Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/29998
Title: Ландшафтознавство: прикладні аспекти
Authors: П'яткова, Алла Вікторівна
Роскос, О. М.
Пяткова, Алла Викторовна
Piatkova, Alla V.
Citation: Ландшафтознавство: прикладні аспекти : навчально-методичний посібник / А. В. П’яткова, Н. О. Роскос. – Одеса : ОНУ імені І. І. Мечникова, 2020. – 122 с.
Issue Date: 2020
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: ландшафт
властивості ландшафту
компоненти ландшафту
межі ландшафту
морфологія ландшафту
фація
урочище
морфологічна будова ландшафту
антропогенний ландшафт
ландшафтне картографування
ландшафтне профілювання
ландшафтознавство
Abstract: Сучасний стан географічної оболонки Землі, як єдиного середовища існування та життєдіяльності людини, створює нові виклики для вирішення задач раціонального природокористування, збереження та відновлення ресурсів, гармонійної взаємодії з довкіллям. Саме тому географ повинен володіти не лише теоретичними знаннями, але і вміннями застосовувати їх на практиці на конкретних прикладах. Прикладні аспекти ландшафтознавства, а саме вміння виділяти ландшафтні одиниці різної ієрархії на картах різного масштабу, обґрунтовувати їх межі, складати повні комплексні ландшафтні описи, а також розробляти рекомендації з раціонального використання території на основі ландшафтного підходу, є однією з важливих компетенцій, які опановують студенти-географи. Ландшафтознавство – галузь фізичної географії, що вивчає наземні (територіальні) і водні (акваторіальні) природні і природно-антропогенні комплекси. Основним об'єктом дослідження ландшафтознавства є ландшафт географічний як провідна ланка природної диференціації географічної оболонки Землі. Ландшафтознавство вивчає походження, структуру, динаміку і поширення географічних ландшафтів на земній кулі, закони їхнього розвитку і перетворення внаслідок діяльності людини. Серед низки наукових завдань ландшафтознавства провідне місце належить вивченню структури ландшафтів, тобто виявленню взаємозв'язків між їхніми окремими компонентами та морфологічними частинами. Практичні завдання ландшафтознавства полягають у створенні ландшафтних карт для потреб меліорації, районного планування, розв'язання аграрно-виробничих і медико-географічних питань, а також розроблення наукових основ оптимізації природних ландшафтів, створення культурних ландшафтів.Ландшафтознавство є розділом фізичної географії, який перетворився на розгалужену систему наукових напрямків, що містить ряд теоретичних та прикладних дисциплін, серед них «Основи ландшафтознавства», «Геохімія ландшафту», «Геофізика ландшафту» тощо. Основні методи та принципи ландшафтознавства висвітлюються та використовуються у межах таких дисциплін, як «Меліоративна географія», «Основи ерозієзнавства», «Використання природних ресурсів і охорона природи», «Математичні методи у фізичній географії» та ін. Об’єктом вивчення ландшафтознавства, як і фізичної географії, є природно-територіальні комплекси (ПТК) різних рангів. Основні задачі ландшафтознавства – виявлення генезису ПТК, їх сучасного стану та тенденцій подальшого розвитку. Метою навчальної дисципліни «Основи ландшафтознавства», яку вивчають студенти спеціальності 106 «Географія» і 014.07 «Середня освіта (Географія)», є: ― розвиток комплексного ландшафтного мислення, спрямованого на вміння оптимально організовувати територію та обґрунтовувати сучасне раціональне природокористування на ландшафтній основі; ― формування у студентів основних знань про компоненти ландшафту та ландшафтну структуру території, морфологічну будову ПТК різних рівнів ландшафтної ієрархії; ― засвоєння методів та прийомів польової ландшафтної зйомки, прийомів і критеріїв ландшафтного картографування на основі топографічних та інших карт території та виділення ПТК різних рівнів.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/29998
ISBN: 978-617-689-402-5
Other Identifiers: УДК 911.52
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ГГФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
landscape_studies.pdf4.24 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.