Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/29169
Title: Розповсюдження та плодючість павука Latrodectus tredecimguttatus (Rossi, 1790) (Aranei: Theridiidae) в Одеській області (Україна)
Other Titles: Distribution and fertility of the spider Latrodectus tredecimguttatus (Rossi, 1790) (Aranei: Theridiidae) in the Odessa region (Ukraine)
Распространение и плодовитость паука Latrodectus tredecimguttatus (Rossi, 1790) (Aranei: Theridiidae) в Одесской области (Украина)
Authors: Делі, Ольга Федорівна
Дели, Ольга Федоровна
Deli, Olha F.
Підгорна, С. Я.
Pidhorna, S. Ya.
Подгорная, С. Я.
Черничко, Катерина Йосипівна
Черничко, Екатерина Иосифовна
Chernichko, Kateryna I.
Citation: Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
Issue Date: 2019
Keywords: каракурт
кокони
кількість яєць
розповсюдження
Одеська область
black widow spider
cocoons
number of eggs
distribution
Odessa Region
коконы
количество яиц
распространение
Одесская область
Series/Report no.: Серія «Біологія»;Вип. 32.
Abstract: Динаміка чисельності каракурта Latrodectus tredecimguttatus (Rossi, 1790) пов’язана в першу чергу з кліматичними умовами (коротка тепла зима, волога весна, спекотне довге літо приводять до збільшення його чисельності), по-друге – з кормовою базою та кількістю ворогів (наїзники, дорожні оси). Тому актуальною є задача постійного моніторингу каракурта в Одеській області. У статті наводяться дані щодо розповсюдження каракурта в Одеській області (Україна), отримані у період з 2014 по 2018 рр. Обстеження проведені в усіх районах Одеської області. Каракурт був зареєстрований у десяти районах: Арцизькому, Білгород-Дністровському, Біляївському, Болградському, Ізмаїльському, Кілійському, Лиманському, Овідіопольському, Ренійському, Татарбунарському. З'ясовано, що здебільшого зустрічі каракурта відбувалися у південних районах області. Виявлено, що каракурт частіше трапляється на рудеральних ділянках (54% від загальної кількості особин) й рідше в агроценозах (12%), на вологих солончаках та на степових ділянках (по 17%). Підраховували кількість яєць в коконі та кількість коконів, сплетених однією самкою. Кількість яєць в одному коконі становила від 276 до 458 штук, а кількість коконів, сплетених однією самкою, від одного до семи. В районі дослідження інтенсивне виготовлення коконів та відкладання яєць у тенетах каракурта відбувається на початку липня і поступово зменшується в серпні. Найбільша кількість коконів каракурта була знайдена у трьох південних районах Одеської області (Болградський, Ізмаїльський, Ренійський). Найбільшу кількість яєць у коконах каракурта було виявлено в Ренійському районі. Найменша середня кількість яєць становила 613 штук у Білгород-Дністровському районі та 903 штуки у Біляївському районі. Найбільша середня кількість яєць, відкладених однією самкою, була зафіксована у Ренійському (2710 яєць) та Болградському (2571 яйце) районах. Також у цих двох районах на півдні Одеської області була виявлена найбільша кількість гнізд каракурта, тоді як найменше гнізд було знайдено в трьох районах: Арцизькому, Біляївському та Лиманському.
Динамика численности каракурта Latrodectus tredecimguttatus (Rossi, 1790) зависит в первую очередь от климатических условий (короткая теплая зима, влажная весна, жаркое продолжительное лето приводят к увеличению его численности), во-вторых – от кормовой базы и количества врагов (наездники, дорожные осы). Поэтому актуальной является задача постоянного мониторинга каракурта в Одесской области. В статье приводятся данные о распространении каракурта в Одесской области (Украина), полученные за период 2014–2018 гг. Исследования проводились во всех районах Одесской области. Каракурт был зарегистрирован в десяти районах: Арцизском, Белгород-Днестровском, Беляевском, Болградском, Измаильском, Килийском, Лиманском, Овидиопольском, Ренийском, Татарбунарском. Установлено, что в большинстве случаев встречи каракурта отмечались в южных районах области. Установлено, что каракурт чаще встречается на рудеральних участках (54% от общего количества особей), реже в агроценозах – 12%, на влажных солончаках и на степных участках (по 17%). Проводили подсчет яиц в коконе, а также количество коконов, сплетенных одной самкой. Количество яиц в одном коконе – от 276 до 458 штук, а количество коконов, сплетенных одной самкой, – от одного до семи. В районе исследования интенсивное изготовление коконов и откладывание яиц в тенетах каракурта наблюдалось в начале июля и постепенно снижалось в августе. Наибольшее количество коконов каракурта было отмечено в трёх южных районах Одесской области (Болградский, Измаильский, Ренийский). Наибольшее количество яиц в коконах каракурта отмечено в Ренийском районе. Наименьшее среднее количество яиц (613 штук) отмечалось в Белгород- Днестровском районе и 903 яйца в Беляевском районе. Наибольшее среднее количество яиц, отложенной одной самкой, было выявлено в Ренийском (2710 яиц) и Болградском (2571 яйцо) районах. Также в этих двух районах на юге Одесской области было отмечено наибольшее количество гнёзд каракурта, тогда как наименьшее количество гнёзд каракурта было найдено в трёх районах: Арцизском, Беляевском и Лиманском.
Population dynamics of the black widow spider depends primarily on climatic conditions (short warm winter, wet spring, and hot summer cause an increase in individuals numbers) and secondary – depends on forage base and the number of enemies (parasitoid wasps). Therefore, constant monitoring of black widow spiders in the Odessa region is really important. This article provides data on distribution of the spider Latrodectus tredecimguttatus (Rossi, 1790) obtained in 2014‒2018 in the Odessa Region (Ukraine). Preliminary surveys were conducted in all districts of the region, and black widow spiders were registered in ten out of 26 districts (Artsyzsky, Bilhorod-Dnistrovsky, Bilyaevsky, Bolgradsky, Izmailsky, Kiliysky, Limansky, Ovidiopolsky, Reniysky, Tatarbunarsky). Mainly, the black widow spiders occurred in the southern districts of the region. Black widow spiders were found to be more common in ruderal habitats (54% of the total individuals collected) and rarer in agrocenoses (12%), saline marshes and steppe areas (17% each). The number of eggs and number of cocoons made by one female were counted. The number of eggs in one cocoon ranged from 276 to 458, and the number of cocoons woven by one female – from one to seven. In the study area, intensive cocoon making and egg laying by the black widow spiders was observed in early July; then the intensity decreased gradually in August. The largest number of the black widows’ cocoons was found in three southern districts of the Odessa Region (Bolgradsky, Izmailsky, and Reniysky). The largest number of eggs in one cocoon was registered in the Reniysky district while the smallest number of eggs was recorded in the Bilhorod-Dnistrovsky (613) and Bilyaivsky (903) districts. The largest average number of eggs laid by one female was fixed in Reniysky (2710) and Bolgradsky (2571) districts. Moreover, in these two districts located in the south of the Odessa Region, the largest number of the black widows’ nests was found. The smallest number of nests was recorded from three districts: Artsyzsky, Bilyayevsky and Limansky.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/29169
Other Identifiers: УДК: 591.16:595.4(477.74)
Appears in Collections:Статті та доповіді БФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
60-68.pdf505.31 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.