Останні додані

 • Категорія стану. Функціональна модель: посібник з граматики англійської мови 

  Жаборюк, Ірина Анатоліївна; Жаборюк, Олена Анатоліївна; Zhaboriuk, Iryna A.; Zhaboriuk, Olena A. (2005)
  Посібник «Категорія стану. Функціональна модель» призначений, передусім, для студентів спеціальних вузів, а також усіх тих, хто бажає поглибити свої знання з граматики англійської мови. Цей посібник є результатом наукового ...
 • Проблеми морфології та синтаксису. Посібник з теоретичної граматики сучасної англійської мови 

  Жаборюк, Олена Анатоліївна; Жаборюк, Ірина Анатоліївна (2014)
  Посібник з теоретичної граматики сучасної англійської мови написано відповідно до навчальної програми дисципліни «Теоретична граматика сучасної англійської мови» для підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів за ...
 • Мовний та мовленнєвий аспекти англійської структури be + – ed: Посібник з граматики сучасної англійської мови 

  Жаборюк, Ірина Анатоліївна; Жаборюк, Олена Анатоліївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2007)
  Теоретична частина посібника висвітлює цілу низку проблем англійської структури be- + -ed, пов’язаних з її омонімічним характером. Проблеми осмис- лені по-новому і є результатом багатолітньої праці над дослідженням цієї ...
 • Проблеми морфології та синтаксису : посіб. з теоретичної граматики сучасної англ. мови 

  Жаборюк, Олена Анатоліївна; Жаборюк, Ірина Анатоліївна (2014)
  Посібник з теоретичної граматики сучасної англійської мови написано відповідно до навчальної програми дисципліни «Теоретична граматика сучасної англійської мови» для підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів за ...
 • Способи утворення морської термінології англійської мови 

  Філюк, Лілія Миколаївна; Filiuk, Liliia M. (2016)
  Інтерес до спеціальної лексики, в тому числі термінології, у сучасному мовознавстві зумовлений як підвищенням ролі науки і техніки в розвитку людства, так і зростанням ролі термінології в сучасних мовах. У лінгвістичній ...
 • Специфіка професійно-орієнтованого навчання економічному перекладу 

  Фiлюк, Лілія Миколаївна; Filiuk, Liliia M.; Филюк, Лилия Николаевна (2015)
  У статті відзначається, що високоякісне навчання перекладу у сфері професійної комунікації неможливе без поєднання спеціальних знань і перекладацьких навичок. Головною метою підготовки перекладачів у сфері професійної ...
 • Причини та джерела варіантності в українській терміносистемі інформатики 

  Фiлюк, Лілія Миколаївна (2007)
  Українській терміносистемі інформатики (далі УТІ) притаманна поширена варіантність різних типів, яка, тим не менше, й досі не стала об`єктом всебічного дослідження. Метою даної наукової розвідки є встановлення джерел і ...
 • Основні етапи формування української терміносистеми інформатики 

  Фiлюк, Лiлiя Миколаївна (2006)
  Наразі внаслідок бурхливого розвитку обчислювальної техніки і впровадження її у всі галузі людського життя України відбувається перебіг не менш інтенсивного формування української терміносистеми інформатики (далі УТІ). ...
 • Прагматика преобразования художественного образа при переводе стилистических приёмов (на материале перевода стилистического приёма повтора) 

  Тхор, Неонила Максимовна; Попик, Ирина Петровна (2012)
  Актуальность предложенного исследования обусловлена характеру репрезентации различных лексико-стилистических приёмов в тексте оригинала и перевода с точки зрения различных трансформаций, возникающих при переводе художественного ...
 • Специфика использования языковых средств полифонии в системе психологического романа 

  Тхор, Неонiла Максимiвна; Попік, Ірина Петрівна; Тхор, Неонила Максимовна; Попик, Ирина Петровна; Tkhor, Neonila M.; Popik, Iryna P. (2011)
  У статті досліджуються принципи організації ефекту поліфонії в жанрі психологичного роману. Твори цього жанру характеризуються наявністю варіаційної оповідної перспективи, що передбачає багатобічне зображення художньої ...
 • Основні характеристики цитування сентенцій 

