Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/303
Title: ЕКСПРЕСИВНІСТЬ ГЕН-ЕНЗИМНИХ СИСТЕМ У СПОРІДНЕНИХ ЛІНІЙ ОЗИМОЇ М'ЯКОЇ ПШЕНИЦІ, СТІЙКИХ ДО МІКОПАТОГЕНІВ
Other Titles: ЭКСПРЕССИВНОСТЬ ГЕН-ЭНЗИМНЫХ СИСТЕМ У РОДСТВЕННЫХ ЛИНИЙ ОЗИМОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ, УСТОЙЧИВЫХ К МИКОПАТОГЕНАМ
THE EXPRESSIONAL ABILITY OF GEN-ENZYMES SYSTEMS OF WINTER SOFT WHEAT RELATIVE RESISTANCE TO MYCOPATHOGENES LINES
Authors: Топтіков, Валентин Анатолійович
Дьяченко, Лариса Федорівна
Тоцький, Владлен Миколайович
Бабаянц, Л. Т.
Топтиков, Валентин Анатольевич
Дьяченко, Лариса Федоровна
Тоцкий, Владлен Николаевич
Toptikov, Valentyn A.
Diachenko, Larysa Fedorivna
Totskyi, Vladlen M.
Babayants, L. T.
Citation: Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Odesa National University Herald
Issue Date: 2005
Publisher: Астропринт
Keywords: пшениця
множинні молекулярні форми ферментів
експресивність генів
Bt-гени
пшеница
множественные молекулярные формы ферментов
экспрессивность генов
Bt-гены
wheat
multiple molecular forms of the enzymes
expression ability of the genes
Bt-genes
Series/Report no.: Том 10, Вип. 5, С. 132-144.
Abstract: Проведено електрофоретичний розподіл ізоформ пероксидази,фенолоксидази,естераз, супероксиддисмутази та ксантиноксидази близькоспоріднених ліній озимої м'якої пшениці, які містять інтрогресовані від Aegilops cylindrica гени стійкості до мікопатогенів. Досліджувані лінії відрізняються між собою та від батьків електрофоретичними спектрами ферментів. Експресія структурних генів досліджуваних ферментів у ліній гібридного походження не є результатом простої,адитивної взаємодії відповідних генів батьків.Можливі різні варіанти цієї взаємодії:незмінність прояву у по- рівнянні з вихідними формами,підсилення або зменшення рівня експресії та виникнення в спектрах ферментів інших,нових комбінацій ізоформ.Вираженість переважної більшості досліджуваних показників електрофоретичних фракцій ферментів корелює з встановленою та теоретично передбачуваною у них кількістю Bt-генів.
Проведен электрофоретический анализ изоформ пероксидазы,фенолоксидазы,эстераз, супероксиддисмутазы и ксантиноксидазы близкородственных линий озимой мягкой пшеницы, содержащих интрогрессированные из Aegilops cylindrica гены резистентности к микопатогенам. Исследуемые линии отличаются по электрофоретическим спектрам ферментов как между собой,так и от родителей.Экспрессия структурных генов изучаемых ферментов у линий гибридного происхождения не является результатом простого, аддитивного взаимодействия генов предшествен- ников.Возможны разные варианты такого взаимодействия: исходный уровень проявления, усиление или ослабление уровня экспрессии изоформ по сравнению с родителями,или появление в спектрах ферментов новых комбинаций изоформ. Особенности спектров линий по большинству признаков коррелируют с известным и теоретически предполагаемым количеством Bt-генов.
The electrophoretical isoforms analysis of peroxidase, phenol oxidase,esterase,superoxide dismutase and xanthine oxidase of relative lines of soft wheat held the genes of resistance to mycopathogenes,introgressed from Aegilops cylindrica have been studied.All the investigated lines and their parental forms were different by the electrophoretical spectra of the enzymes.The manifestation of the structural genes of the investigated enzymes wasn't the result of simple additive interaction.The different variants of the genes expressional are possible.Among them are the initial level of manifestation, intensification or weakening of expression level or appearance of new gene products combinations. The peculiarities of the lines spectra by the majority of features were correlated with the certain or prospective number of Bt-genes.
Description: Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2005. - Том 10, Вип. 5: Сер. "Біологія". – укр. і рос.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/303
Appears in Collections:Вісник Одеського національного університету. Біологія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vest_Biol_5_05_132-144.pdf297.65 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.