Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/2776
Title: Острів Зміїний: екосистема прибережних вод
Other Titles: Zmiinyi Island: ecosystem of Coastal Waters
Authors: Сминтина, Валентин Андрійович
Медінець, Володимир Іванович
Сучков, Ігор Олександрович
Smyntyna, Valentyn A.
Medinets, Volodymyr I.
Suchkov, Igor O.
Сучков, Игорь Александрович
Citation: монографія / [та ін.] ; відп. Ред.. В.І. Медінець ; Одес. Нац.. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2008. – XII, 228 c., [10] арк.. іл.. – (Наук. проект «Острів Зміїний» / керівник проекту В.А. Сминтина)
Issue Date: 2008
Publisher: Одеса : Астропринт
Keywords: острів Зміїний
екосистема
морські геологічні дослідження
гідрологічні дослідження
гідрохімічні дослідження
гідробіологічні дослідження
The Zmiinyi Island
ecosystem
marine geological studies
hydrological studies
hydrochemical studies
hydrobiological studies
Abstract: Основна частина монографії представляє собою узагальнення отриманих науковцями ОНУ ім. І. І. Мечникова в останні роки даних про основні характеристики екосистеми прибережних вод о. Зміїного. Головна увага приділялась оцінкам сучасного стану прибережного біоценозу і абіотичній складовій екосистеми. Як основні ланки біоценозу розглянуті такі як бактеріопланктон, фітопланктон, макрозообентос, іхтіофауна та водорості-макрофіти. Велика частина досліджень абіотичної складової екосистеми була сфокусована на вивченні особливостей гідрологічного і гідрохімічного режиму прибережних вод та умов накопичення і окремих властивостей донних відкладів. Екосистема прибережних вод о. Зміїного з точки зору біорізноманіття є унікальною у північно-західній частині Чорного моря. Тут зустрічаються такі види гідробіонтів, які давно вже зникли у прибережній смузі вздовж чорноморського узбережжя. Такий район зосередження біорізноманіття є джерелом зберігання і збагачення генофонду флори і фауни північно-західної частини Чорного моря за умов подальшого обмеження і послаблення антропогенного тиску на всю зону Чорного моря між дельтою Дунаю та о. Зміїним.
The main part of the monograph contains generalised data on the main characteristics of the Zmiinyi Island coastal waters' ecosystem collected by the researchers of Odessa National I.I. Mechnikov University during last years. The main attention was paid to assessment of the current state of the coastal biocoenosis and ecosystem's abiotic component. Bacterioplankton, phytoplankton, macrozoobenthos, fish and algae-macrophytes were considered the main links of biocoenosis. Major part of studies of the ecosystem's abiotic compound was focused on the coastal waters hydrological and hydrochemical regime peculiarities, bottom sediments accumulation conditions and the particular properties of sediments. The ecosystem of the Zmiinyi Island coastal waters is unique for the North-Western Black Sea from the biodiversity viewpoint. Here the hydrobionts can be observed that have disappeared from the Black Sea coastal zone long ago. Such biodiversity concentration area is the source of the North-Western Black Sea flora and fauna gene pool conservation and enrichment under the conditions of further restriction and lifting of anthropogenic pressure for the entire Black Sea zone between the Danube Delta and the Zmiinyi Island.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/2776
Appears in Collections:Статті та доповіді РЦІМПСЕД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
26eng.pdf843.27 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
26.pdf857.26 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.