Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/29411
Title: Використання програмних платформ у процесі дистанційного навчання магістрів фінансів, банківської справи та страхування
Other Titles: Use of software platform in the process of distance training of masters of finance, banking, and insurance
Authors: Труба, В'ячеслав Іванович
Truba, Viacheslav I.
Труба, Вячеслав Иванович
Савастєєва, Оксана Миколаївна
Savastieieva, Oksana M.
Савастеева, Оксана Николаевна
Журавльова, Тетяна Олександрівна
Zhuravlova, Tetiana O.
Журавлева, Татьяна Александровна
Citation: Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти
Issue Date: 2020
Keywords: distance learning
content management systems
software platform
educational process management systems
information environment
дистанційне навчання
системи управління контентом
програмна платформа
системи управління навчальним процесом
інформаційне середовище
Series/Report no.: ;Вип. 12.
Abstract: У статті визначено можливість використання програмних платформ дистанційного навчання під час здійснення підготовки магістрів фінансів, банківської справи та страхування. Окреслено основні вектори змін в організації сучасного навчального процесу, що ґрунтуються на основі активного розвитку інноваційних технологій. Стверджується, що основу інформаційного освітнього середовища складає сукупність нормативно-правових, соціально-культурних та психолого-педагогічних умов, що здійснюють вплив на процес навчання. За результатами аналізу освітянської практики окреслені практичні інструменти запровадження дистанційного навчання, вибір яких залежить від характерних особливостей другого рівня вищої освіти за відповідними спеціальностями. На підставі літературних джерел досліджено основні напрями імплементації інформаційних технологій в освітній процес. Зокрема, підтверджено особливу значущість web-систем адаптивного навчання, які адаптуються до знань і здібностей студента та мають низку переваг. У статті подані рекомендації щодо використання програмних платформ, придатних для організації дистанційного навчання магістрів фінансів, банківської справи та страхування. Визначено, що основоположними під час організації дистанційного навчання є системи управління контентом (Content Management Systems – CMS). Запропоновано сім програмних продуктів:Lotus Learning Space, WebTutor, Adobe Connect Training, Claroline, «Прометей», Microsoft Learning Gateway, MOODLЕ. Критеріями вибору стали можливість формувати контент фінансово-аналітичного характеру із створенням статистичних звітів результатів навчання та інші якісні характеристики. Окремий інтерес мають платформи, за допомогою яких стає можливою не лише організація дистанційного навчання, а й здійснення науково-дослідної діяльності та підготовка наукових проєктів; у цьому контексті розглянуто платформу Blackboard Learning System. Підкреслено, що значний розвиток інформаційно-комунікаційних технологій та їхнє впровадження останнім часом в освітньому процесі дають підстави для оптимістичних прогнозів щодо швидкого запровадження дистанційного навчання під час підготовки магістрів фінансів, банківської справи та страхування.
The article outlines the possibility of using software platforms for distance learning in the training of masters of finance, banking and insurance. The main vectors of changes in the organization of the modern educational process based on the emergence of innovative technologies are determined. It is argued that the basis of the informational educational environment is a set of normative – legal, socio-cultural and psycho-pedagogical conditions that influence the process of learning. The results of the analysis of educational practice outline the practical tools for implementing distance learning, whose choice depends on the characteristics of the second level of higher education in the corresponding specialties. On the basis of literary sources, the main directions of information technology implementation in the educational process are researched. In particular, the special significance of web-systems of adaptive learning, which is adapted to the student’s knowledge and abilities and has a number of advantages, is confirmed. The article gives recommendations on the use of software platforms suitable for the organization of distance learning of masters of finance, banking and insurance. It is determined that content management systems (Content Management Systems – CMS) are fundamental to the organization of distance learning. Seven software products are offered: Lotus Learning Space, WebTutor, Adobe Connect Training, Claroline, Prometheus, Microsoft Learning Gateway, and MOODLE. The criteria for choosing are the ability to form content of a financial and analytical nature with the creation of statistical reports of learning outcomes and other qualitative characteristics. Of particular interest are the platforms which makes it possible not only to organise distance learning, but also to implement research and development of scientific projects. In this context, the Blackboard Learning System platform is considered. It is emphasized that the significant development of information and communication technologies and their introduction recently in the educational process give grounds for optimistic forecasts concerning the rapid introduction of distance learning in the training of masters in finance, banking and insurance.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/29411
Other Identifiers: УДК 378.147.227
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19-32.pdf526.37 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.