Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/30137
Title: Сучасні проблеми інтелектуальної історії
Authors: Нємченко, Ірина Вікторівна
Немченко, Ирина Викторовна
Niemchenko, Iryna V.
Citation: Сучасні проблеми інтелектуальної історії : метод. рек. до курсу. – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. – 28 с.
Issue Date: 2020
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: інтелектуальна історія
етапи розвитку
політичний гебраїзм
англійська політична думка
«адамітська теорія»
Abstract: Курс «Сучасні проблеми інтелектуальної історії» запропоновано як вибірковий аспірантам другого року навчання за спеціальністю 032 «Історія та археологія». Він складається з 90 академічних годин, більшість яких відведено на самостійну роботу. Структура курсу спонукає звернути особливу увагу на самостійну роботу здобувача, направляти яку викладач має можливість підчас аудиторних занять. Курс складається з одного залікового модуля та поділений на два змістових. Їх сутність та зміст відображено нижче, як і перелік необхідних для вивчення джерел та літератури. Форма підсумкового контролю – залік. Мета курсу – засвоєння аспірантами сучасних підходів до вивчення інтелектуальної історії, зокрема, історії англійської політичної думки XVII ст. Завдання: - розглянути сучасний стан та розуміння інтелектуальної історії; - зосередитись на проблемах політичного гебраїзму, його сутності та проявів в англійській політичній думці XVII ст.; - дослідити у дусі методик політичного гебраїзму теоретичну спадщину видатних політичних мислителів Англії XVII ст. Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних компетентностей: а) загальних: здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; здатність представляти результати наукових досліджень у вигляді звітів, доповідей, наукових публікацій з використанням сучасних інформаційних технологій; б) фахових загальних: вміння використовувати спеціальний інструментарій, необхідний для вивчення, аналізу та інтерпретації джерел з інтелектуальної історії окремих періодів та регіонів; здатність до побудови тлумачно-інтерпретативних схем історичного наративу з використанням існуючих та власних теоретичних моделей в історичному дослідженні, що передбачає переосмислення наявних та створення нових цілісних знань; орієнтуватися в основних етапах розвитку історичної науки з метою визначення місця історичних досліджень у генеральному руслі сучасної науки; в) спеціальних фахових: здатність опанувати загальними знаннями відносно методології, інструментарію та питань широких діахронічних, тематичних та просторових перспектив світової історії від стародавніх цивілізацій до сучасності; здатність орієнтуватися в головних поняттях та термінах історичної науки та критично оцінювати їх; опанувати методи роботи з історичними джерелами; оволодіти методикою сучасних підходів до вивчення історії політичної думки; розумітися на сучасних трактуваннях інтелектуальної історії як напрямку історичних досліджень.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/30137
УДК (072)930.1+32
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФІФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Нємченко.pdf353.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.