Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/30139
Title: From anniversary to anniversary: the historiographical and bibliographic reviews of commemorative publications on the history of Odessa I. I. Mechnikov National University
Other Titles: Від річниці до річниці: історіографічний і бібліографічний огляди комеморативних публікацій, присвячених історії Одеського національного університету імені І. І. Мечникова
От годовщины к годовщине: историографический и библиографический обзоры коммеморативных публикаций, посвященных истории Одесского национального университета имени И. И. Мечникова
Authors: Levchenko, Valerii V.
Levchenko, Halina S.
Murashko, Olena S.
Левченко, Валерій Валерійович
Левченко, Галина Сергіївна
Мурашко, Олена Сергіївна
Левченко, Валерий Валерьевич
Левченко, Галина Сергеевна
Мурашко, Елена Сергеевна
Citation: Бібліотечний Меркурій
Issue Date: 2020
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: Odessa University
Novorossiysk University
anniversaries
bibliography
historiography
commemoration
history
Одеський університет
Новоросійський університет
річниці
бібліографія
історіографія
комеморація
історія
Одесский университет
Новороссийский университет
годовщины
библиография
историография
коммеморация
история
Series/Report no.: ;Вип. 2(24).
Abstract: The article presents the analysis of a compressed historiographic and bibliographic review of commemorative publications dedicated to the anniversaries of the history of Odessa I. I. Mechnikov National University. The criteria for analysis are determined, on the basis of which the commemorative publications of the university history writing are considered. The conceptual ideas are highlighted, which are reflected in all publications dedicated to the anniversaries of the Odessa University in different historical periods of its existence. The critical understanding of the historical publications of university history shows the importance of the political and ideological context in their content, as well as the peculiarities of the construction of commemorative practices. The number of problematic and promising issues are outlined, the solution of which will contribute to the conclusion of commemorative publications to a higher level. Attention is drawn to the fact that commemorative publications devoted to the history of Odessa I. I. Mechnikov National University, while concentrating certain shortcomings of the genre, still remain an important phenomenon in the development of historiography and the formation of corporate identity, historical memory, and the construction of commemorative practices. The inevitability and prospects of the importance of expanding research optics and research tools for writing «anniversary» stories of Odessa University in particular, and other universities in general, are noted. Attention is focused on the fact that the historical anniversaries of Odessa University, as well as other universities, were one of the important means of influencing the consciousness of society through the formation of a «policy of memory» necessary at a particular moment in a certain historical era, propaganda of the historical legitimacy of the current government, which at all times organized and carried out the stipulated format of the celebration, with a clear control of their ideological content. One of the forms of commemoration of the Odessa University was the tradition of preparing and publishing historical essays on its history, which turned out to be stable and continues to this day. Historical descriptions of the history of Odessa University, compiled for its anniversaries, act as fulcrum in the development of historiography and bibliography of both the university itself and higher education.
У статті представлено короткий аналіз історіографічного і бібліографічного огляду комеморативних публікацій, присвячених річницям історії Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Визначено критерії для аналізу, на підставі якого розглядаються комеморативні публікації університетського історіописання. Виділено концептуальні ідеї, які знайшли відображення в усіх виданнях, присвячених річницям Одеського університету в різні історичні епохи його існування. Критичне осмислення історичних публікацій університетської історії показує значимість політико-ідеологічного контексту в їх змісті, а також особливості конструювання комеморативних практик. Позначена низка проблемних і перспективних питань, вирішення яких сприятиме виведенню комеморативних публікацій на більш високий рівень. Сфокусовано увагу на те, що комеморативні публікації, присвячені історії Одеського університету при концентрації в собі певних недоліків жанру, все- таки залишаються важливим явищем у розвитку історіографії та формуванні корпоративної ідентичності, історичної пам’яті, конструювання комеморатив- них практик. Відзначено неминучість і перспективність важливості розширення дослідницької оптики і дослідницького інструментарію для написання «ювілейних» історій Одеського університету зокрема, так і в цілому інших вишів. Акцентовано увагу на те, що історичні річниці Одеського університету, так само як й інших вишів, були одним з важливих засобів впливу на свідомість суспільства шляхом формування необхідної на конкретний момент певної історичної епохи «політики пам’яті», пропаганди історичної легітимності діючої влади, яка в усі часи організовувала і проводила обумовленого формату урочистості, з чітким контролем їх ідеологічного змісту. Однією з форм комеморації Одеського університету стала традиція підготовки та оприлюднення історичних нарисів його історії, яка виявилася стійкою та зберігається до наших днів. Історіописання історії Одеського університету, які складалися до його «напівкруглих» і «круглих» річниць, виступають точками опори в розвитку історіографії та бібліографії як самого вишу, так і вищої школи загалом.
В статье представлен анализ сжатого библиографического обзора коммеморативных публикаций, посвященных годовщинам истории Одесского национального университета имени И. И. Мечникова. Определены критерии для анализа, на основании которого рассматриваются коммеморативные публикации университетского историописания. Выделены концептуальные идеи, которые нашли отражение во всех изданиях, посвященных годовщинам Одесского университета в разные исторические эпохи его существования. Критическое осмысление исторических публикаций университетской истории показывает значимость политико-идеологического контекста в их содержании, а также особенности конструирования коммеморативных практик. Обозначен ряд проблемных и перспективных вопросов, решение которых будет способствовать выводу коммеморативных публикаций на более высокий уровень. Обращено внимание на то, что коммеморативные публикации, посвященные истории Одесского университета при концентрации в себе определенных недостатков жанра, все-таки остаются важным явлением в развитии историографии и формировании корпоративной идентичности, исторической памяти, конструирования коммеморативных практик. Отмечена неизбежность и перспективность важности расширения исследовательской оптики и исследовательского инструментария для написания «юбилейных» историй Одесского университета в частности, так и в целом других вузов. Акцентировано внимание на то, что исторические годовщины Одесского университета, равно как и других вузов, были одним из важных средств воздействия на сознание общества путем формирования необходимой на конкретный момент определенный исторической эпохи «политики памяти», пропаганды исторической легитимности действующей власти, которая во все времена организовывала и проводила обусловленного формата торжества, с четким контролем их идеологического содержания. Одной из форм коммеморации Одесского университета стала традиция подготовки и публикации исторических очерков его истории, которая оказалась устойчивой и сохраняется до наших дней. Историописания истории Одесского университета, составлявшиеся к его «полукруглым» и «круглым» годовщинам, выступают точками опоры в развитии историографии и библиографии как самого вуза, так и высшей школы.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/30139
Other Identifiers: УДК 378.4(477.74-21):[01+930.1]“387”
DOI: https://doi.org/10.18524/2707-3335.2020.2(24).215435
Appears in Collections:Бібліотечний Меркурій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
39-70.pdf451.84 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.