Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/31698
Title: Методичні рекомендації до написання дипломних робіт ОКР «бакалавр» напряму підготовки «Соціальна робота»
Authors: Дунаєва, Лариса Миколаївна
Варнава, Уляна Володимирівна
Хлівнюк, Тетяна Петрівна
Брагар, Марина Іванівна
Varnava, Uliana V.
Khlivniuk, Tetiana P.
Bragar, Maryna I.
Dunaieva, Larysa M.
Citation: Методичні рекомендації до написання дипломних робіт ОКР «бакалавр» для студентів галузі знань 1301 «Соціальне забезпечення» напряму підготовки 6.130102 «Соціальна робота» Інституту інноваційної та післядипломної освіти Одеського національного університету імені І. І. Мечникова/ Л.М.Дунаєва, У.В. Варнава, М.І. Брагар, Т.П. Хлівнюк. - Одеса: Вид-во «ВМВ», 2016. - 37с.
Issue Date: 2016
Keywords: методичні рекомендації
дипломна робота
бакалавр
соціальна робота
Abstract: Тематика дипломних робіт складається провідними викладачами кафедри i затверджується на першому в навчальному році засіданні. Зазначений перелік не є вичерпним, студент може самостійно сформулювати тему дипломної (бакалаврської) роботи i з відповідним обґрунтуванням подати заяву про затвердження завідувачу кафедри. Студенти мають визначитися щодо теми дипломної (бакалаврської) роботи протягом 2–3 тижня, на останньому курсі навчання (вересень-жовтень). При виборі теми необхідно враховувати, що в межах однієї форми навчання, як правило, не допускається виконання дипломної (бакалаврської) роботи за однією i тією ж темою двома чи більше студентами, тому лаборант кафедри має інформувати студентів про вже обрані теми дипломних робіт. В окремих випадках, зумовлених винятковим збігом обставин (зміна законодавства, стажування за кордоном, перехід на іншу роботу тощо), допускається зміна чи уточнення затвердженої теми дипломної (бакалаврської) роботи. Тема роботи повинна відповідати наказу ОНУ імені І.І.Мечникова про затвердження тем дипломних бакалаврських робіт. Студентові слід мати на увазі, що наукове дослідження – це цілеспрямоване вироблення нових знань, які розкривають нові явища в суспільстві та природі, для використання їх у практичній соціальній діяльності. З’ясовуючи об’єкт, предмет, мету й завдання дослідження, необхідно зважати на те, що між ними й темою дипломної (бакалаврської) роботи є системні логічні зв’язки. Виконання бакалаврської роботи передбачає оволодіння й застосування теоретичних знань щодо методології наукового дослідження і практичних навичок його організації та проведення. Уміння поставити наукову проблему, сформулювати її актуальність, спланувати й провести емпіричне дослідження та проаналізувати його результати; самостійно аргументувати висновки; узагальнювати та систематизувати враховуються під час оцінювання бакалаврської роботи як такі, що наочно підтверджують і засвідчують теоретико-методологічний рівень кваліфікації випускника і його спроможність до самостійної роботи. Бакалаврська робота повинна відповідати кваліфікаційним вимогам стосовно змісту, мати структуру, яка дає змогу продемонструвати логіку зв'язків між явищами та процесами, які описуються.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/31698
Other Identifiers: УДК : 60.55
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці (Соціальна робота)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metodichka_bakalavr.pdf927.83 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.