Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/29832
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorРудік, Ірина Валеріївна-
dc.contributor.authorВихор, О. Ф.-
dc.contributor.authorРудик, Ирина Валерьевна-
dc.contributor.authorВихорь, О. Ф.-
dc.contributor.authorRudik, Iryna V.-
dc.contributor.authorVykhor, O. F.-
dc.date.accessioned2020-12-09T20:27:12Z-
dc.date.available2020-12-09T20:27:12Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifierУДК 81’34’282-
dc.identifierDOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2020.1(44).211020-
dc.identifier.citationЗаписки з романо-германської філології = Writings in Romance-Germanic Philologyuk_UA
dc.identifier.urihttp://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/29832-
dc.description.abstractРозмаїття форм і видів мовленнєвого спілкування, а також різноманітність національних варіантів і регіональних акцентів у сучасній англійській мові визначають необхідність вивчення фонетичної варіативності звучного мовлення і з’ясування її джерел. Акцент мовця свідчить про його соціально-статусну приналежність (соціальний клас, освіту, релігійну, етнічну, професійну приналежність). Стаття присвячена визначенню просодичних маркерів соціального статусу мовця. У роботі проведено комплексне просодичне дослідження мовленнєвої поведінки представників різних професій, носіїв австралійського варіанта англійської мови. Порівнюючи отримані результати можна констатувати, що найвищі показники зареєстровані в мовленні актриси, а найменші в мовленні політика. Відповідно і частотний діапазон найширший у мовленні актриси. Високі показники частотного діапазону свідчать про високу тональну експліцитність жіночого голосу. Отримані акустичним методом інтонограми дозволяють говорити, що пік локалізації ЧОТ припадає на термінальний тон у мовленні усіх досліджуваних інформантів. Відповідно до мети та завдань дослідження в роботі на матеріалі австралійського варіанта англійської мови розглянуто просодичні особливості мовлення представників різних професій і виявлено просодичні маркери приналежності до певних професій. Просодичними маркерами мовлення австралійського політика є помірна паузальна насиченість, середній діапазон частоти основного тону, низька тональна варіативність. Основним маркером мовлення архітектора є дуже незначне синтагматичне членування, переважання безпаузального способу членування фраз, монотонний характер звучання через низьку тональну варіативність. Мовлення ріелтора і актриси можна схарактеризувати як емоційне за рахунок високого тонального рівня, широкого частотного діапазону, низької рекурентності безпаузального членування і підвищеного рівня тонального завершення фраз.uk_UA
dc.description.abstractРазнообразие форм и видов речевого общения, национальных вариантов и региональных акцентов в современном английском языке определяют необходимость изучения фонетической вариативности звучащей речи и ее источников. Акцент говорящего свидетельствует о его социально-статусной отнесенности (социальный класс, образование, религиозная, этническая, профессиональная принадлежность). Статья посвящена определению просодических маркеров социального статуса говорящего. В работе проведено комплексное просодическое исследование речевого поведения представителей разных профессий, носителей австралийского варианта английского языка. Сравнивая полученные результаты можно заключить, что самые высокие показатели зарегистрированы в речи актрисы, а самые низкие в речи политика. Соответственно и частотный диапазон наиболее широкий в речи актрисы. Высокие показатели частотного диапазона свидетельствуют о высокой тональной эксплицитности женского голоса. Полученные акустическим методом интонограммы позволяют говорить о том, что пик локализации ЧОТ приходится на терминальный тон в речи всех исследуемых информантов. В соответствие с целью и задачами исследования в работе на материале австралийского варианта английского языка рассмотрены просодические особенности речи представителей разных профессий и определены просодические маркеры принадлежности к определенным профессиям. Просодическими маркерами речи австралийского политика является умеренная паузальная насыщенность, средний диапазон частоты основного тона, низкая тональная вариативность. Основным маркером речи архитектора является очень незначительное синтагматическое членение, преимущественно беспаузальный способ членения фраз, монологический характер звучания из-за низкой тональной вариативности. Речь риэлтора и актрисы можно охарактеризовать как эмоциональную за счет высокого тонального уровня, широкого частотного диапазона, низкой рекуррентности беспаузального членения и повышенного уровня тонального завершения фраз.-
dc.description.abstractDiversity of forms and kinds of speech communication and variability of national and regional accents in contemporary English define the necessity of phonetic variation study of oral speech and clearing up its sources. The speaker's accent indicates his social status (social class, education, religious, ethnic, professional affiliation). The present article is dedicated to the study of the speaker's social status prosodic markers. Complex prosodic investigation of speech behavior of the Australian native speech representatives of different professions has been conducted in the paper. The comparison of the revealed data allowed to state that the highest prosodic index is registered in the actress's speech and the lowest in the speech of the politician. Frequency range is correspondingly the widest in actress's speech, which can witness the high tonetic explication of female voice. The received by acoustic method intonograms allowed to speak about maximum frequency localization on the terminal tone in the speech of all the investigated informants. Corresponding to the aim and tasks of the paper prosodic markers of various professions of Australians have been defined. Prosodic markers of Australian politician are the following moderate pausation, which is revealed in speech delimitation average frequency range, and low tonetic variation. Main prosodic marker of the architect's speech is very insignificant syntagmatic division, prevalence of non-pausation means of utterance delimitation, monotonous character of speech due to low tonetic variation. Real estate agent and actress's speech can be defined as emotional on account of high tonetic level, wide frequency range, low recurrence of non-pausation delimitation and heightened level of tonetic utterance completion.-
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherОдеський національний університет імені І. І. Мечниковаuk_UA
dc.relation.ispartofseries;Вип. 1(44).-
dc.subjectмовленнєве спілкуванняuk_UA
dc.subjectфонетична варіативністьuk_UA
dc.subjectчастотний діапазонuk_UA
dc.subjectтональнийuk_UA
dc.subjectпрофесіяuk_UA
dc.subjectречевое общениеuk_UA
dc.subjectфонетическая вариативностьuk_UA
dc.subjectчастотный диапазонuk_UA
dc.subjectтональныйuk_UA
dc.subjectпрофессияuk_UA
dc.subjectspeech communicationuk_UA
dc.subjectphonetic variationuk_UA
dc.subjectfrequency rangeuk_UA
dc.subjecttoneticuk_UA
dc.subjectprofessionuk_UA
dc.titleПросодичні маркери соціального статусу мовцяuk_UA
dc.title.alternativeПросодические маркеры социального статуса говорящегоuk_UA
dc.title.alternativeProsodic markers of the speaker's social statusuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Записки з романо-германської філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
273-279.pdf1.01 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.