Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27730
Title: Методичні рекомендації проходження навчальної практики студентами денної та заочної форм навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Authors: Кусик, Наталія Львівна
Гузь, Дар'я Олександрівна
Ільченко, Діана Анатоліївна
Кусик, Наталья Львовна
Гузь, Дарья Александровна
Ильченко, Диана Анатольевна
Kusyk, Nataliia L.
Huz, Daria O.
Ilchenko, Diana A.
Citation: Кусик Н. Л., Гузь Д. О. , Ільченко Д. А. Методичні рекомендації проходження навчальної практики студентами денної та заочної форм навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2019. – 53 с.
Issue Date: 2019
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: підготовка бакалаврів
"Облік і оподаткування"
навчальна практика
оформлення кредитів
Abstract: Відповідно до навчального плану та освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (для студентів денної та заочної форм навчання) заплановано проведення навчальної практики із загальною кількістю кредитів – 3 кредити ECTS (90 годин) та її захисту (диференційований залік). Навчальна практика є обов’язковою складовою в підготовці фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». Навчальна практика – це логічне продовження процесу засвоєння отриманих теоретичних навиків студентів, здобутих на протязі навчання у вищому навчальному закладі. Навчальна практика передбачає ознайомлення студентів з майбутньою професією, перспективами розвитку спеціальності, з особливостями організації та ведення бухгалтерського обліку на різних підприємствах, сприяє формуванню професійних навичок з вибраної спеціальності. Під час проходження навчальної практики студент відвідує лекційні заняття та виконує індивідуальне завдання, творчо застосовуючи теоретичні знання та практичні навички, набуті під час навчання. Дані методичні рекомендації є основним нормативно-методичним документом, що регламентує проведення навчальної практики бакалаврів за фахом, що підтверджується: - Законом України "Про вищу освіту" (зі змінами) № 1556-VII від 01.07.2014 року; - Наказом Міністерства освіти і науки України № 99 від 10.02.2010 р. "Про Концепцію організації підготовки магістрів в Україні"; - Кодексом законів про працю України (зі змінами); - Навчальним планом з підготовки бакалаврів спеціальності 071 «Облік і оподаткування»; - Освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Навчальна практика організовується і проводиться на І курсі у 2 семестрі за денною формою навчання, на ІІ - ІІІ курсах у 4 - 6 семестрах за заочною формою навчання. Тривалість практики – 2 тижні. Підсумковий контроль – захист звіту з навчальної практики.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27730
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
oblik_opodatkuvannya.pdf370.71 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.