Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/2861
Title: Соціально-психологічний зміст оригінальності та парадоксальності як критеріїв оцінки когнітивних стратегій особистості
Other Titles: Социально-психологическое содержание оригинальности и парадоксальности как критериев оценки когнитивных стратегий личности
Psycho-social and cultural-historical nature of cognitive aspects of creativity
Authors: Гусакова, Марина Петрівна
Гусакова, Марина Петровна
Gusakova, Maryna P.
Citation: Вiсник Одеського нацiонального унiверситету=Odessa National University Herald
Issue Date: 2010
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: креативність
стратегії категоризації
принцип оригінальності
принцип парадоксальності
креативность
стратегии категоризации
принцип оригинальности
принцип парадоксальности
creativity
strategy categorization
the principle of originality
the principle of paradoxes
Series/Report no.: Психологія;Т. 15, вип. 11, ч. 2
Abstract: У роботі продемонстровано, що когнітивним стратегіям категоризації візуальних об’єктів притаманний різний творчий потенціал. Цей потенціал виявляє себе як індекс незалежності (свободи) від вимог зовнішньої ситуації і внутрішніх умов. Так, найменш креативною є формальна і ригідна індивідуальна стратегії. Підвищення креативності пов’язане з використанням індивідуальних стратегій. Найвищий прояв креативності пов’язаний з використанням парадоксальних стратегій категоризації. Було встановлено, що альтернативним поширеному принципу оригінальності, покладеному в основу поняття креативності, може виступати принцип парадоксальності. За критерієм оригінальності креативність наростає від групи психологів до математиків і до групи хворих на шизофренію. За критерієм парадоксальності прояви креативності наростають від хворих на шизофренію до психологів і до математиків. Принцип парадоксальності рішення дозволяє нам розглядати креативність як прояв «вищого культурного рівня буття особистості».
В работе продемонстрировано, что когнитивным стратегиям категоризации визуальных объектов присущ разный творческий потенциал. Этот потенциал обнаруживает себя как индекс независимости (свободы) от требований внешней ситуации и внутренних условий. Так, наименее креативной выступают формальная и ригидная индивидуальная стратегии. Повышение креативности связано с использованием индивидуальных стратегий. Высочайшее проявление креативности связано с использованием парадоксальных стратегий категоризации. Было установлено, что альтернативным распространенному принципу оригинальности, положенному в основу понятия креативности, может выступать принцип парадоксальности. По критерию оригинальности креативность нарастает от группы психологов к математикам и к группе больных шизофренией. По критерию парадоксальности проявления креативности нарастают от больных шизофренией к психологам и к математикам. Принцип парадоксальности решения позволяет нам рассматривать креативнисть как проявление «высшего культурного уровня бытия личности».
The paper demonstrated that the cognitive strategies of categorization of visual objects is inherent in different creativity. This potential manifests itself as an index of independence (freedom) from the requirements of the external situation and internal conditions. Thus, the least creative act formal and rigid individual strategies. Increase creativity associated with the use of individual strategies. Highest manifestation of the creativity associated with the use of paradoxical strategies of categorization.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/2861
Appears in Collections:Вісник Одеського національного університету. Психологія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
33-41.pdf89.83 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.