Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/30676
Title: Забезпечення конституційного права на використання в судочинстві України рідної мови або мови, яку особа розуміє, на період пандемії Covid-19
Other Titles: Ensuring of constitutional right to use mother language or language that person understands in judicial proceedings during the period of Covid-19 pandemic
Authors: Сліпенюк, Василь Володимирович
Slipeniuk, Vasyl V.
Слипенюк, Василий Владимирович
Citation: Вісник Запорізького національного університету
Issue Date: 2020
Keywords: право на використання в судочинстві рідної мови або мови, яку особа розуміє
перекладач
судочинство
коронавірус
пандемія
карантин
відеоконференція
COVID-19
right to use in the legal proceedings the mother language or language that the person understands
interpreter
judicial proceedings
coronavirus
pandemic
quarantine
video conferencing
Series/Report no.: Юридичні науки;№ 4, т. 2.
Abstract: У статті на основі чинних нормативно-правових актів та відповідної судової практики досліджується специфіка здійснення перекладу в судочинстві України на період пандемії коронавірусної хвороби (COVID-19) в контексті реалізації конституційного права особи на використання в судочинстві рідної мови або мови, яку вона розуміє. Автором проаналізовано та досліджено особливості роботи судових органів з урахуванням встановлених урядом карантинних обмежень, спрямованих на запобігання поширенню гострого респіраторного синдрому SARS-CoV-2 на основі рекомендацій, що надані Вищою радою правосуддя та Радою суддів України. Особливу увагу зосереджено на вивченні основних законодавчих змін щодо забезпечення, в разі потреби, особі якісного перекладу судового засідання в режимі відеоконференції під час розгляду справи. Окремо автором висвітлюються проблематика та специфіка участі в судовому процесі з можливістю використання персональних технічних засобів під час перебування поза межами приміщення відповідного суду. Визначено особливості застосування системи відеоконференцзв’язку як основного спеціального засобу для забезпечення доступу до правосуддя та реалізації конституційного права особи на використання в судочинстві рідної мови або мови, яку вона розуміє, а також проблематику ідентифікації в такій системі. Приділено увагу різноманітності систем відеоконференцзв’язку та пріоритетності використання окремих із них українськими судами. Окреслено проблематику перекладу рішень та інших судових документів, що стосуються справи особи, яка не володіє державною мовою, в дистанційному судовому засіданні в контексті реалізації конституційного права на використання в судочинстві рідної мови або мови, яку особа розуміє, а також можливість запровадження «Кабінету перекладача» в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі. Крім того, визначено специфіку безпосереднього здійснення перекладу в дистанційному судовому засіданні й вказано на тактичні прийоми його проведення, а також досліджено вимоги щодо необхідного технічного та матеріального забезпечення якості відеоконференцзв’язку з метою дотримання принципу рівності як однієї з основних засад судочинства. У процесі дослідження цієї проблематики встановлено та висвітлено низку законодавчих недоліків й прогалин щодо здійснення перекладу в судочинстві України на час поширення коронавірусної хвороби та встановлених Урядом карантинних обмежень. Крім того, надано системні рекомендації щодо вдосконалення роботи перекладача під час проведення судового засідання в режимі відеоконференції та дистанційного судового засідання.
The article is dedicated to the specifics of translation in the Ukrainian judiciary during of the period of coronavirus pandemic (COVID-19) in the context of the realization of the constitutional right to use mother language or language that person understands in the judicial proceedings. The author analyses and researches the peculiarities of the activity of judicial authorities, taking into the consideration established by government quarantine restrictions, aiming to prevent the spread of acute respiratory syndrome SARS-CoV-2 on the basis of recommendations, provided by the High Council of Justice and the Council of Judges of Ukraine. Particular attention is paid to research of the main legislative changes on ensuring, if necessary, to a person qualified translation of the judicial hearing by video conference during the judicial proceedings. Separately the author enlightens the issues and specifics of the participation in the trial with the possibility of using personal technical means while being outside the premises of the court. The peculiarities of videoconferencing system usage as the main special means to ensure access to justice and realization of a person’s constitutional right to use in the judicial proceedings the mother language or language that the person understands, as well as the issues of identification in such a system are identified. Attention is paid to the diversity of video conferencing systems and to the priority of usage of some of them by Ukrainian courts. The problems of translation of decisions and other court documents related to the case of a person, who does not speak the state language, in a remote court hearing were outlined in the context of realization of the constitutional right to use in the judicial proceedings the mother language or language that the person understands, as well as the possibility of establishing “Interpreter’s Cabinet” in the Unified court information and telecommunication system. Besides, the specifics of conducting the direct translation during remote court hearing were determined and the tactics of its conducting were indicated, as well as necessary technical and material requirements for the provision of qualified videoconferencing in order to comply with the principle of equality as one of the basic principles of justice. During the research of this issue a number of legislative shortcomings and gaps, existing while conducting of translation in the judiciary of Ukraine at the time of the spread of coronavirus disease and quarantine restrictions imposed by the Government, were identified and highlighted. In addition, system recommendations were given to improve the work of interpreter during the court hearing by video conference and the remote court hearing.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/30676
DOI: DOI https://doi.org/10.26661/2616-9444-2020-4.2-03
Other Identifiers: УДК 347.973+004.773.5]:616-036.21
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21-27.pdf300.5 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.