Recent Submissions

 • Лінгвальні та екстралінгвальні умови досягнення синергійного ефекту англіканського богослужіння 

  Кравченко, Ніна Олександрівна; Кравченко, Нина Александровна; Kravchenko, Nina O. (2019)
  В статті представлено аналіз лінгвальних та екстралінгвальних особливостей ритуалу англіканського богослужіння, що сприяють досягненню синергійного ефекту молитовного дискурсу. Доведено, що ритуальна комунікація є окремим ...
 • Новостная заметка в газете и в электронной ленте. Новостной хронос 

  Колегаева, Ирина Михайловна; Колегаєва, Ірина Михайлівна; Kolehaieva, Iryna M. (2019)
  В статье рассматриваются новостные заметки, опубликованные в газете и в электронной ленте Интернета. Основное внимание уделено новостному хроносу, т.е. временны м параметрам: а) изображенных событий и б) коммуникативной ...
 • Лінгвістичні засоби створення експресивності в тексті сучасної англомовної казки 

  Хапіна, Оксана Володимирівна; Шальов, А. С.; Хапина, Оксана Владимировна; Шалёв, А. С.; Khapina, Oksana V.; Shalev, A. S. (2019)
  Статтю присвячено дослідженню експресивних конструкцій в англомовних літературних казках на фонологічному, морфологічному, лексичному, синтаксичному і просодичному мовних рівнях, а також розгляду основних функцій експресивних ...
 • Особливості просодичного оформлення іронії в англомовному художньому дискурсі 

  Ланчуковська, Надія Володимирівна; Ланчуковская, Надежда Владимировна; Lanchukovska, Nadiia V. (2019)
  Статтю присвячено опису результатів електроакустичного аналізу просодичних характеристик іронії в порівнянні з результатами перцептивного аналізу відповідних сприйманих характеристик, у результаті чого було доведено існування ...
 • Перші наукові роботи з зарубіжної літератури 

  Савкова, Лідія Семенівна; Савкова, Лидия Семеновна; Savkova, Lidiia S. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
  Дані методичні рекомендації адресовані студентам факультету романо-германської філології, які виконують курсові та дипломні роботи з зарубіжної літератури. Згідно з «Положенням про організацію навчального процесу у вищих ...
 • Стратегія формування та розвитку навичок письмового мовлення та читання оригінального тексту у курсі вивчення ділової російської та української мов іноземцями 

  Мойсеєнко, Наталія Григорівна; Сізова, Любов Володимирівна; Мойсеенко, Наталия Григорьевна; Сизова, Любовь Владимировна; Moiseienko, Nataliia H.; Sizova, Lyubov V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  Дана стаття має своєю метою висвітлити основні підходи до вдосконалення методичних стратегій та прийомів викладання ділової російської та української мов іноземним студентам в умовах наявності невеликої кількості аудиторних ...
 • Ділова мова 

  Мойсеєнко, Наталія Григорівна; Сізова, Любов Володимирівна; Мойсеенко, Наталия Григорьевна; Moiseienko, Nataliia H. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  Навчально-методичний посібник складено згідно з програмою вивчення російської мови як іноземної і запропоновано для використання в ході професійної підготовки іноземних студентів ІV-х курсів гуманітарних та економічних ...
 • Особливості навчально-виховної стратегії формування соціолінгвістичної компетенції студентів гуманітарних спеціальностей у процесі викладання іноземної мови в немовних ВНЗ 

  Мойсеєнко, Наталія Григорівна; Мойсеенко, Наталия Григорьевна; Moiseienko, Nataliia H.; Сізова, Любов Володимирівна; Сизова, Любовь Владимировна; Sizova, Lyubov V. (2016)
  У статті наводиться аналіз існуючих у сучасній методиці викладання іноземних мов культурологічних підходів для формування соціолінгвістичної компетенції особистості та пропонуються шляхи їх адаптації та оптимізації для ...
 • Ділова мова : словник 

  Мойсеєнко, Наталія Григорівна; Сізова, Любов Володимирівна; Мойсеенко, Наталия Григорьевна; Moiseienko, Nataliia H. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  Словник містить лексичні одиниці, що найчастіше вживаються в усному та писемному діловому мовленні. Використання даного українсько-російського словника з англійськими еквівалентами в навчальному процесі передбачає не тільки ...
 • Особливості перекладу російською мовою медичних термінів в романі Джоді Піколт «Ангел для сестри» 

  Гринько, Ольга Сергіївна; Колтун, Софія Ігорівна; Гринько, Ольга Сергеевна; Hrynko, Olha S. (2015)
  Переклад медичної термінології є досить складним завданням, адже медичні терміни потребують від перекладача не лише високого рівня знань граматики і лексики мови, обізнаності у галузі медицини, але і достатнього знання ...
 • Особливості перекладу англійського пасивного звороту в романі Дж. К. Роулінг «Тне Casual Vacancy» 

