Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/29940
Title: Методичні аспекти оцінки поточної стратегії економічного розвитку підприємств туристичної галузі
Other Titles: Methodological aspects of assessing the current strategy for the economic development of tourism enterprises
Методические аспекты оценки текущей стратегии экономического развития предприятий туристической отрасли
Authors: Гузь, Дар'я Олександрівна
Кусик, Наталія Львівна
Huz, Daria O.
Гузь, Дарья Александровна
Kusyk, Nataliia L.
Кусик, Наталья Львовна
Citation: Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі
Issue Date: 2020
Keywords: інтегральний показник
оцінка поточної стратегії
протидія ризикам
стратегія економічного розвитку
туристична галузь
интегральный показатель
оценка текущей стратегии
противодействие рискам
стратегия экономического развития
туристическая отрасль
integral indicator
assessment of current strategy
risk management
economic development strategy
tourism industry
Series/Report no.: ;№ 1(97).
Abstract: Мета дослідження полягає в доповненні теоретико-методичних засад щодо оцінки поточної стратегії економічного розвитку підприємств туристичної галузі в сучасних умовах господарювання. У статті обґрунтовується методичний підхід оцінки поточної стра- тегії економічного розвитку з метою формування ефективної стратегії розвитку підпри- ємств туристичної галузі, яка дозволить досягти значних конкурентних переваг і зміцнити позиції на ринку в умовах нестабільного розвитку національної економіки. Методика дослі- дження. Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою таких загально- наукових і спеціальних методів дослідження: монографічне обстеження, узагальнення, систе- матизація, економіко-статистичний аналіз. Результати. Запропоновано методичний під- хід щодо оцінки поточної стратегії економічного розвитку підприємств туристичної галузі, який полягає у певній послідовності основних етапів оцінки: визначення груп критеріїв оцінки стратегії (якісні зміни та протидія ризикам), визначення критеріїв оцінки в кожній групі (ефек- тивність діяльності підприємства та стійкість до фінансових і комерційних ризиків), оцінка показників за визначеними критеріями (рівень рентабельності; норма прибутку, коефіцієнт автономії; частка ринку підприємства за обсягом продажу). Наприкінці оцінки запропоновано визначити інтегральні показники за кожною групою критеріїв. Завершувати оцінку пропо- нується визначенням загального показника оцінки поточної стратегії економічного розви- тку. Методичний підхід дозволяє проводити діагностику рівня поточної стратегії розвитку підприємств туристичної галузі за відповідною шкалою та розробляти управлінські заходи щодо її коригування. Практична значущість результатів дослідження. Упровадження за- пропонованого методичного підходу оцінки поточної стратегії економічного розвитку під- приємств туристичної галузі дає можливість здійснити всебічний аналіз наявного розвитку туристичних підприємств з метою подальшого вдосконалення існуючої стратегії розвитку й ефективної її адаптації до вимог зовнішнього середовища. Це сприятиме стабільному функ- ціонуванню підприємств туристичної галузі та забезпечить їм перспективи для розвитку.
Цель исследования заключается в дополнении теоретико-методических основ оценки текущей стратегии экономического развития предприятий туристической отрасли в современных условиях хозяйствования. В статье обосновывается методичес- кий подход оценки текущей стратегии экономического развития с целью формирования эффективной стратегии развития предприятий туристической отрасли, которая позво- лит достичь значительных конкурентных преимуществ и укрепить позиции на рынке в усло- виях нестабильного развития национальной экономики. Методика исследования. Решение поставленных в статье задач осуществлено с помощью таких общенаучных и специальных методов исследования: монографическое обследование, обобщение, систематизация, экономико-статистический анализ. Результаты. Предложен методический подход к оцен- ке текущей стратегии экономического развития предприятий туристической отрасли, который заключается в определенной последовательности основных этапов оценки: опред- еление групп критериев оценки стратегии (качественные изменения и противодействие рискам), определение критериев оценки в каждой группе (эффективность деятельности предприятия и устойчивость к финансовым и коммерческим рискам), оценка показателей по определенным критериям (уровень рентабельности, норма прибыли, коэффициент автоно- мии, доля рынка предприятия по объему продаж). В конце оценки предлагается определить интегральные показатели по каждой группе критериев. Завершать оценку предлагается определением общего показателя оценки текущей стратегии экономического развития. Методический подход позволяет проводить диагностику уровня текущей стратегии разви- тия предприятий туристической отрасли по соответствующей шкале и разрабатывать управленческие меры по ее корректировке. Практическая значимость результатов ис- следования. Внедрение предложенного методического подхода оценки текущей стратегии экономического развития предприятий туристической отрасли дает возможность осуще- ствить всесторонний анализ имеющегося развития туристических предприятий с целью дальнейшего совершенствования существующей стратегии развития и эффективной ее адаптации к требованиям внешней среды. Это будет способствовать стабильному функ- ционированию предприятий туристической отрасли и обеспечит им перспективы для раз- вития.
Purpose the article is to supplement the theoretical and methodological foundations for assessing the current strategy for the economic development of tourism enterprises in modern economic conditions. The article substantiates the methodological approach for assessing the current strategy of economic development in order to form an effective strategy for the development of tourism industry enterprises, which will achieve significant competitive advantages and strengthen market positions in the unstable development of the national economy. Methodology of research. The solution of the targets posed in the article was carried out using such general scientific and special research methods as: monographic survey, generalization, systematization, economic and statistical analysis. Findings. It is proposed a methodological approach to assessing the current strategy for the economic development of tourism enterprises, which consists in a certain sequence of the main stages of the assessment: definition of groups of criteria for evaluating the strategy (qualitative changes and counteraction to risks), determination of evaluation criteria in each group (efficiency of the enterprise and resistance to financial and commercial risks), assessment of indicators according to certain criteria (level of profitability, profit margin, coefficient of autonomy, market share of the enterprise by sales volume). At the end of the assessment, it is proposed to determine the integral indicators for each group of criteria. It is proposed to complete the assessment by defining a general indicator for evaluating the current strategy for economic development. The methodological approach allows you to diagnose the level of the current development strategy of the tourism industry enterprises on an appropriate scale, and to develop management measures to adjust it. Practical value. Implementation of the proposed methodological approach to assessing the current strategy for the economic development of tourism enterprises makes it possible to carry out a comprehensive analysis of the existing development of tourism enterprises with the aim of further improving the existing development strategy and its effective adaptation to the requirements of the external environment. This will contribute to the stable functioning of tourism enterprises and provide them with prospects for development.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/29940
Other Identifiers: DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2020-1-9
УДК 338.48
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
71-78.pdf490.58 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.