Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/29902
Title: Курс лекцій з навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності»
Authors: Гузь, Дар'я Олександрівна
Гузь, Дарья Александровна
Huz, Daria O.
Citation: Курс лекцій з навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / Укладач: Д.О. Гузь. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2020. – 75 с.
Issue Date: 2020
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: історія розвитку бухгалтерського обліку
бухгалтерський облік в системі економічних відносин
організація облікового процесу на підприємстві
раціоналізація праці в обліковому процесі
історія розвитку та організація аудиту в Україні
організація бухгалтерського обліку в Україні
Abstract: Навчальна дисципліна «Вступ до спеціальності» є обов’язковою для вивчення студентами першого курсу спеціальності «Облік і оподаткування». Навчальна дисципліна «Вступ до спеціальності» базується на знаннях, одержаних з інших дисциплін фундаментальної підготовки бакалавра і, в свою чергу, є основою для вивчення інших дисциплін фахової підготовки. Бухгалтерський облік є досить важливим інструментом управління діяльності підприємства. Облік забезпечує достовірною, об’єктивною, доречною та дохідливою інформацією про фінансовий стан і результати діяльності підприємства всіх користувачів: власників та керівників, акціонерів, інвесторів, органи державного управління тощо. Бухгалтерський облік дозволяє планувати, регулювати, аналізувати, контролювати та звітувати про фінансово- господарську діяльність. Система оподаткування є важливим елементом формування фінансових відносин між державою і суб’єктами господарювання та суттєвим фактором, що впливає на господарську діяльність підприємств. Обов’язковою умовою ефективної реалізації системи оподаткування на рівні суб’єкта господарської діяльності повинна бути інформаційна база, яка дозволяє обчислювати податкові зобов’язання та здійснювати контроль за повнотою та своєчасністю сплати податків як суб’єктом оподаткування так і державними контролюючими органами. Міждисциплінарні зв’язки: «Теорія бухгалтерського обліку», «Фінансовий облік», «Організація бухгалтерського обліку», «Податкова система», «Автоматизація бухгалтерського обліку», «Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності» та ін.Метою навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» є формування у майбутніх спеціалістів за професійним спрямовуванням з обліку і оподаткування системних знань з концептуальних основ з обліку і оподаткування, системи вищої економічної освіти для забезпечення знайомства студентів з особливостями майбутньої професії. Основними завданнями вивчення дисципліни «Вступ до спеціальності» є: - ознайомлення студентів з обраним напрямом в галузі обліку і оподаткування; - формування сучасного економічного й обліково-аналітичного мислення та навичок для подальшого їх використання в опануванні сукупності навчальних дисциплін, що в кінцевому підсумку формують повноцінного фахівця в галузі обліку й оподаткуванні; - надання поняття про бухгалтерський облік, його місце і роль в системі економічних відносин; - опанування основних теоретичних положень бухгалтерського обліку та оподаткування; - ознайомлення з правами, обов’язками і відповідальністю посадових осіб, які здійснюють ведення обліку; - ознайомлення з основними вимогами до організації бухгалтерського та податкового обліку на підприємстві; - ознайомлення з історією виникнення податкової системи та основними періодами її розвитку; - розгляд видів податків та зборів, затверджених в Україні.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/29902
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3_Курс лекцій_Вступ до спеціальності 071_Гузь_2020.pdf436.31 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.