Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/29991
Title: Передача українських безособових речень англійською мовою
Other Titles: Передача украинских безличных предложений в английском языке
Translation of ukrainian one-member impersonal sentences into english
Authors: Єрьоменко, Світлана Василівна
Еременко, Светлана Васильевна
Yeriomenko, Svitlana V.
Citation: Записки з романо-германської філології = Writings in Romance-Germanic Philology
Issue Date: 2020
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: односкладне речення
безособове речення
граматичні трансформації
переклад безособових речень
односоставное предложение
безличное предложение
грамматические трансформации
перевод безличных предложений
one-member sentence
impersonal sentence
grammatical transformations
translation of impersonal sentences
Series/Report no.: ;Вип. 2(45).
Abstract: Пропонована стаття присвячена розгляду особливостей передачі українських односкладних безособових речень в англійському перекладі художнього тексту. Роботу проведено в межах сучасних перекладацьких студій. Дослідження виконано на матеріалі оповідань українського письменника Юрія Щербака та перекладу англійською мовою, здійсненого Анатолієм Біленко. Якщо в українській граматиці мова йде про односкладне речення, то переважна більшість дослідників визначає їх як такі, що мають один головний член речення, чи то підмет, чи присудок, та веде мову про такі типи односкладних речень: означено-особові речення, узагальнено-особові речення, неозначено-особові речення, безособові речення, інфінітивні речення, номінативні речення. Односкладні речення є семантично повними. Зрозуміло, що кожен тип має свої відмінності та характеристики і потребує детальної уваги при перекладі. Переклад безособових речень здійснюється за допомогою двоскладних речень в англійській мові, що досягається завдяки введенню формального підмета it, конструкції there is/ there are, яка виконує функцію формального підмета, також введенню інших підметів, виражених особовими займенниками. Крім того переклад безособових речень може бути здійснений за допомогою двоскладного речення, в якому додаток вихідного речення стає підметом речення перекладу, а присудок може бути виражений дієсловом як в активному, так і пасивному стані. При передачі українських безособових речень спостерігалося частотне використання граматичних трансформацій – замін типів речення, членів речення, граматичних перестановок. Проведене дослідження підтверджує теоретичні розробки вчених-перекладознавців щодо особливостей передачі українських односкладних речень в англійській мові, де домінуючою є тенденція заміни односкладного речення на двоскладне при перекладі.
Предлагаемая статья посвящена рассмотрению особенностей передачи украинских односоставных безличных предложений в английском переводе художественного текста. Исследование выполнено на материале рассказов украинского писателя Юрия Щербака и перевода на английский язык, выполненного Анатолием Биленко. Если в украинской грамматике речь идет об односоставных предложениях, то большинство исследователей определяют их как таковые, что имеют только один главный член предложения, или подлежащее, или сказуемое, и ведут речь о таких типах односоставных предложений: определенно-личные предложения, обобщенно-личные предложения, неопределенно-личные предложения, безличные предложения, инфинитивные предложения, номинативные предложения. Безусловно, что каждый тип имеет свои отличия и характеристики и требует детального внимания при переводе. Перевод безличных предложений осуществляется при помощи двусоставных предложений в английском языке, что достигается благодаря введению формального подлежащего it, конструкции there is, there are, которая выполняет функцию формального подлежащего, также введению других подлежащих, выраженных личными местоимениями. Кроме этого перевод безличных предложений может быть осуществлен при помощи двусоставного предложения, в котором дополнение исходного предложения становится подлежащим переводного предложения, а сказуемое может быть выражено глаголом как в активном, так и страдательном залоге. При переводе украинских безличных предложений наблюдается частотное использование грамматических трансформаций – замен типов предложений, членов предложений, грамматических перестановок. Проведенное исследование подтверждает теоретические разработки ученых-переводоведов касательно особенностей перевода украинских односоставных предложений в английском языке, где доминирующей является тенденция замены односоставного предложения на двусоставное в процессе перевода.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/29991
Other Identifiers: УДК 811’255.4
DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2020.2(45).218211
Appears in Collections:Записки з романо-германської філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
29-35.pdf900.33 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.