Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/29599
Title: Актуальні проблеми конституційного та муніципального права
Authors: Кузнєцова, Зоя Вікторівна
Левенець, Анжела Вікторівна
Пілюк, Суліко Валеріївна
Кузнецова, Зоя Викторовна
Левенец, Анжела Викторовна
Пилюк, Сулико Валерьевна
Kuznietsova, Zoia V.
Levenets, Anzhela V.
Piliuk, Suliko V.
Citation: Актуальні проблеми конституційного та муніципального права : методичний посібник : для підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня за спеціальністю 081 «Право». – Одеса : Фенікс, 2020. – 87 с.
Issue Date: 2020
Keywords: конституційне право
муніципальне право
конституціоналізм
національна система
місцеве самоврядування
правовий аналіз
Україна
конституційний лад
Abstract: В умовах становлення України як демократичної, правової, соціальної держави вивчення навчальної дисципліни «Актуальні проблеми конституційного та муніципального права» має особливе значення та дає здобувачам третього овітньо- наукового рівня вищої освіти широкий діапазон світоглядних уявлень із найбільш важливих політико-правових проблем розвитку нашої держави: 1) становлення конституціоналізму в Україні на демократичних засадах; 2) забезпечення прав людини та громадянина; 3) реалізація народовладдя; 4) формування дієздатних структур громадянського суспільства. Конституційне право України є нормативною дисципліною, яка відноситься до блоку фундаментальних та професійно-орієнтованих навчальних дисциплін. Названа дисципліна передбачає опанування методології дослідження сутності і змісту конституційно-правових явищ в цілому і, зокрема, основ теорії конституції, конституційно-правового положення людини і громадянина, конституційно-правового регулювання територіальної організації держави, конституційно- правової основи організації і здійснення державної влади та організації і діяльності органів місцевого самоврядування.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/29599
Other Identifiers: УДК 34.02: 342.7: 342.553
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
constitutional_law.pdf742.88 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.