Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27304
Title: Змішанолігандні ксиларатогерманати мангану(II), цинку(II) з 1,10-фенантроліном та 2,2'-біпіридином
Other Titles: Different-ligand xylaratogermanate of manganese(II), zinc(II) with 1,10-phenanthroline and 2,2'-bipyridine
Authors: Соколова, Таїсія Ігорівна
Citation: Соколова, Т. І. Змішанолігандні ксиларатогерманати мангану(ІІ), цинку(ІІ) з 1,10-фенантроліном та 2,2-біпіридином : дипломна робота бакалавра / Т. І. Соколова. – Одеса, 2019. – 39 с.
Issue Date: 2019
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: 6.040101 хімія
комплекс германія
ксиларова кислота
1,10-фенантролін
2,2ʹ-біпиридин
цинк
манган
Abstract: Розроблено методики та синтезовано гетерометальні змішанолігандні ксиларатогерманати з комплексними катіонами Mn2+ та Zn2+ з 1,10-фенантроліном, 2,2ʹ-біпиридином, встановлено їх склад. Досліджено термічну стійкість I-IV, визначено, що їх термоліз відбувається подібно, носить складний характер включає стадії видалення в газову фазу молекул розчинника та окислювальної термодеструкції, що завершується утворенням кінцевого продукту – суміші оксидів відповідних металів та діоксиду германію. Визначено методом ІЧ-спектроскопії форму і спосіб координації HXylar4- до кожного атому германію в тетрамерному аніоні: участь у зв’язуванні двох карбоксилатних та двох алкоголятних груп та відсутність в координації однієї гідроксильної групи, зафіксовано наявність двох різних форм германію (Ge4+ , GeOH3+). Доведено, що кожний атом германію, координує одну HXylar4-, що виконує місткову функцію, за рахунок якої утворюється центросиметричний тетраядерний комплексний аніон: [Ge4(OH)2(-OH)2(-HXylar)4]4-. Встановлено, що заряд тетрамерного аніону компенсують два комплексні октаедричні катіони: [Mn(phen)3]2+ (I), [Mn(bipy)3]2+ (II), [Zn(phen)3]2+ (III) [Zn(bipy)3]2+ (IV). Відбувається утворення координаційних сполук катіон-аніонного типу, що підтверджується сукупністю даних елементного аналізу, термогравіметрії, ІЧ спектроскопії та РСА комплексу III. Проведено порівняння I-IV з раніше дослідженими подібними ксиларатогерманатами з іншими комплексними катіонами 3d-металів, з 1,10-фенантроліном і 2,2'-біпиридином, на підставі чого встановлено їх аналогію у складі і будові.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27304
Appears in Collections:Хімічний факультет

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6.040101_Sokolova Taisiia Ihorivna_1.pdf729.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.