Recent Submissions

 • Ділова мова 

  Мойсеєнко, Наталія Григорівна; Сізова, Любов Володимирівна; Мойсеенко, Наталия Григорьевна; Moiseienko, Nataliia H. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  Навчально-методичний посібник складено згідно з програмою вивчення російської мови як іноземної і запропоновано для використання в ході професійної підготовки іноземних студентів ІV-х курсів гуманітарних та економічних ...
 • Особливості навчально-виховної стратегії формування соціолінгвістичної компетенції студентів гуманітарних спеціальностей у процесі викладання іноземної мови в немовних ВНЗ 

  Мойсеєнко, Наталія Григорівна; Мойсеенко, Наталия Григорьевна; Moiseienko, Nataliia H.; Сізова, Любов Володимирівна; Сизова, Любовь Владимировна; Sizova, Lyubov V. (2016)
  У статті наводиться аналіз існуючих у сучасній методиці викладання іноземних мов культурологічних підходів для формування соціолінгвістичної компетенції особистості та пропонуються шляхи їх адаптації та оптимізації для ...
 • Ділова мова : словник 

  Мойсеєнко, Наталія Григорівна; Сізова, Любов Володимирівна; Мойсеенко, Наталия Григорьевна; Moiseienko, Nataliia H. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  Словник містить лексичні одиниці, що найчастіше вживаються в усному та писемному діловому мовленні. Використання даного українсько-російського словника з англійськими еквівалентами в навчальному процесі передбачає не тільки ...
 • Особливості перекладу російською мовою медичних термінів в романі Джоді Піколт «Ангел для сестри» 

  Гринько, Ольга Сергіївна; Колтун, Софія Ігорівна; Гринько, Ольга Сергеевна; Hrynko, Olha S. (2015)
  Переклад медичної термінології є досить складним завданням, адже медичні терміни потребують від перекладача не лише високого рівня знань граматики і лексики мови, обізнаності у галузі медицини, але і достатнього знання ...
 • Особливості перекладу англійського пасивного звороту в романі Дж. К. Роулінг «Тне Casual Vacancy» 

  Гринько, Ольга Сергіївна; Брайченко, Карина Володимирiвна; Гринько, Ольга Сергеевна; Hrynko, Olha S. (2015)
  Серед численних складних проблем, які вивчає сучасне мовознавство, важливе місце посідає вивчення лінгвістичних аспектів міжмовної комунікативної діяльності, що називають «перекладом» чи «перекладацькою діяльністю» [1, 6]. ...
 • Особливості перекладу реалій в романах С. В. Лук’яненка «Нічна варта» та «Денна варта» 

  Гринько, Ольга Сергіївна; Мігаль, К.; Гринько, Ольга Сергеевна; Hrynko, Olha S. (2013)
  Різноманітність мов нагадує біологічне розмаїття флори та фауни: за даними досліджень приблизна кількість мов у світі становить від 4000 до 6000. Кожна мова унікальна, тому, поряд з загальновживаними словами, в ній існують ...
 • Паравербальні засоби персонажної комунікаії в романі П. Зюскінда «Парфумер» 

  Форманова, Світлана Вікторівна (Одесская гор. тип. (КП ОГТ), 2018)
  Актуальність обраної теми дослідження полягає у тому, що феномен невербаліки у площині мегатексту, на відміну від дослід- ження її безпосередньо на мовленнєвому рівні, на сьогодні є не досить розгорнутим мовознавцями. ...
 • К проблеме содержания и соотношения понятий английская идентичность и британская идентичность 

  Матузкова, Елена Прокопьевна (Одесская гор. тип. (КП ОГТ), 2018)
  Проблема идентичности занимает центральное место в современной социальной и политической жизни, отражаясь в многочисленных трудах научной, документальной, публицистической и художественной литературы, в которых поиски ...
 • Сенсорика восприятия мира и сенсуализм художественной прозы 

  Колегаева, Ирина Михайловна; Колегаєва, Ірина Михайлівна; Kolehaieva, Iryna M. (Одесская гор. тип. (КП ОГТ), 2018)
  Начну с личного. Мне всю жизнь везло в академическом мире. Главным подарком судьбы, без сомнения, является со- трудничество и, посмею сказать, дружба с Валерией Андреев- ной Кухаренко, Учителем, Ученой, Удивительным ...
 • Особливості функційного навантаження ароматонімів 

  Карпенко, Олена Юріївна; Біла, Євгенія Сергіївна; Карпенко, Елена Юрьевна; Karpenko, Olena Yu. (Одесская гор. тип. (КП ОГТ), 2018)
  В останні десятиріччя спостерігаємо суттєві зміни в спрямо- ваності ономастичних студій, що в першу чергу призводить до розширення об’єкта дослідження. Так, в поле зору ономатологів всього світу увійшли різні типи ...
 • О некоторых пред- и пост- элементах художественного текста 

