Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27257
Title: Порівняльне кримінальне процесуальне право
Authors: Миколенко, Олександр Іванович
Дришлюк, Ігор Анатолійович
Родіонова, Тетяна Василівна
Миколенко, Александр Иванович
Дрышлюк, Игорь Анатольевич
Родионова, Татьяна Васильевна
Mykolenko, Oleksandr I.
Dryshliuk, Ihor A.
Rodionova, Tetiana V.
Citation: Порівняльне кримінальне процесуальне право: програма курсу та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни. – Одесса, ОНУ ім. Мечнікова 2019. – 48 с.
Issue Date: 2019
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: процесуальне право
система контролю знань
кримінальний процес
правосуддя
система права Англії
система права США
континентальна система права
адвокатура
кримінальне провадження
Abstract: Метою вивчення навчальної дисципліни “Порівняльне кримінальне процесуальне право” є ознайомлення студентів з сучасним кримінальним процесом зарубіжних країн (на прикладі кримінального процесу Англії, США, Німеччині, Франції та України) і надання навичок порівняльного аналізу національного законодавства України і судової практики з зарубіжним кримінальним процесуальним законодавством та їх судовою практикою. В процесі вивчення дисципліни студент повинен набути знання про тенденції розвитку національних кримінальних процесуальних систем, тіполігізацію англійського, американського, німецького, французького та українського кримінального процесів, їх істотних ознаках та функціях, основних учасниках (суб’єктах) кримінального провадження, функціональних характеристиках досудового та судового провадження, а також опанувати певними методами порівняльно-правового аналізу окремі інститути і норми кримінального процесуального права. Вивчення цієї навчальної дисципліни є запорукою підготовки до практичної та наукової діяльності висококваліфікованих і різнобічних фахівців-правознавців. Студент повинен засвоїти широкий підхід до розуміння права, мати цілісне уявлення про кримінальне процесуальне право України та інших країн, його інститути, українську та зарубіжну кримінальну процесуальну практику, вміти тлумачити кримінальні процесуальні норми і застосовувати їх у типових ситуаціях (розбирати казуси). Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни “Порівняльне кримінальне процесуальне право” є: – ознайомлення студентів із закономірностями виникнення і розвитку кримінального процесу України, Англії, США, Німеччині і Франції; – засвоєння студентами загальних положень кримінального процесуального права, організації діяльності органів розслідування, прокуратури та суду з нагляду, розслідування, судового розгляду та вирішення кримінальних правопорушень, діяльності органів судової влади щодо перевірки судових рішень в Україні, Англії, США, Німеччині і Франції; – сприяння розвитку у студентів самостійності мислення; – засвоєння студентами юридичної лексики і термінології; – формування правової культури студентів.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27257
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
procedural_law.pdf585.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.