Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/29828
Title: Проповідницький дискурс крізь призму зіставної теолінгвістики
Other Titles: Проповеднический дискурс сквозь призму сопоставительной теолингвистики
Preaching discourse through the prism of comparative theolinguistics
Authors: Кравченко, Ніна Олександрівна
Матієнко-Сільницька, А. В.
Кравченко, Нина Александровна
Матиенко-Сильницкая, А. В.
Kravchenko, Nina O.
Matiienko-Silnytska, A. V.
Citation: Записки з романо-германської філології = Writings in Romance-Germanic Philology
Issue Date: 2020
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: проповідницький дискурс
зіставна теолінгвістика
сакральна лексика
проповеднический дискурс
сопоставительная теолингвистика
сакральная лексика
preaching discourse
comparative theolinguistics
sacred vocabulary
Series/Report no.: ;Вип. 1(44).
Abstract: Статтю присвячено висвітленню результатів дослідження лексичних засобів реалізації сакральності в англомовній та україномовній проповідях з точки зору зіставної теолінгвістики. Розглянуто історію становлення та основні тенденції розвитку нової синтетичної дисципліни — теолінгвістики — загалом та зіставної теолінгвістики зокрема, що знаходиться у стадії становлення в надрах синхронічної теолінгвістики та передбачає вивчення проявів релігії, які закріпилися і відбилися в зіставлюваних мовах, незалежно від їх генеалогічної і типологічної приналежності, а також тотожності, подібності та відмінності в способах відображення, збереження і передачі релігійного змісту. За урахуванням особливостей англіканського та православного проповідницького дискурсу, що належать до різних християнських течій, виявлено наявність в аналізованих проповідях сакральної лексики трьох видів: традиційно релігійна лексика, за допомогою якої виражаються релігійні значення і смисли у текстах проповідей, що аналізуються; лексика, використовувана в основних сакральних текстах — Старому Заповіті, Євангелії, яка є інтертекстуальним маркером текстів релігійної проповіді й апелює до фонду загальних знань адресата; лексика, що належить до мови повсякденного спілкування, але в контексті релігійної проповіді набуває значення релігійної. В результаті проведеного дослідження англомовного та україномовного проповідницького дискурсу з позицій зіставної теолінгвістики зроблено висновок про те, що, незважаючи на конфесійні відмінності, національні особливості взаємодії християнської релігії з культурою, історією, соціальними відносинами тієї чи іншої нації, мовні показники (зокрема, лексичні засоби вираження категорії сакральності) містять багато спільного в текстах англійської та української проповідей. Намічено перспективи подальших розробок із залученням методів зіставної теолінгвістики для дослідження різномовних релігійних (проповідницького та молитовного) дискурсів на всіх мовних рівнях — лексичному, синтаксичному, просодичному.
Статья посвящена освещению результатов исследования лексических средств реализации сакральности в англоязычной и русскоязычной проповедях с точки зрения сопоставительной теолингвистики. Рассмотрена история становления и основные тенденции развития новой синтетической дисциплины — теолингвистики — в общем и сопоставительной теолингвистики в частности, что находится в стадии становления в недрах синхронической теолингвистики и предусматривает изучение проявлений религии, которые закрепились и отразились в сопоставляемых языках, независимо от их генеалогической и типологической принадлежности, а также тождества, сходства и различия в способах отображения, хранения и передачи религиозного содержания. Учитывая особенности англиканского и православного проповеднического дискурса, принадлежащих к различным христианским течениям, выявлено наличие в анализируемых проповедях сакральной лексики трех видов: традиционно религиозная лексика, с помощью которой выражаются религиозные значения и смыслы в текстах проповедей, которые анализируются; лексика, используемая в основных сакральных текстах — Ветхом Завете, Евангелии, которая является интертекстуальным маркером текстов религиозной проповеди и апеллирует в фонд общих знаний адресата; лексика, которая принадлежит языку повседневного общения, но в контексте религиозной проповеди приобретает значение религиозной. В результате проведенного исследования англоязычного и украиноязычного проповеднического дискурса с позиций сопоставительной теолингвистики сделан вывод о том, что, несмотря на конфессиональные различия, национальные особенности взаимодействия христианской религии с культурой, историей, социальными отношениями той или иной нации, языковые показатели (в частности, лексические средства выражения категории сакральности) содержат много общего в текстах английской и украинской проповедей. Намечены перспективы дальнейших разработок с привлечением методов сопоставительной теолингвистики для исследования разноязычных религиозных (проповеднического и молитвенного) дискурсов на всех языковых уровнях — лексическом, синтаксическом, просодическом.
The article is devoted to the demonstration of the results of lexical means study of sacredness realization in English and Ukrainian sermons from the point of view of comparative theolinguistics. The history of formation and main tendencies of development of a new synthetic discipline — theolinguistics — in general and comparative theolinguistics in particular, which stands in the stage of formation of theolinguistics and involves the study of manifestations of religion as well as identities, similarities and differences in the ways of reflecting, preserving and transmitting religious content. Taking into account the peculiarities of Anglican and Orthodox preaching discourse belonging to different Christian denominations, the analyzed sermons revealed the presence of three types of sacred vocabulary: traditional religious vocabulary, which expresses religious meanings and meanings in the texts of sermons under analyses; vocabulary used in the main sacred texts — the Old Testament, the Gospel, which is an intertextual marker of the texts of religious sermons and appeals to the fund of general knowledge of the addressee; vocabulary that belongs to the language of everyday communication, but in the context of religious preaching acquires religious significance. As a result of the study of English and Ukrainian preaching discourse from the standpoint of comparative theolinguistics, it was concluded that, despite religious differences, national features of the interaction of the Christian religion with culture, history, social relations of a nation, linguistic indicators (including lexical expressions) categories of sacredness) contain much in common in the texts of English and Ukrainian sermons. Prospects for further development with the involvement of methods of comparative theolinguistics for the study of multilingual religious (preaching and prayer) discourses at all language levels — lexical, syntactic, prosodic.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/29828
Other Identifiers: УДК 811.111-32’18
DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2020.1(44).211011
Appears in Collections:Записки з романо-германської філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
187-195.pdf957.56 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.