Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/29823
Title: Переклад українських фразеологізмів англійською мовою
Other Titles: Перевод украинских фразеологизмов на английский язык
Translation of Ukrainian phraseological units into English
Authors: Єрьоменко, Світлана Василівна
Еременко, Светлана Васильевна
Yeromenko, Svitlana V.
Citation: Записки з романо-германської філології = Writings in Romance-Germanic Philology
Issue Date: 2020
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: фразеологізм
переклад
способи перекладу
еквівалент
аналог
калькування
описовий переклад
опущення
фразеологизм
перевод
способы перевода
эквивалент
калькирование
описательный перевод
опущение
phraseological unit
translation
ways of translation
equivalent
analogue
loan translation
explicatory translation
omission
Series/Report no.: ;Вип. 1(44).
Abstract: Пропонована стаття присвячена дослідженню особливостей перекладу українських фразеологізмів англійською мовою у художньому тексті. Матеріалом дослідження слугував роман Володимира Яворівського «Марія з полином у кінці століття». Оповідь у романі ведеться від імені автора, проте переважає діалогічне мовлення персонажів, яке насичене сталими зворотами, прислів’ями, передача яких і стала предметом нашого дослідження. Переклад роману був виконаний групою перекладачів на чолі з Максимом Тарнавським у 1988 році і опублікований у пресі. Ми виокремлюємо такі способи передачі українських фразеологізмів в англійському перекладі роману: переклад з використанням еквіваленту, аналогу, описовий переклад, калькування та опущення вихідної фразеологічної одиниці. Аналогова фразеологічна одиниця у мові перекладу відтворює значення, образність, сталість вихідного фразеологізму, відрізняючись лише лексико-граматичним наповненням. Описовий переклад має свої особливості у перекладі аналізованого роману, оскільки перекладачі, описуючи певну фразеологічну одиницю, намагаються компенсувати її, передаючи нефразеологічне українське сполучення фразеологізмом в англійській мові. Застосування калькування спостерігається у випадках передачі компаративних фразеологізмів та прислів’їв і є можливим лише у тих випадках, коли значення вихідного фразеологізму вмотивовано значенням його складових компонентів. Еквівалентний переклад є ідеальним перекладацьким рішенням, оскільки при його застосуванні у перекладі зберігаються всі характеристики вихідного фразеологізму: сталість, значення, образність, лексико-граматичне вираження. Невеликий відсоток фразеологізмів втрачається у процесі перекладу.
Предлагаемая статья посвящена исследованию особенностей перевода украинских фразеологизмов в английском языке в художественном тексте. Материалом исследования послужил роман Владимира Яворивского «Мария с полынью в конце столетия». Повествование в романе ведется от имени автора, но доминирует диалогическая речь персонажей, которая насыщена устойчивыми оборотами, пословицами, передача которых и стала предметом нашего исследования. Перевод романа был осуществлен группой переводчиков во главе с Максимом Тарнавским и опубликован в прессе. Мы выделяем такие способы передачи украинских фразеологизмов в английском переводе романа: перевод при помощи эквивалента, аналога, описательный перевод, калькирование и опущение исходной фразеологической единицы. Аналоговая фразеологическая единица в языке перевода отображает значение, образность, устойчивость исходного фразеологизма, отличаясь только лексико-грамматическим наполнением. Описательный перевод имеет свои особенности в переводе анализируемого романа, поскольку переводчики, описывая определенную фразеологическую единицу, пытаются компенсировать ее, передавая нефразеологическое украинское сочетание фразеологизмом в английском языке. Использование калькирования наблюдается при передачи компаративных фразеологизмов и пословиц и становится возможным только в тех случаях, когда значение исходного фразеологизма обусловлено значением его составляющих компонентов. Эквивалентный перевод является идеальным переводческим решением, поскольку при его использовании в переводе сохраняются все характеристики исходного фразеологизма: устойчивость, значение, образность, лексико-грамматическое наполнение. Небольшой процент фразеологизмов утрачивается при переводе.
The given article outlines the ways of the translation of phraseological units in the belles-lettres text. Our research has been done on the basis of the novel “Maria and Wormwood at the end of the century” by Volodymyr Iavorivskyi and its English translation performed by a group of translators headed by Maxim Tarnawsky. The final aim of the given article is to define, describe, and analyse the main ways of the translation of phraseological units in the belles-lettres text. Phraseological units are structurally, lexically and semantically fixed phrases or sentences having mostly the meaning, which is not made up by the sum of meanings of their component parts. An indispensable feature of phraseological units is their figurative or metaphorical nature and usage. The following ways of translating phraseological units in the belles-lettres text were defined: translation by choosing analogue, for example – «бути як штик» - be on the dot; «бути на носі» - round the corner; «голови летять» - there’s hell to be paid for; explicatory (descriptive) translation, for example – «доля її щербата» - hers isn’t a simple fate; «бідному женитися і ніч мала» - an unlucky man has no luck even on his wedding night; loan translation, for example - «затремтiли колiна» - knees began to tremble; «земля пiшла обертом» - she felt the ground giving way under her; translation by choosing equivalent, for example – «змиритися з долею» - reconcile to fate; «подати урок» - teach a lesson; omission of the phraseological unit. The following phraseological units were not translated into English - «з дурної голови», «комар носа не підточить», «дочка на віддані», «з нього ікони писати», «гостра коса швидше щербиться», «мішок полови».
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/29823
Other Identifiers: УДК 811’255.4
DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2020.1(44).211004
Appears in Collections:Записки з романо-германської філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
124-130.pdf1.25 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.