Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/30437
Title: Анатомія людини : Навчальний наочний посібник. Змістові модулі ІІІ, ІV. Анатомія судинної системи. Неврологія. Естезіологія
Authors: Гладкій, Тетяна Володимирівна
Майкова, Ганна Вікторівна
Сьомік, Лідія Іванівна
Ткаченко, Майя Вікторівна
Павліченко, Ольга Дмитрівна
Гладкий, Татьяна Владимировна
Майкова, Анна Викторовна
Сёмик, Лидия Ивановна
Ткаченко, Майя Викторовна
Павличенко, Ольга Дмитриевна
Gladkii, Tetiana V.
Maikova, Ganna V.
Syomik, Lidia I.
Tkachenko, Maiia V.
Pavlichenko, Olga D.
Citation: Анатомія людини : Навчальний наочний посібник. Змістові модулі ІІІ, ІV. Анатомія судинної системи. Неврологія. Естезіологія. – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. – 128 с.
Issue Date: 2020
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: кровоносна система
лімфатична система
органи імуногенезу
неврологія
спинний мозок
головний мозок
периферична нервова система
естезіологія
Abstract: Анатомія людини є фундаментальною теоретичною дисципліною, яка закладає основи медико-біологічної підготовки. Вона є базою для подальшого вивчення фізіології, біохімії, біомеханіки, патофізіології та інших дисциплін. Студенти за короткий час повинні запам’ятати велику кількість анатомічних термінів українською та латинською мовами, зрозуміти та завчити особливості будови анатомічних структур. Процес вивчення анатомії людини, що насичений великою кількістю фактичного матеріалу, звісно, не легкій, але надзвичайно необхідний для подальшого вивчення медичних дисциплін. Навчальний наочний посібник з «Анатомії людини» – це навчальне видання, що сприяє самостійній роботі студента при освоєнні навчальної дисципліни в аудиторії і вдома, сприяє визначенню обсягу матеріалу за кожною темою заняття і вказує, на яких основних питаннях необхідно загострити увагу при підготовці в процесі навчання. Посібник підготовлено відповідно до вимог навчальної програми з анатомії людини. Цей збірник складається з двох частин: «Вступ до анатомії. Опорно-руховий апарат. Спланхнологія (вчення про нутрощі)» і «Анатомія судинної системи. Неврологія. Естезіологія». Мета навчального наочного посібника — допомогти студентам засвоїти теоретичний курс анатомії людини, закріпити знання, набуті на лекціях. Основним змістом навчального наочного посібника є зображення, що унаочнюють предмет навчальної дисципліни. Ілюстрації, які використані в посібнику, взяті для навчальних цілей з джерел загального доступу. Наприкінці кожної теми поряд з анатомічними термінами українською мовою, наводяться латинські терміни відповідно до Міжнародної анатомічної номенклатури (2003). Приводиться перелік питань для підготовки студентів до модульного контролю, перелік практичних навичок, які має набути студент після проходження практичних занять з даного модуля, а також тестові завдання до кожного змістового модуля. Контрольні та тестові запитання мають сприяти якомога кращій організації самостійної роботи студентів у оволодінні новими знаннями з предмету, а також можуть використовуватися при підготовці до практичних робіт та здачі заліку, іспиту за певними розділами курсу. Даний посібник передбачає систематизацію знань, отриманих на лекціях і практичних заняттях, він може бути використаний в якості "блок-схеми" при вивченні відповідних тем, при повторенні пройденого матеріалу, при підготовці до підсумкової атестації за модулями з Анатомії людини. Посібник розрахований на студентів спеціальностей 226 Фармація, 091 Біологія, 162 Біотехнології та біоінженерія, а також може бути використано студентами інших спеціальностей, які вивчають дисципліну «Анатомія людини». Ця збірка є другою частиною навчального наочного посібника з Анатомії людини і містить матеріали для вивчення будови серцево-судинної системи, нервової системи і органів чуття людини для підготовки до практичних занять та заліку за матеріалами змістового модулю 3 та змістового модулю 4.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/30437
ISBN: 978-617-689-400-1
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці БФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
anat_lud_3_4.pdf20.35 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.