  Тхор, Неонiла Максимiвна; Тхор, Неонила Максимовна; Tkhor, Neonila M. (2008)
  Стаття присвячена дослідженню функціональних характеристик цитації сентенцій у тексті та вивченню специфіки їх текстового адаптування. Особливу увагу звернено на феномен контекстуального перетворення сентенції. Зазначається, ...
 • Визуализация информации в поликодовой статье англоязычного учебного толкового словаря 

  Томчаковский, Александр Георгиевич; Томчаковський, Олександр Георгійович; Tomchakovsky, Oleksandr G. (Національний університет "Одеська юридична академія", 2014)
  В исследовании проанализирована лексикографическая статья учебного словаря английского языка как поликодовый коммуникативный феномен, сущность которого состоит в двойном кодировании лексикографической информации средствами ...
 • Трипільський субстрат: фонетичні ознаки в давньоєвропейських мовах 

  Таранець, Валентин Григорович; Черняєва, Ірина Анатоліївна (Інститут української мови НАН України, 2011)
  Запропоновано порівняльне дослідження фонетичних явищ давньоєвропейських мов, результатом якого є узагальнення архаїчних рис, що зберігалися в українській мові під впливом трипільського субстрату, та на їх основі висунуто ...
 • Зародження протиставлення "твердих / мʼяких" приголосних у словʼянських мовах (на фоні індоєвропейських мов) 

  Таранець, Валентин Григорович; Слободцова, Ірина Віталіївна; Черняєва, Ірина Анатоліївна; Таранец, Валентин Григорьевич; Слободцова, Ирина Витальевна; Черняева, Ирина Анатольевна; Taranets, Valentyn G.; Slobodtsova, Irina V.; Cherniaieva, Irina A. (Національний університет "Одеська юридична академія", 2013)
  Статтю присвячено дослідженню походження "твердих" і "мʼяких" приголосних у словʼянських мовах, витоки яких сягають індоєвропейської прамови. Розпад останньої привів у мовах до різного шляху розвитку первинних велярних і ...
 • Походження етносу українці та їхньої мови 

  Таранець, Валентин Григорович; Taranets, Valentyn G. (2015)
  У статті розглянуто етимологію слова українці з позиції його прадавнього морфемного складу, що дало підстави відтворити вихідне префіксально-кореневе утворення *uker-. Ця форма ототожнюється зі слов’янським племенем укри, ...
 • Тематическая структура газетного макротекста 

  Терехова, Лилия Владимировна; Terekhova, Lylyia V. (2014)
  В статье рассматриваются некоторые подходы к проблеме членения текста. Автор предлагает модель структурирования газетного макротекста, описывающего кризисную ситуацию.
 • Лінгвокультурологічні особливості англомовних номінацій коштовного каміння 

  Строченко, Леся Василівна; Строченко, Леся Васильевна; Strochenko, Lesya V. (Національний університет "Одеська юридична академія", 2014)
  Стаття присвячена дослідженню лінгвокультурологічного аспекту лексико-семантичного поля «коштовне каміння» в англійській мові. У роботі аналізуються номінативні одиниці з додатковими культурними значеннями та фразеологізми, ...
 • Традиции пикарески в романе Р. Гари "Повинная голова" 

  Савкова, Лидия Семеновна (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013)
  Одной из ранних разновидностей романного жанра Нового времени была пикареска, или плутовской роман. Зародившись в Испании в середине XVI ст., в следующем веке она стала жанром-классикой испанского барокко. Уже в этот ...
 • Художественная биография в контексте жанровых модификаций биографической прозы 

  Савкова, Лидия Семеновна; Ковальчук, Лидия Всеволодовна (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012)
  На протяжении XX века наблюдалось интенсивное развитие и качественное изменение биографической литературы. Эта тенденция сохраняется и в нынешнем столетии – утверждаются новые принципы соотношения документального и ...
 • Образная схема движение траектора как компонент когнитивной структуры концепта Insanity 

  Поздняков, Денис Олександрович; Поздняков, Денис Александрович; Pozdniakov, Denys O. (2011)
  У статті розглядається концептуалізація феномену INSANITY на базі образної схеми РУХ ТРАЄКТОРУ. У ході дослідження було використано семантичний та когнітивний аналіз мовних одиниць, які вербалізують концепт INSANITY. Це ...

View more