Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/30372
Title: Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни «Конституційне (державне) право зарубіжних країн» : для студентів денного (заочного) відділення економіко-правового факультету. Спеціальність: 081 «Право», рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)
Authors: Садовська, Ольга Миколаївна
Sadovska, Olha M.
Садовская, Ольга Николаевна
Саракуца, Марія Олександрівна
Sarakutsa, Mariia O.
Саракуца, Мария Александровна
Ромашкін, Сергій Володимирович
Romashkin, Serhii V.
Ромашкин, Сергей Владимирович
Citation: Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни «Конституційне (державне) право зарубіжних країн» : для студентів денного (заочного) відділення економіко-правового факультету. Спеціальність: 081 «Право», рівень вищої освіти: перший (бакалаврський). – Одеса : Фенікс, 2021. – 129 с.
Issue Date: 2021
Keywords: конституційне право
державне право
конституційне законодавство
правова охорона
Україна
зарубіжні країни
нормативний акт
Abstract: Метою викладання навчальної дисципліни «Конституційне (державне) право зарубіжних країн» є підготовка до практичної та наукової діяльності висококваліфікованих фахівців-юристів. Вивчення даного курсу спрямоване на адекватне уявлення студентами про світовий досвід конституційно-правового регулювання суспільних відносин, на усвідомлення студентами значення норм права, що регулюють найголовніші принципові відносини у всіх галузях державного та суспільного життя на сучасному етапі розвитку людства, засвоєння ними теоретичних положень теорії конституційного права, в тому числі світових тендецій конституційного права, формування навичок практичного застосування отриманих знань шляхом здійснення аналізу реалізації вказаних норм. Це необхідно для розширення професійного кругозору, розвитку юридичного мислення і розуміння тих напрямів, в яких рухається вітчизняне конституційне право. Поняття «конституційне право» і «державне право» вживаються в даному курсі як синоніми, хоча студентам повідомляється про відмінності між цими поняттями, які проводяться в багатьох країнах. Передбачається, що студенти зберегли необхідний обсяг знань з пройдених раніше курсів теорії держави і права, політології, історії держави і права зарубіжних країн, конституційного права України, судових та правоохоронних органів, адміністративного та фінансового права. Засвоєння матеріалу курсу буде необхідним для подальшого вивчання основ права Європейського Союзу, міжнародного права та порівняльного правознавства.Завданнями дисціпліни є поглиблене вивчення конституційного законодавства зарубіжних країн та його правової охорони, моделей правового регулювання статусу людини і громадянина, конституційно-правового статусу політичних інститутів, форми зарубіжних держав, політичних та державних режимів, конституційних основ діяльності законодавчої, виконавчої і судової влади та їх взаємодії; визначення можливостей використання досвіду зарубіжного конституційного права у правовій практиці нашої країни з тим, щоб не допускати помилок у державному управлінні, запроваджувати лише такі засоби правового 5 регулювання, які відповідають високим правовим стандартам і довели свою ефективність; ознайомлення студента з основними теоретичними положеннями науки зарубіжного конституційного права й основами конституційного права окремих країн (11 країн в Особливої частині курсу); підвищення правової культури та ерудиції фахівців права, оволодіння світовим досвідом конституційного права; формування у фахівців права розуміння сутності та ідей правової держави, громадянського суспільства, демократії та їх реалізації в законодавчій та правозастосовній практиці України; порівняння змісту Конституції України та конституцій зарубіжних країн; ознайомлення з особливостями діяльності органів державної влади, державного управління, органів місцевого самоврядування у зарубіжних країнах; формування у студентів патріотизму через повагу до суспільства, держави та законів; утвердження у свідомості майбутніх фахівців універсальних загальнолюдських цінностей та приорітету прав людини, примату їх у національному праві.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/30372
Other Identifiers: УДК 342(075.8) (477)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kons_pravo.pdf1.41 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.