Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/29800
Title: Революції в модерній історії України ХІХ-ХХІ ст.
Authors: Вінцковський, Тарас Степанович
Винцковский, Тарас Степанович
Vintskovskyi, Taras S.
Citation: Революції в модерній історії України ХІХ-ХХІ ст. : метод. рекомендації для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 032 «Історія та археологія» / Т. С. Вінцковський. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. – 24 с.
Issue Date: 2020
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: революційні зміни
українське суспільство
модерна нація
історія України
доіндустріальне/аграрне суспільство
індустріальне/модерне суспільство
постіндустріальне/інформаційне суспільство
політичні трансформації
національна революція
соціальна революція
Abstract: Мета даного вибіркового курсу полягає у вивченні ролі революційних змін в українському суспільстві в епоху формування модерної нації. Здобувач третього освітньо-наукового рівня вищої освіти повинен поглибити знання наукової літератури з історії модерної епохи в історії України, частина якої пропонована у даних методичних рекомендаціях і використана для визначення основних компетентностей слухача. Переважна більшість тез, запропонованих аспірантам (докторантам) у змістовій частині методичних рекомендацій, є результатом аналізу інтелектуальної спадщини, котра представлена у списку рекомендованої літератури. При цьому варто звернути увагу, що серед усіх підходів щодо періодизації світової історії одним з найуніверсальніших є той, що базується на сукупності концепцій, які описують історію як універсальний процес переходу людства від традиційного суспільства до сучасного. У ньому виділяється три фази – доіндустріальне/аграрне суспільство (формування матеріальних благ відбувається здебільшого завдяки м’язовій силі), індустріальне/модерне суспільство (використання технічних засобів виробництва), постіндустріальне/інформаційне суспільство (виробничий процес переміщається в сферу послуг, інформація/знання стають одним з найважливіших товарів). Пропонована дисципліна читається в межах трьох кредитів і 90 годин, які розподілені наступним чином – 8 лекційних годин та 82 години на самостійну роботу. Форма підсумкового контролю – залік. Перед слухачами поставлені такі навчальні завдання: опрацювати основні теоретичні напрацювання світової історичної науки щодо впливу революцій на тенденції суспільного поступу, з’ясувати причини та наслідки революційних катаклізмів на прикладі модерної України, проаналізувати взаємозв’язок революційних та еволюційний складових у трансформації суспільних відносин.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/29800
Other Identifiers: УДК 94(477):323.27”1х/20”(076)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФІФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
revol_Vintskovskyi.pdf296.78 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.