Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27259
Title: Кримінальний процес: методичні рекомендації щодо написання і оформлення контрольних та курсових робіт з навчальної дисципліни «Кримінальний процес»
Authors: Миколенко, Олександр Іванович
Миколенко, Александр Иванович
Mykolenko, Oleksandr I.
Citation: Кримінальний процес: методичні рекомендації щодо написання і оформлення контрольних та курсових робіт з навчальної дисципліни «Кримінальний процес» (для студентів денного/заочного відділення економіко-правового факультету). – Одесса, 2019. – с.
Issue Date: 2019
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: кримінальний процес
кримінальне правопорушення
процесуальний примус
кримінальне провадження
юридична лексиа
юридична термінологія
Abstract: Кримінальний процес відноситься до числа основоположних, фундаментальних дисциплін, яка забезпечує професійну підготовку висококваліфікованих спеціалістів для роботи у сфері боротьби з кримінальними правопорушеннями. Саме на його основі здійсняється вивчення та засвоєння криміналістики, судової медицини та психіатрії та оперативно-розшукової діяльності. Кримінальний процес являє собою складну форму соціальної діяльності, перед якою стоять завдання захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав і законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура (ст. 2 КПК України). Предметом навчальної дисципліни є положення відповідно до структури курсу, що складається з двох частин: загальної та особливої. У Загальній частині розглядаються поняття і завдання кримінального процесу, його основні наукові категорії, система стадій, джерела кримінального процесуального права України, засади кримінального процесу, правовий статус учасників кримінального провадження, доказове право, порядок відшкодування шкоди, положення про процесуальні строки і витрати, заходи забезпечення кримінального провадження. Особлива частина присвячена докладному вивченню процесуальної діяльності, що відбувається у кожній стадії кримінального процесу, особливих порядків кримінального провадження, а також міжнародного співробітництва у кримінальному судочинстві. Мета і завдання навчальної дисципліни: – підготовити студентів до практичної та наукової діяльності висококваліфікованих фахівців-правознавців; – ознайомити студентів із загальними закономірностями виникнення і розвитку кримінального процесу, показати його значення у становленні національної системи права України, сприяти засвоєнню ними теоретичних положень науки кримінального процесуального права; – сприяти розвитку у студентів самостійності мислення, засвоєнню ними спеціальної юридичної лексики і термінології, формуванню їх правової культури; – усвідомити значення норм права, що регулюють різноманітні форми – захисту прав, свобод, законних інтересів фізичних та юридичних осіб; – сформувати у студентів навички знаходити необхідні правові норми, правильно тлумачити їх і застосовувати на практиці при проведенні процесуальних дій, прийнятті та оформленні процесуальних рішень.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27259
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
instructions_criminal_process.pdf415.02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.