Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27805
Title: Актуальні проблеми кримінального права та кримінології
Authors: Чуваков, Олег Анатолійович
Дришлюк, Ігор Анатолійович
Павлова, Тетяна Олександрівна
Чуваков, Олег Анатольевич
Дрышлюк, Игорь Анатольевич
Павлова, Татьяна Александровна
Chuvakov, Oleh A.
Dryshliuk, Ihor A.
Pavlova, Tetiana O.
Citation: Актуальні проблеми кримінального права та кримінології: програма курсу та метод. рекоменд. до вивч. навч. дисципл. для здобув. ден. та вечірн.ї форми навч. економ.-прав.о факультету Спеціальність: 081 «Право» Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий). – ОНУ ім. І. І Мечникова. – 2019.
Issue Date: 2019
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: кримінальне право
кримінологія
фундаментальні поняття
юридична термінологія
філософсько-правовий аналіз
правова інформація
Abstract: Предметом вивчення навчальної дисципліни є положення відповідно до структури курсу, що складається двох частин: загальної та особливої. В загальній частині вивчаються: поняття та напрями кримінально-правової політики, розглянуто проблемні питання кримінальної відповідальності, а саме її поняття, межі та підстави виникнення; проблеми корпоративної відповідальності у кримінальному праві; складнощі розуміння системи заходів кримінально-правового впливу тощо. В Особливій частині вивчаються окремі теоретичні та практичні проблеми побудови диспозиції та санкції кримінально-правових норм Особливої частини Кримінального права України, проблеми реалізації основних інститутів кримінального права у нормах Особливої частини Кримінального кодексу України, складні питання запобыгання злочинності як основного завдання кримінології. Програма курсу «Актуальні проблеми кримінального права та кримінології» створена з метою: - виконання вимог Закону України «Про вищу освіту» в частині підготовки докторів філософії; - поглибленого вивчення та засвоєння норм, положень та інститутів чинного Кримінального кодексу України 2001 р.; - розгляду основних проблем кримінології як навчальної дисципліни, яка вивчає злочинність як соціальне негативне явище. Основними завданнями вивчення дисципліни «Актуальні проблеми кримінального права та кримінології» є: - поглиблене вивчення актуальних проблем сучасного кримінального права та кримінології; - формування навичок застосування отриманих знань про актуальні проблеми кримінального права та кримінології; - підготовка здобувачів до застосування отриманих знань і навичок в науково-дослідної і викладацької діяльності. Вивчення дисципліни дозволяє глибоко оволодіти знаннями про предмет дисципліни, використовувати отримані знання при написанні дисертаційного дослідження.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27805
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
criminal_law.pdf981.6 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.