Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/29177
Title: Таксономічний склад ектопаразитів куликів, що гніздяться на Азово-Чорноморському узбережжі України
Other Titles: Taxonomic structure of ectoparasites of waders nesting on the Azov-Black Sea coast of Ukraine
Таксономический состав эктопаразитов куликов, гнездящихся на Азово-Черноморском побережье Украины
Authors: Черничко, Катерина Йосипівна
Черничко, Екатерина Иосифовна
Chernichko, Kateryna I.
Ківганов, Дмитро Анатолійович
Кивганов, Дмитрий Анатольевич
Kivganov, Dmytro A.
Підгорна, С. Я.
Делі, Ольга Федорівна
Дели, Ольга Федоровна
Deli, Olha F.
Подгорная, С. Я.
Pidgorna, S. Ya.
Citation: Бранта: Сборник научных трудов Азово-Черноморской орнитологической станции
Issue Date: 2018
Keywords: ектопаразити
кулики
моноксенні види
олігоксенні види
ectoparasites
waders
monoxenic species
oligoxenic species
эктопаразиты
кулики
моноксенные виды
олигоксенные виды
Series/Report no.: Экология;Вып. 21.
Abstract: В роботі проаналізовані результати обробки матеріалів, зібраних авторами у період з 1990 по 2015 рр. Основний матеріал зібраний на Тилігульському та Куяльницькому лиманах. Вилов птахів проводили як під час гніздування, так і під час міграцій. Усього обстежили 949 особин 7 видів куликів (чоботаря — Recurvirostra avosetta L., 1758, коловодника звичайного — Tringa totanus (L., 1758), пісочника малого — Charadrius dubius Scolopi, 1758, пісочника морського — Charadrius alexandrinus (L., 1758), кулика-сороки — Haematopus ostralegus, кульона великого — Numenius arquata (L., 1758), кулика-довгоніга — Himantopus himantopus (L., 1758), що гніздяться у Північно-Західному Причорномор’ї. Всього на досліджених птахах відмічено шістнадцять видів кліщів (що належать до одинадцяти родів, шести родин, двох надродин, одного підряду) та три види пухоїдів (один рід, одна родина, одна надродина, один підряд). Вперше для України відзначено сім видів кліщів: Bychovskiata bisulcata Mironov, 1994, Ingrassia veligera (Oudemans, 1904), Ingrassia forcipata (Haller, 1882), Tectingrassia avossetta Gaud, 1973., Sokoloviana mariae Dubinin, 1951, Sokoloviana rehbergi (Canestrini et Berlese, 1881), Longipedia tricalcarata (Trouessart et Neumann, 1888). Також для 4 видів кліщів Bychovskiata pseudocharadrii Dubinin, 1951, Ingrassia veligera (Oudemans, 1904), Ingrassia forcipata (Haller, 1882), Brephosceles haematopi Peterson, 1971 вперше вказуються нові хазяї. Дві види кліщів (Ingrassia forcipata (Haller, 1882), Brephosceles haematopi Peterson, 1971.) раніше вважались моноксенними, тобто які зустрічаються тільки на одному кулику-хазяїні, однак дослідження показали, що їх слід віднести до олігоксенних.
The paper analyzes the results of processing materials collected by the authors from 1990 to 2015. The main material is collected in the Tiligulsky and Kuyalnitsky estuaries. The birds were caught both during nesting and during migrations. In total, 949 specimens of 7 species of nesting waders (Recurvirostra avosetta L., 1758, Tringa totanus (L., 1758), Charadrius dubius Scolopi, 1758, Charadrius alexandrinus (L., 1758), Haematopus ostralegus L., 1758, Numenius arquata (L., 1758), Himantopus himantopus (L., 1758)) of the Northwest Black Sea region were examined. As a result of the research on seven species of waders nesting in the North- Western Black Sea region, sixteen species of mites (belonging to the eleven genera, six families, two superfamilies, one suborder) and three species of lice (ones genus, one family, one superfamily, one suborder) were registered. For the first time in Ukraine 7 species of mites are discovered: Bychovskiata bisulcata Mironov, 1994, Ingrassia veligera (Oudemans, 1904), Ingrassia forcipata (Haller, 1882), Tectingrassia avossetta Gaud, 1973., Sokoloviana mariae Dubinin, 1951, Sokoloviana rehbergi (Canestrini et Berlese, 1881), Longipedia tricalcarata (Trouessart et Neumann, 1888). Also, for the 4 species of mites (Bychovskiata pseudocharadrii Dubinin, 1951, Ingrassia veligera (Oudemans, 1904), Ingrassia forcipata (Haller, 1882), Brephosceles haematopi Peterson, 1971) new owners were indicated for the first time. Two of these species (Ingrassia forcipata (Haller, 1882), Brephosceles haematopi Peterson, 1971) were previously attributed to monoxenic species (that occurred only on one host), but studies have shown that they should be classified as oligoxenic.
В работе проанализированы результаты обработки материалов, собранных авторами в период с 1990 по 2015 гг. Основной материал собран на Тилигульском и Куяльницком лиманах. Отлов птиц проводили как во время гнездования, так и во время миграций. Всего обследовали 949 особей 7 видов куликов (шилоклювка — Recurvirostra avosetta L., 1758, травник — Tringa totanus (L., 1758), малый зуек —Charadrius dubius Scolopi, 1758, морской зуек — Charadrius alexandrinus (L., 1758), кулик-сорока — Haematopus ostralegus, большой кроншнеп — Numenius arquata (L., 1758), ходулочник — Himantopus himantopus (L., 1758), гнездящихся в Северо-Западном Причерноморье. Всего отмечено шестнадцать видов клещей, относящихся к одиннадцати родам, шести семействам, двум надсемействам, одному подотряду и три вида пухоедов, принадлежащих к одному роду, одному семейству, одному надсемейству, одному подотряду. Впервые для Украины отмечено семь видов клещей: Bychovskiata bisulcata Mironov, 1994, Ingrassia veligera (Oudemans, 1904), Ingrassia forcipata (Haller, 1882), Tectingrassia avossetta Gaud, 1973., Sokoloviana mariae Dubinin, 1951, Sokoloviana rehbergi (Canestrini et Berlese, 1881), Longipedia tricalcarata (Trouessart et Neumann, 1888). Также для 4 видов клещей Bychovskiata pseudocharadrii Dubinin, 1951, Ingrassia veligera (Oudemans, 1904), Ingrassia forcipata (Haller, 1882), Brephosceles haematopi Peterson, 1971 впервые указываются новые хозяева. Два вида (Ingrassia forcipata (Haller, 1882), Brephosceles haematopi Peterson, 1971) из этих четырех, ранее считались моноксенными, то есть встречающихся только на одном кулике-хозяине однако исследования показали, что их следует отнести к олигоксенным.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/29177
Other Identifiers: УДК 591.69-82 + 595.4
Appears in Collections:Статті та доповіді БФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
82-94.pdf558.57 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.