Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/29444
Title: Розвиток індустрії туризму та гостинності в Україні
Other Titles: Development of the tourism and hospitality industry in Ukraine
Authors: Білецька, Н. В.
Транченко, Л. В.
Яворська, Вікторія Володимирівна
Транченко, О. М.
Мазур, Г. О.
Biletska, N. V.
Tranchenko, L. V.
Yavorska, Viktoriia V.
Tranchenko, O. M.
Mazur, G. О.
Яворская, Виктория Владимировна
Citation: Підприємництво і торгівля
Issue Date: 2020
Keywords: туризм
туристична фірма
управління
конкуренція
конкурентне середовище
tourism
tourism firm
management
competition
competitive environment
Series/Report no.: ;№ 26.
Abstract: Сьогодні в умовах глобальних перебудов і переорієнтації галузей економіки важливим є зростання потреб і мотивів людей до туристичної діяльності. Туризм як галузь економіки поступово займає лідерські позиції в багатьох країнах світу, а також у перспективі і в Україні. Отже, маємо значний нереалізований людський, природно-ресурсний, історико-культурний, туристично-рекреаційний та науково-технічний потенціал, вдале географічне розміщення, сприятливий клімат. Також особливості ситуації в країні, економічна та політична нестабільність, умови військового конфлікту підштовхують до подальшої розбудови нашої держави, яка обов’язково повинна включати створення умов для розвитку туристичної галузі. При цьому формування високорозвинутої індустрії туризму та її інтеграція у світовий ринок туристичних послуг пов’язані з необхідністю вирішення гострих соціально-економічних проблем і залучення міжнародного досвіду. У статті розкрито, що феноменом ХХІ ст. визначають сьогодні індустрію гостинності, що стала одним із провідних напрямів соціально-економічної діяльності. Доведено, що це бізнес ХХІ ст., який сприяє створенню нових робочих місць, пошуку методів підвищення конкурентоспроможності підприємств на світовому рівні, популяризації країни на міжнародному ринку послуг та, як наслідок, підвищенню рівня національної економіки. Проте впродовж останніх років індустрія гостинності в Україні перебуває у стані стагнації, тому визначення факторів впливу на розвиток індустрії є актуальним, адже за допомогою отриманих знань можна запобігти деградації однієї з найперспективніших галузей міжнародного бізнесу. У статті розглянуто вплив чинників на розвиток індустрії гостинності, економічні дослідження потенційних можливостей цієї галузі в межах загальної стратегії соціально-економічного розвитку світу загалом та України зокрема.
Today, in the context of global restructuring and reorientation of economic sectors, it is important to increase the needs and motivations of people for tourism. Tourism, as an economic sector, is gradually occupying a leading position in many countries of the world, as well as in the future and in Ukraine. Therefore, we have significant unrealized human, natural-resource, historical-cultural, tourist-recreational and scientific-technical potential, good geographical location, favorable climate. Also, the peculiarity of the current situation in the country, economic and political instability, conditions of military conflict, insist on further development of our state, which must necessarily include creating conditions for the development of the tourism industry. At the same time, the formation of a highly developed tourism industry and its integration into the world market of tourist services are connected with the need to solve acute socio-economic problems and attract international experience. The article revealed that the phenomenon of the XXI century. define today – the hospitality industry, which has become one of the leading areas of socio-economic activity. It is proved that this is the business of the 21st century. which helps to create new jobs, find ways to improve the competitiveness of enterprises at the global level, promote the country in the international market for services and, as a consequence, increase the level of the national economy. However, in recent years, the hospitality industry in Ukraine has been stagnant, so determining the factors influencing the development of the hospitality industry is relevant, because the knowledge gained can prevent the degradation of one of the most promising areas of international business. The article deals with the influence of factors on the development of the hospitality industry, economic studies of the potential of this industry within the overall strategy of socio-economic development of the world in general and Ukraine in particular.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/29444
Other Identifiers: УДК 338.001.36
JEL Classification: O15, P52, Q26, L83
DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1256-2020-26-02
Appears in Collections:Статті та доповіді ГГФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10-17.pdf524.39 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.