Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/3068
Title: Деякі особливості визначення суб'екта порушень законодавства про охорону праці
Other Titles: Некоторые особенности определения субъекта нарушений законодательства об охране труда
Authors: Козерацька, Олена Сергiївна
Козерацкая, Елена Сергеевна
Kozeratska, Olena S.
Citation: Правова держава = Правовое государство = Сonstitutional State
Issue Date: 2008
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: суб'єкт злочину спеціальний
законодавство про охорону праці
склад злочину
кримінальна відповідальність
розподіли обов'язків між декількома особами
компетентність керівників
субъект преступления специальный
законодательство об охране труда
состав преступления
уголовная ответственность
распределение обязанностей между несколькими лицами
компетентность руководителей
Series/Report no.: ;Вип. 10.
Abstract: Порушення правил охорони праці - злочин, в здійсненні якого винні, як правило, двоє або більше осіб. Однією з умов правильного вживання закону про кримінальну відповідапьність за злочин в області охорони праці є належне визначення кола осіб, які можуть бути суб 'єктом порушення правил охорони праці, а також ознак, що дозволяють встановити конкретну особу, відповідальну за цей злочин. Метою нашого дослідження є визначення основних напрямків підвищення ефективності кримінальної відповідальності за порушення правил охорони праці шляхом вивчення судової практики, кримінально-правової літератури і напрацювань на цій основі рекомендацій щодо подальшого вдосконалення кримінально-правових засобів боротьби з порушенням правил охорони праці.
Нарушение правил охраны труда - преступление, в совершении которого виновны, как правило, два лица или более. Основной проблемой в исследуемом составе преступления является проблема квалификации нарушения правші охраны труба несколькими лицами. На основе изучения матерначов судебной практики и уголовно-правовой литературы по вопросам уголовной ответственности за нарушение правил охраны труда, мы пришли к выводу, что обеспечение уголовно-правовой превенции возможно путём возложения ответственности непосредственно на руководителя за бездействие в отношении выявленных контролирующими органами фактов нарушения правил охраны труда, создающих опасность причинения вреба зборовью потерпевшего ти других тяжёлых общественно опасных последствий. В связи с этим предлагается ввести в КК Украины ст. 271-1 «Злостное неисполнение предписания контролирующего органа в сфере охраны труда».
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/3068
Appears in Collections:Правова держава

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2008_10.143-149pdf+.pdf1.29 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.