Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/31123
Title: Біопсихосоціальні детермінанти психічного здоров’я
Authors: Кременчуцька, Маргарита Костянтинiвна
Кременчуцкая, Маргарита Константиновна
Kremenchutskaya, Margaryta K.
Citation: Біопсихосоціальні детермінанти психічного здоров’я : метод. рек. до курсу для здобув. 3-го (освіт.-наук.) рів. вищ. освіти спец. 053 «Психологія». – Одеса : ОНУ, 2021. – 21 с.
Issue Date: 2021
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: біопсихосоціальні детермінанти
психічне здоров’я
особистість
біологічні фактори
психологічні фактори
соціальні фактори
девіація
психологія
Abstract: Методичні рекомендації з курсу «Біопсихосоціальні детермінанти психічного здоров’я» розроблені на кафедрі диференціальної і спеціальної психології ОНУ імені І.І. Мечникова на основі освітньо-професійної програми підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (ОНРДФ) відповідно до навчального плану для спеціальності 053 «Психологія». Згідно з навчальним планом «Біопсихосоціальні детермінанти психічного здоров’я» є дисципліною вибіркового циклу і її вивчення здійснюється на 2-му курсі навчання здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Актуальність даного курсу Проблема психологічного здоров'я, умов його оптимізації відноситься до числа актуальних як в теоретичному, так і в практичному плані. Психологічне здоров'я особистості є істотною умовою соціальної стабільності, прогнозованості процесів, що відбуваються в суспільстві. Той факт, що здоров'я людини багато в чому залежить від способу життя, вказує на необхідність розгляду проблеми здоров'я як проблеми зміни поведінки людини, тобто проблеми психологічної. Про високу значимість здоров'я людини можна судити за визначенням здоров'я, яке у статуті ВООЗ: «Здоров'я є станом повного фізичного, душевного і соціального благополуччя, а не тільки відсутністю хвороб і фізичних дефектів». Психічне здоров'я є невід'ємною частиною здоров'я в цілому. Останнім часом ВООЗ проголосила, що «немає здоров'я без психічного здоров'я». Саме тому курс «Біопсихосоціальні детермінанти психічного здоров’я» є актуальним та має велике практичне значення.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/31123
Other Identifiers: УДК 159. 922
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФПСР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
determinanti.pdf411.82 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.