  Кухаренко, Валерия Андреевна (Одесская гор. тип. (КП ОГТ), 2018)
  Итак, речь пойдет о трех элементах текста, очень разных по происхождению, своей роли в тексте и форме своей финальной реализации. Иными словами, я хочу поговорить о заголовке и эпиграфе, физически отделенных от собственно ...
 • Деякі аспекти проблеми білінгвізму 

  Жаборюк, Олена Анатоліївна; Жаборюк, Ірина Анатоліївна; Zhaboriuk, Olena A.; Жаборюк, Елена Анатольевна (Одесская гор. тип. (КП ОГТ), 2018)
  Проблема білінгвізму є однією з найважливіших проблем лінгвістики, вона є предметом обговорення вже багато років, од- нак до цього часу не втратила своєї актуальності. Пояснюється це складністю цього явища і передусім ...
 • Synergetics: a new perspective in interdisciplinary research 

  Dombrovan, Tetiana I.; Домброван, Тетяна Іванівна; Домброван, Татьяна Ивановна (Одесская гор. тип. (КП ОГТ), 2018)
  The term ‘synergetics’ (from Greek ‘coherent action’) was suggested by the German physicist Hermann Haken in the mid-1970s to name a science of complexity, dealing with principles of emergence, self-organisation and ...
 • Університетська педагогічна освіта: історія, теорія і перспективи розвитку в умовах глобалізації 

  Аннєнкова, Ірина Петрівна; Вейланде, Л. В-В.; Железняк, Олексій Валерійович; Картель, Т. М.; Кузнецова, Н. В.; Нагорна, Н. В.; Павлова, В. В.; Прокофьєва, Л. Б.; Рябенко, Михайло Іванович; Цокур, Ольга Степанівна; Шуппе, Л. В.; Рябенко, Михаил Иванович; Riabenko, Mykhailo I.; Цокур, Ольга Степановна; Tsokur, Olha S. (ФОП Бондаренко О. М., 2018)
  У монографії представлено результати науково-дослідної роботи викладачів та пошукачів кафедри педагогіки ОНУ ім. I I. Мечникова, спрямованої на вияв особливостей сучасного стану та перспектив розвитку університетської ...
 • Методичні вказівки щодо виконання дипломної роботи магістра спец. 011 "Освітні, педагогічні науки" 

  Цокур, Ольга Степанівна; Цокур, Ольга Степановна; Tsokur, Olha S. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Методичні вказівки щодо виконання дипломної роботи магістра спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки»
 • Студент - суб’єкт навчально-виховного процесу (студенту - першокурснику щодо попереджень правопорушень та проявів корупції у ВНЗ) 

  Рябенко, Михайло Іванович; Рябенко, Михаил Иванович; Riabenko, Mykhailo I. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2012)
  У посібнику розглянута низка важливих питань, які стосуються проблем попередження правопорушень та проявів корупції у вищому навчальному закладі. Звертається увага на загальну характеристику навчально-виховного процесу, ...
 • Профілактика корупції у навчально-виховному процесі ВНЗ 

  Рябенко, Михайло Іванович; Рябенко, Михаил Иванович; Riabenko, Mykhailo I. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2012)
  У методичних рекомендаціях висвітлено проблему корупції та роль вищого навчального закладу у запобіганні виникненню і поширенню корупційних діянь. Звертається увага на можливості осіб, які навчаються, науково-педагогічних ...
 • О социокультурном пространстве Украины в период глобализации 

  Добровольская, Людмила Владимировна; Магомедова, Людмила Петровна (2006)
  В последние десятилетия жители многих стран мира, в том числе и Украины, стали свидетелями стремительного, динамичного, мощного процесса трансформации социокультурного пространства. Социокультурное пространство детерминируется ...
 • О подготовке специалистов по прикладной лингвистике (опыт преподавания иностранного языка) 

  Добровольская, Людмила Владимировна; Магомедова, Людмила Петровна (Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского, 2007)
  Прикладная лингвистика как наука, занимающая особое место среди дисциплин гуманитарного, естественнонаучного и точного цикла, призвана обеспечить страну специалистами, владеющими несколькими иностранными языками Выпускники ...
 • Мовна гра в рекламних слоганах: проблема відтворення в перекладі 

  Добровольська, Діана Михайлівна (Національний університет «Острозька академія», 2015)
  Статтю присвячено проблемі перекладу рекламних слоганів, що містять мовну гру. Визначено поняття мовної гри, окреслено специфіку реалізації мовної гри в рекламному тексті, зокрема в рекламних слоганах. Простежено особливості ...

View more