Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/30783
Title: Conceptual model of macro-regulation of social-economic relations in the conditions of innovative-investment development of Ukraine
Other Titles: Концептуальна модель макрорегулювання соціально-економічних відносин в умовах інноваційно-інвестиційного розвитку України
Authors: Zakharchenko, Natalia V.
Andreichenko, Andrei V.
Zhadanova, Yu.
Korolova, O.
Navolska, N.
Захарченко, Наталя Вячеславівна
Андрейченко, Андрій Вадимович
Жаданова, Ю. О.
Корольова, О. Г.
Навольска, Н. В.
Захарченко, Наталья Вячеславовна
Андрейченко, Андрей Вадимович
Citation: Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики
Issue Date: 2021
Keywords: regulation
interaction
resource
indicators
state
innovations
synergy
system
business entities
регулювання
взаємодія
ресурс
показники
держава
інновації
синергія
система
суб’єкти господарювання
Series/Report no.: ;№ 1(36).
Abstract: The purpose of the study — is to propose and substantiate the conceptual model of macro-regulation of social-economic relations between the state and innovation-active business entities in terms of innovation and investment development of the economy of Ukraine. The article proposes a systematic approach to building a mechanism for macro-regulation of innovation and investment activities. The influence of innovation and investment changes on the acceleration of social progress is analyzed. The conceptual approach to the formation of the budget strategy of the state in the form of tax deduction from the value added of innovatively active economic entities proposed by the authors is formed on the basis of generalization of modern economic theories. It was revealed, that only through the growth of gross domestic product it is impossible to overcome poverty and increase the educational and cultural level. This allowed the authors to base the guidelines of methodological and practical aspects on the rational and effective interaction between the state and innovation-active actors of Ukraine, aimed at increasing real income, education, health, greening and general culture of society. The authors’ consideration of the category «quality of life» as a synergistic indicator of social-economic development under the influence of investment and innovation processes allows to more accurately define the tasks, functions, priorities and effectiveness of such macro-regulation. Building new social-economic relations on the basis of the proposed model makes it possible to optimize these processes of interaction taking into account transformational changes in the country’s economy and social development, which means benefiting from innovation and high technology in achieving common goals of the state and innovation-active business entities in raising the national level of welfare of society.The scientific novelty is to consider macroregulation issues related to building such a synergistic interaction between the state and innovation-active economic entities when material and universal values is created and the achieved positive result from the implementation of changes is comprehensively determined.
Мета дослідження — запропонувати та обґрунтувати концептуальну модель макрорегулювання соціально-економічних відносин між державою та інноваційно активними суб’єктами господарювання в умовах інноваційно-інвестиційного розвитку економіки України. Запропоновано системний підхід до побудови механізму макрорегулювання інноваційно-інвестиційної діяльності. Проаналізовано вплив інноваційно-інвестиційних змін на прискорення суспільного прогресу. Запропоновано концептуальний підхід до формування бюджетної стратегії держави шляхом податкового вилучення з додаткової вартості інноваційно активних суб’єктів господарювання сформований на основі узагальнення сучасних економічних теорій. З’ясовано, що тільки за рахунок зростання валового внутрішнього продукту неможливе забезпечення подолання бідності населення і зростання освітнього та загальнокультурного рівня. Це дало можливість базувати орієнтири методологічних і практичних аспектів на раціональній та ефективній взаємодії між державою та інноваційно активними суб’єктами України, спрямованими на підвищення реального доходу, рівня освіти, здоров’я, екологізації та загальної культури суспільства. Розгляд категорії «якість життя» як синергійного показника соціально-економічного розвитку під впливом інноваційно-інвестиційних процесів дозволяє більш точно визначити завдання, функції, пріоритетні напрями та ефективність такого макрорегулювання. Побудова нових соціально-економічних відносин на основі запропонованої концептуальної моделі дає можливість оптимізувати ці процеси взаємодії з урахуванням трансформаційних зрушень в економіці країни та загальносоціального розвитку, що означає отримання вигоди від упровадження інновацій і високих технологій у досягненні єдиних цілей як самої держави, так і інноваційно активних суб’єктів господарювання в підвищенні загальнонаціонального рівня добробуту суспільства. Наукова новизна полягає в розгляді питань з макрорегулювання, пов’язаних із побудовою такої синергічної взаємодії між державою та інноваційно активними суб’єктами господарювання, коли створюються матеріальні та загальнолюдські цінності і комплексно визначається досягнутий позитивний результат від запровадження змін.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/30783
Other Identifiers: UDC 330:341.1:338.24
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
272-280.pdf496.71 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.