Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/30679
Назва: Про особливість правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності державних підприємств
Інші назви: On the question of legal support of foreign economic activity of state enterprises
Автори: Чайковська, Валентина Володимирівна
Chaikovska, Valentyna V.
Чайковская, Валентина Владимировна
Бібліографічний опис: Юридичний науковий електронний журнал
Дата публікації: 2020
Ключові слова: правове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності
господарське законодавство
Угода про асоціацію між Україною та ЄС
державні підприємства
legal support of foreign economic activity
economic legislation
Association Agreement between Ukraine and EU
state enterprises
Серія/номер: ;№ 9.
Короткий огляд (реферат): У статті досліджується особливість правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємств державного сектора економіки. Вивчаються положення Господарського кодексу України та законів України у сфері зовнішньоекономічної діяльності, вимоги Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Аналізуються правові й організаційні чинники, зумовлені як статусом державних підприємств та специфікою управління ними, так і спеціальним правовим режимом використання об’єктів державної власності, що передаються таким суб’єктам для здійснення господарської діяльності, і які впливають на здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємствами державного сектора економіки. Ці чинники здатні чинити потужний вплив (як стимулюючий, так і обмежувальний) на обрання та реалізацію підприємствами державного сектора економіки зовнішньоекономічного вектора діяльності. Однією з основних проблем правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємств державного сектора економіку визначено спотворення в їхній діяльності засад ринкової конкуренції. Причини цього мають позитивний та негативний підтексти. Фундаментом перешкод вільній конкуренції у сфері зовнішньоекономічної діяльності для державних підприємств визнається їхня історична дотаційність та залежність від державних фінансових ресурсів. Зроблено висновок, що правове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємств державного сектора економіки об’єктивно перебуває в рамках підвищених вимог держави та суспільства щодо виконання державними підприємствами функцій дер- жави за одночасного входження цих суб’єктів у міжнародне економічне середовище, що характеризується рівністю й екстериторіальними ознаками, підпорядкованістю міжнародним зобов’язанням України та спрямуванням державної економічної політики на захист націо- нального товаровиробника, захист національного суверенітету, зокрема й на природні ресурси, об’єкти права власності українського народу. Це вимагає особливих підходів до правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності державних підприємств, зокрема й дебюрократизації дозвільних процедур у цій сфері, звуження державної підтримки цих підприємств у межах вимог Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
The article examines the peculiarity of the legal support of foreign economic activity of enterprises of the public sector of the economy. The provisions of the Economic Code of Ukraine and the laws of Ukraine in the field of foreign economic activity, the requirements of the Association Agreement between Ukraine and the EU are studied. Legal and organizational factors due to the status of state enterprises and the specifics of their management, and the special legal regime of use of state property transferred to such entities for economic activities, and which affect the implementation of foreign economic activity by public sector enterprises are analyzed. These factors can have a strong influence (both stimulating and restrictive) on the choice and implementation of enterprises of the public sector of the foreign economic vector of activity. One of the main problems of legal support of foreign economic activity of public sector enterprises is the distortion of the principles of market competition in their activities. The reasons for this have positive and negative connotations. The foundation of obstacles to free competition in the field of foreign economic activity for state-owned enterprises is their historical subsidy and dependence on state financial resources. It is concluded that the legal support of foreign economic activity of enterprises of the public sector of the economy is objectively within the increased requirements of the state and society to perform state functions by state enterprises with the simultaneous entry of these entities into the international economic environment, characterized by equality and extraterritorial features, commitment of state economic policy to protection of the national producers, protection of national sovereignty, including natural resources, objects of property of the Ukrainian people. This requires special approaches to the legal regulation of foreign economic activity of state-owned enterprises, including debureaucratization of permitting procedures in this area, narrowing of state support for these enterprises within the requirements of the Association Agreement between Ukraine and the EU.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/30679
Ідентифікатор DOI: DOI https://doi.org/10.32782/2524-0374/2020-9/31
Інші ідентифікатори: УДК 341.1/8:346.1
Розташовується у зібраннях:Статті та доповіді ЕПФ

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
134-137.pdf387.67 kBAdobe PDFЕскіз
Переглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.