  Гринько, Ольга Сергіївна; Брайченко, Карина Володимирiвна; Гринько, Ольга Сергеевна; Hrynko, Olha S. (2015)
  Серед численних складних проблем, які вивчає сучасне мовознавство, важливе місце посідає вивчення лінгвістичних аспектів міжмовної комунікативної діяльності, що називають «перекладом» чи «перекладацькою діяльністю» [1, 6]. ...
 • Особливості перекладу реалій в романах С. В. Лук’яненка «Нічна варта» та «Денна варта» 

  Гринько, Ольга Сергіївна; Мігаль, К.; Гринько, Ольга Сергеевна; Hrynko, Olha S. (2013)
  Різноманітність мов нагадує біологічне розмаїття флори та фауни: за даними досліджень приблизна кількість мов у світі становить від 4000 до 6000. Кожна мова унікальна, тому, поряд з загальновживаними словами, в ній існують ...
 • Паравербальні засоби персонажної комунікаії в романі П. Зюскінда «Парфумер» 

  Форманова, Світлана Вікторівна (Одесская гор. тип. (КП ОГТ), 2018)
  Актуальність обраної теми дослідження полягає у тому, що феномен невербаліки у площині мегатексту, на відміну від дослід- ження її безпосередньо на мовленнєвому рівні, на сьогодні є не досить розгорнутим мовознавцями. ...
 • К проблеме содержания и соотношения понятий английская идентичность и британская идентичность 

  Матузкова, Елена Прокопьевна (Одесская гор. тип. (КП ОГТ), 2018)
  Проблема идентичности занимает центральное место в современной социальной и политической жизни, отражаясь в многочисленных трудах научной, документальной, публицистической и художественной литературы, в которых поиски ...
 • Сенсорика восприятия мира и сенсуализм художественной прозы 

  Колегаева, Ирина Михайловна; Колегаєва, Ірина Михайлівна; Kolehaieva, Iryna M. (Одесская гор. тип. (КП ОГТ), 2018)
  Начну с личного. Мне всю жизнь везло в академическом мире. Главным подарком судьбы, без сомнения, является со- трудничество и, посмею сказать, дружба с Валерией Андреев- ной Кухаренко, Учителем, Ученой, Удивительным ...
 • Особливості функційного навантаження ароматонімів 

  Карпенко, Олена Юріївна; Біла, Євгенія Сергіївна; Карпенко, Елена Юрьевна; Karpenko, Olena Yu. (Одесская гор. тип. (КП ОГТ), 2018)
  В останні десятиріччя спостерігаємо суттєві зміни в спрямо- ваності ономастичних студій, що в першу чергу призводить до розширення об’єкта дослідження. Так, в поле зору ономатологів всього світу увійшли різні типи ...
 • О некоторых пред- и пост- элементах художественного текста 

  Кухаренко, Валерия Андреевна (Одесская гор. тип. (КП ОГТ), 2018)
  Итак, речь пойдет о трех элементах текста, очень разных по происхождению, своей роли в тексте и форме своей финальной реализации. Иными словами, я хочу поговорить о заголовке и эпиграфе, физически отделенных от собственно ...
 • Деякі аспекти проблеми білінгвізму 

  Жаборюк, Олена Анатоліївна; Жаборюк, Ірина Анатоліївна; Zhaboriuk, Olena A.; Жаборюк, Елена Анатольевна (Одесская гор. тип. (КП ОГТ), 2018)
  Проблема білінгвізму є однією з найважливіших проблем лінгвістики, вона є предметом обговорення вже багато років, од- нак до цього часу не втратила своєї актуальності. Пояснюється це складністю цього явища і передусім ...
 • Synergetics: a new perspective in interdisciplinary research 

  Dombrovan, Tetiana I.; Домброван, Тетяна Іванівна; Домброван, Татьяна Ивановна (Одесская гор. тип. (КП ОГТ), 2018)
  The term ‘synergetics’ (from Greek ‘coherent action’) was suggested by the German physicist Hermann Haken in the mid-1970s to name a science of complexity, dealing with principles of emergence, self-organisation and ...
 • Університетська педагогічна освіта: історія, теорія і перспективи розвитку в умовах глобалізації 

  Аннєнкова, Ірина Петрівна; Вейланде, Л. В-В.; Железняк, Олексій Валерійович; Картель, Т. М.; Кузнецова, Н. В.; Нагорна, Н. В.; Павлова, В. В.; Прокофьєва, Л. Б.; Рябенко, Михайло Іванович; Цокур, Ольга Степанівна; Шуппе, Л. В.; Рябенко, Михаил Иванович; Riabenko, Mykhailo I.; Цокур, Ольга Степановна; Tsokur, Olha S. (ФОП Бондаренко О. М., 2018)
  У монографії представлено результати науково-дослідної роботи викладачів та пошукачів кафедри педагогіки ОНУ ім. I I. Мечникова, спрямованої на вияв особливостей сучасного стану та перспектив розвитку університетської ...

View more