Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/28482
Title: Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Теорія систем у менеджменті та маркетингу» за темою Еволюція розвитку теорії систем і класифікація систем в маркетингу
Authors: Садченко, Олена Василівна
Садченко, Елена Васильевна
Sadchenko, Olena V.
Чайковська, Марина Петрівна
Чайковская, Марина Петровна
Chaikovska, Maryna P.
Робул, Юрій Володимирович
Робул, Юрий Владимирович
Robul, Yuriy V.
Грінченко, Юрій Леонідович
Гринченко, Юрий Леонидович
Hrinchenko, Yurii L.
Нєнно, Ірина Михайлівна
Ненно, Ирина Михайловна
Nyenno, Iryna M.
Citation: Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Теорія систем у менеджменті та маркетингу» за темою: Еволюція розвитку теорії систем і класифікація систем в маркетингу: для студ. ден. та заоч. від-ня екон.-прав. ф-ту : галузь знань: 07 «Управління та адміністрування». Рівень вищ. освіти: бакалавр. - Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, екон.-прав. ф-т, каф. маркетингу та бізнес-адміністрування. Одеса, 2019. 29 с.
Issue Date: 2019
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: менеджмент
маркетинг
синтез системи
управління
суспільне виробництво
соціально-економічний розвиток
Abstract: Мета та завдання навчальної дисципліни Фундаментальні зміни, що відбуваються в теорії і практиці економіки, а особливо в управлінні суспільним виробництвом, пов'язані з розширенням інтеграційних процесів соціально-економічного розвитку. Мета: вивчення основ системного аналізу, синтезу та моделювання систем, які необхідні при дослідженні міждисциплінарних проблем, їх системно-синергетичних основ і зв'язків; формування системи знань щодо принципів та методів теорії систем і системного аналізу, ознайомлення зі сторонами системності та їх взаємозв’язком та класифікацією методів моделювання систем; ознайомлення з поняттям структури взаємодії та її інваріантами, ознайомлення з поняттям системної якості складного об'єкта і якості системи; ознайомлення з поняттям фрактальності світу; розвиток практичних навичок з управління системами. Завдання: Даний курс викладається шляхом поєднання аудиторних занять із самостійною роботою. Лекційні, семінарські, практичні заняття відносяться до аудиторних занять. При підготовці до семінарських занять необхідно, керуючись записами, зробленими під час лекції, а також методичними вказівками до кожної теми, опрацювати відповідні розділи підручника і рекомендовану літературу; знайти та проаналізувати практичні приклади з даної теми. Самостійна підготовка передбачає написання рефератів, доповідей та повідомлень, аналіз літературних джерел, огляд бібліографії, виконання практичних завдань, вирішення задач тощо.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/28482
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
teoria_sistemi.pdf334.67 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.