Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/2742
Title: ОРОЛІТОЛОГІЯ ПОВЕРХНІ О. ЗМІЇНИЙ, ЇЇ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ ТА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ҐРУНТОВО- РОСЛИННОГО ПОКРИВУ
Other Titles: ОРОЛИТОЛОГИЯ ПОВЕРХНОСТИ О. ЗМЕИНЫЙ, ЕЕ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА
ZMIINY ISLAND OROLITHOLOGY AND ITS ROLE IN FORMATION AND DIFFERENTIATION OF THE SOIL AND VEGETATION LAYERS
Authors: Біланчин, Ярослав Михайлович
Буяновський, Андрій Олександрович
Леонідова, І. В.
Орлик, І. А.
Биланчин, Ярослав Михайлович
Буяновский, Андрей Александрович
Леонидова, И. В.
Орлик, И. А.
Bilanchyn, Yaroslav M.
Buianovskyi, Andrii O.
Leonidova, I. V.
Orlyk, I. A.
Citation: Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
Issue Date: 2012
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: острів Зміїний
щільні силікатні породи
геоморфно-гіпсометричні рівні поверхні
кора вивітрювання
ґрунтово-рослинний покрив
остров Змеиный
плотные силикатные породы
геоморфно-гипсометрические уровни поверхности
кора выветривания
почвенно-растительный покров
Zmiiny island
solid silicate rocks
geomorphic and gypsumetric surface levels
weathering bark
soil and vegetation layer
Series/Report no.: Географічні та геологічні науки;Т.17, вип.2(15) с.44-53
Abstract: Висвітлено матеріали вивчення впливу рельєфу о. Зміїний, глибини залягання від поверхні щільних силікатних (кислих) порід та потужності і кам’янистості кори їх вивітрювання на формування і просторові відмінності ґрунтово-рослинного покриву. Встановлена визначальна роль у його формуванні та просторовій диференціації оролітологічної будови поверхні острова
Освещено материалы изучения влияния рельефа о.Змеиный, глубины залегания от по- верхности плотных силикатных (кислых) пород, мощности и каменистости коры их выве- тривания на формирование и пространственные различия почвенно-растительного покрова. Установлена определяющая роль в его формировании и пространственной дифференциации оролитологического строения поверхности острова
This article embraces materials related to the Zmiiny island landscape researches, particularly the depth of solid silicate (asid) rocks allocation, as well as their stoutness, bark stoniness, weathering vulnerability and impact on formation and areal differenciation of the soil and vegetation layer. Crucial role of the soil and vegetation layer in formation and areal differentiation of the island orolithologic structure is also revealed
Description: Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/2742
Appears in Collections:Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
44-53.pdf274.86 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.