Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/30484
Title: Fiscal decentralization in Ukraine: theoretical and applied problems of development
Other Titles: Фіскальна децентралізація в Україні: теоретичні та прикладні проблеми розвитку
Authors: Kriuchkova, Nataliia M.
Крючкова, Наталія Михайлівна
Крючкова, Наталья Михайловна
Citation: СХІДНА ЄВРОПА: ЕКОНОМІКА, БІЗНЕС ТА УПРАВЛІННЯ
Issue Date: 2020
Keywords: fiscal decentralization
effects of fiscal decentralization
local budgets
coefficients of decentralization
own incomes
level of budget subsidization
indicative parameters of fiscal decentralization
фискальная децентрализация
эффекты фискальной децентрализации
местные бюджеты
коэффициенты децентрализации
собственные доходы
уровень дотационности бюджетов
индикативные параметры фискальной децентрализации
фіскальна децентралізація
ефекти фіскальної децентралізації
місцеві бюджети
коефіцієнти децентралізації
власні доходи
рівень дотаційності бюджетів
індикативні параметри фіскальної децентралізації
Series/Report no.: ;Вип. 1(28).
Abstract: Advantages of decentralization processes and their implementation in modern transformational conditions of development are justified. It is proposed to systematize the effects of fiscal decentralization, in particular the direct and indirect effects and relevant socio-economic factors that influence the effectiveness of the implementation of fiscal decentralization. Based on generalized methodological approaches to the assessment of fiscal decentralization, the dynamics of fiscal decentralization parameters in Ukraine is analyzed, in particular: dynamics of the share of local budget revenues in Ukraine, which tends to increase the share of transfers and, accordingly, the share of own revenues; the share of local budget revenues in the structure of revenues and expenditures of the consolidated budget of Ukraine (the coefficient of decentralization by revenues and expenditures) – marked different dynamics for the analyzed period of time. As part of the study of prospects for fiscal decentralization as a factor in the development of regions of Ukraine, modeling of indicative parameters of fiscal decentralization based on the construction of a regression model in terms of 4 explanatory variables: own revenues per capita, distance from the regional center, the level of subsidies maintenance of the management staff in the financial resources
В статье обоснованы преимущества децентрализации и ее имплементации в современных трансфор- мационных условиях развития. Предложено систематизацию эффектов фискальной децентрализации, в частности выделены прямые и косвенные эффекты и соответствующие социально-экономические факторы, которые оказывают влияние на результативность внедрения фискальной децентрализации. На основании обобщенных методических подходов к оценке фискальной децентрализации проанализиро- вана динамика параметров фискальной децентрализации в Украине, в частности: динамики удельного веса доходов местных бюджетов в Украине, который имел тенденцию к росту доли трансфертов и, соответственно, тенденцию к снижению удельного веса собственных доходов; доли доходов местных бюджетов в структуре доходов и расходов сводного бюджета Украины (коэффициент децентрализации по доходам и по расходам) – отмечено разнонаправленную динамику за рассматриваемый период времени. В рамках исследования перспектив развития фискальной децентрализации как фактора развития реги- онов Украины осуществлено моделирование индикативных параметров фискальной децентрализации на основе построения регрессионной модели в разрезе 4 объясняющих переменных: собственных доходов на одного жителя, удаленности от областного центра региона, уровень дотационности бюджетов, удель- ного веса расходов на содержание аппарата управления.
Обґрунтовано сутність фіскальної децентралізації в сучасній теорії та практиці як процес передачі видаткових повноважень і джерел їх фінансування на нижчі рівні державного управління, що забезпечує фіс- кальну автономію регіональної та місцевої влади, а також підвищення транспарентності і підзвітності процесу надання суспільних благ. В ході і аналізу ефектів фіскальної децентралізації виокремлено прямі ефекти – економічне зростання та цінова стабільність; регіональна економічна конвергенція; інститу- ційний розвиток; та непрямі ефекти – мобільність населення; структура видатків; податкові витрати; працевлаштування. На підставі узагальнених методичних підходів до оцінки фіскальної децентралізації проаналізовано динаміку параметрів фіскальної децентралізації в Україні, зокрема: динаміки питомої ваги доходів місцевих бюджетів в Україні, що мав тенденцію до зростання частки трансфертів, та, відповід- но, тенденцію до зниження питомої ваги власних доходів; частки доходів місцевих бюджетів у структурі доходів і видатків зведеного бюджету України (коефіцієнт децентралізації за доходами та за видатками) – відзначено різноспрямовану динаміку за аналізований період часу. В рамках дослідження перспектив розви- тку фіскальної децентралізації як чинника розвитку регіонів України здійснено моделювання індикативних параметрів фіскальної децентралізації на основі побудови регресійної моделі у розрізі 4 пояснюючих змін- них: власних доходів на одного мешканця, віддаленості від обласного центру регіону, рівень дотаційності бюджетів ОТГ, питомої ваги видатків на утримання апарату управління у фінансових ресурсах ОТГ. За ре- зультатами дослідження встановлено пряму залежність між обсягами капітальних видатків та обсягами власних доходів об’єднаних територіальних громад, та зворотну залежність між чисельністю населення та віддаленістю від обласного центра регіону. Надано відповідні пропозиції щодо вирішення виявлених під час дослідження проблем фіскальної децентралізації в Україні, зокрема: необхідність формування місцевих бюджетів за рахунок власних джерел надходжень, підвищення рівня їх самостійності та бездотаційності, оптимізація механізму державної підтримки регіонів, стимулювання територій з метою динамічного еко- номічного розвитку.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/30484
Other Identifiers: UDC 336.26
DOI: https://doi.org/10.32782/easterneurope.28-12
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
69-76.pdf324.57 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.