Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/30834
Title: Актуальні питання історії та культури України
Authors: Лопуга, Ореста Іванівна
Вінцковський, Тарас Степанович
Lopuha, Oresta I.
Vintskovskyi, Taras S.
Лопуга, Ореста Ивановна
Винцковский, Тарас Степанович
Citation: Актуальні питання історії та культури України: метод. вказівки для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти біологічного ф-ту спеціальності: 091 «Біологія», 162 «Біотехнології та біоінженерія» / О. І. Лопуга, Т. С. Вінцковський. – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечнікова. 2021. – 88 с.
Issue Date: 2021
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: історія України
культура України
суспільно-політичний процес
соціально-економічний процес
Центрально-Східна Європа
гуманітаристика
епоха постправди
людська діяльность
Abstract: Дисципліна «Актуальні питання історії та культури України» є невід'ємною складовою професійної підготовки за освітньою програмою студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти біологічного факультету, відіграє важливу роль у системі всієї гуманітарної підготовки особистості. Зміст програми курсу передбачає володіння студентами синтетичних знань з історії та культури України, головних тенденцій в історіографії історії України задля розуміння наукових альтернатив, комплексу міждисциплінарних знань у межах гуманітаристики, зосереджує увагу на теоретичних засадах культурології, особливостях розвитку української культури. В ситуації культурного розмаїття, коли в межах однієї державної території, зазвичай, історично співіснують різні народи, підвищується інтерес до національних особливостей історії та культури. Культурна самобутність власного народу є надзвичайно цінною. Феноменальність української історії та культури породжувалась і формувалась найбільшою мірою просторово-географічним та історичним чинниками. І це тісно пов‘язано з нинішніми реаліями становлення незалежної України, формування її матеріальних, духовних, моральних цінностей. Географічний, історичний та мовний чинники – найдавніші і найтриваліші в історії людства ще з доісторичних епох, з часів унікальної Трипільської культури. Історію української культури розглядають крізь призму національної культури. Методологічні засади дозволяють розкрити сутність та особливості національної історії та культури. Вона охоплює систему різноманітних форм національного життя, серед яких – історічні, географічні, господарські, побутові, ідеологічні, державно-правові, релігійні чинники. Українська історія та культура – органічна частина світової історії та культури. Відтак, опановуючи курс «Актуальні питання історії та культури України», треба звернути увагу на те, що культура українського народу є частиною світової культури, світової цивілізації. Вона розвивалася за спільними законами, в руслі розвитку європейської культури, хоча і має свої особливості, як і кожна національна культура. А історія України є інтегральною складовою загальноєвропейських історичних процесів, із взаємним впливом протягом тривалого проміжку часу. Дисципліна читається у першому семестрі першого року навчання студентів-бакалаврів. Для опанування курсу програмою передбачено 4 кредита ECTS, що становлять 120 академічних годин, з яких 28 годин лекційних та 18 годин семінарських занять. Курс складається із 2-х змістових модулів та передбачає 1 заліковий модуль. Форма підсумкового контролю знань студентів – іспит. Предметом вивчення дисципліни є історія та культура України від найдавніших часів до сьогодення, культурний процес і культурне буття українського народу в контексті історичної, політичної, економічної та культурологічної думки, матеріальні й духовні цінності українського народу, історична біографістика, історія політичних партій, повсякдення, військова історія.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/30834
Other Identifiers: УДК 930.85(477)”632/20”(076)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФІФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
АПІК.pdf605.92 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.