливість у відносинах з Україною? Що заважає ЄС ефективніше проводити свою політику м’якої сили щодо України? Європейський Союз є одним з найбільш незвичних суб’єктів світової політики, оскільки викорис- товує переважно інструменти м’якої сили для захисту своїх цінностей за кордоном. Дж. С. Най визначив м’яку силу як «здатність формувати уподобання інших». Ключовим аспектом м’якої сили є привабливість країни. Незважаючи на численні критичні зауваження щодо концепції, навіть такі реалісти, як Карр та Моргентау, визнавали, що влада була не лише військовою та економічною. Для того щоб впли- вати на поведінку інших, важливими елементами влади є участь, вплив на громад- ську думку в інших країнах, можливість бути прийнятим як фігура з авторитетом, формувати соціальні категорії суб’єктів світової політики. Центр цифрової дипло- матії Центру державної дипломатії США у Портленді розробив оригінальну модель для вивчення м’якої сили держав, яку корисно враховувати при вивченні сили ЄС. В результаті цієї роботи з’ясувалося, що вплив ЄС на Україну і зокрема на ви- рішення поточного конфлікту з РФ був незначним. Це парадокс, якщо розглянути окремі характеристики обох акторів. ЄС все ще програє Росії в області цифрової дипломатії. Однак за привабливістю культурних досягнень сила ЄС приблизно така ж, як і у Росії. Сила дипломатичної мережі, її внесок у глобальну взаємодію в разі ЄС відносно вище, ніж у Росії. Нарешті сила ЄС набагато вище, ніж у Росії в сфері привабливості економічної моделі, дружелюбності до бізнесу і спроможності до інновацій; за рівнем людського капіталу, вкладу в стипендії і привабливість для іноземних студентів; у контексті прихильності свободі, правам людини і демокра- тії, а також якості політичних інститутів. Надалі слід провести дослідження цього феномена і з’ясувати, що впливає на невміння ЄС ефективно використовувати свої переваги м’якої сили.-
dc.description.abstractПровозгласив новый мировой порядок, лидеры западных государств обеспечили расширение мира и стабильности, способствуя европеизации и интеграции Цен- тральной и Восточной Европы. Однако с Украиной ситуация сложнее. Целью ста- тьи является определение особенностей стратегии мягкой силы ЕС относительно Украины. Методология основана на исследованиях Джозефа Ная и Центра обще- ственной дипломатии США. Оба были адаптированы для целей данного исследова- ния. Наиболее важными вопросами являются следующие: Что делает ЕС привле- кательным за границей? Насколько ЕС рассчитывает на свою привлекательность в отношениях с Украиной? Что мешает ЕС эффективнее проводить свою политику мягкой силы относительно Украины? Европейский Союз является одним из самых необычных субъектов мировой политики, поскольку использует преимущественно инструменты мягкой силы для защиты своих ценностей за рубежом. Дж. С. Най определил мягкую силу как «способность формировать предпочтения других». Ключевым аспектом мягкой силы является привлекательность страны. Несмотря на критические замечания в адрес концепции, даже такие реалисты, как Карр и Моргентау, признавали, что власть была не только военной и экономической. Для того чтобы влиять на поведение других, важными элементами власти является уча- стие, влияние на общественное мнение в других странах, возможность быть при- нятым как фигура с авторитетом, формировать социальные категории субъектов мировой политики. Центр цифровой дипломатии Центра государственной дипло- матии США в Портленде разработал оригинальную модель для изучения мягкой силы государств, которую полезно учитывать при изучении силы ЕС. В результате этой работы выяснилось, что влияние ЕС на Украину и в частности на решение текущего конфликта с РФ было незначительным. Это парадокс, если рассмотреть отдельные характеристики обоих акторов. ЕС все еще проигрывает России в об- ласти цифровой дипломатии. Однако по привлекательности культурных достиже- ний сила ЕС примерно такая же, как и у России. Сила дипломатической сети, ее вклад в глобальное взаимодействие в случае ЕС относительно выше, чем у России. Наконец сила ЕС намного выше, чем у России в сфере привлекательности эконо- мической модели, дружелюбия к бизнесу и способности к инновациям; по уровню человеческого капитала, вкладу в стипендии и привлекательности для иностран- ных студентов; в контексте приверженности свободе, правам человека и демокра- тии, а также качеству политических институтов. В дальнейшем следует провести исследование этого феномена и выяснить, что влияет на неумение ЕС эффективно использовать свои преимущества мягкой силы.-
dc.language.isoenuk_UA
dc.publisherОдеський національний університет імені І. І. Мечниковаuk_UA
dc.relation.ispartofseries;Вип. 34.-
dc.subjectthe European Unionuk_UA
dc.subjectUkraineuk_UA
dc.subjectsoft poweruk_UA
dc.subjectdigital diplomacyuk_UA
dc.subjectgrand strategyuk_UA
dc.subjectAssociation Agreementuk_UA
dc.subjectЄвропейський Союзuk_UA
dc.subjectУкраїнаuk_UA
dc.subjectм’яка силаuk_UA
dc.subjectцифрова дипломатіяuk_UA
dc.subjectвелика стратегіяuk_UA
dc.subjectУгода про асоціаціюuk_UA
dc.subjectЕвропейский Союзuk_UA
dc.subjectУкраинаuk_UA
dc.subjectмягкая силаuk_UA
dc.subjectцифровая дипломатияuk_UA
dc.subjectвеликая стратегияuk_UA
dc.subjectСоглашение об ассоциацииuk_UA
dc.titlePeculiarities of the EU’s soft power strategy towards Ukraineuk_UA
dc.title.alternativeОсобливості стратегії м’якої сили ЄС щодо Україниuk_UA
dc.title.alternativeОсобенности стратегии мягкой силы ЕС в отношении Украиныuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Міжнародні та політичні дослідження

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13-28.pdf196.27 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.